Entreprenørskap

Entreprenørskap er viktig for regionen. Vestfold fylkeskommune bidrar til nyskaping både som nettverksbygger, med rådgivning og med støtte til ulike aktører.

Fylkeskommunen tar initiativ til og gir økonomisk støtte til aktører som yter direkte bistand til etablering og innovasjon. Vi bidrar også gjennom virkemiddelapparatet, som premissgiver, bestiller og medeier i Innovasjon Norge. Sammen med de 6 kommunene er vi avtalepart i det kommunale oppgavefellesskapet Start i Vestfold. I tillegg ønsker fylkeskommunen å påvirke innovasjonskulturen i gjennom arbeidet med entreprenørskap i hele utviklingsløpet.

En av våre viktigste samarbeidspartnere når det gjelder entreprenørskap er Innovasjon Norge, som har oppstart av nye vekstkraftige bedrifter som ett av sine viktigste satsningsområder.

Samarbeidspartnere

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge er fylkeskommunens viktigste verktøy og samarbeidspartner innen både entreprenørskap og vekst i etablerte bedrifter. De er statens og fylkeskommunens felles virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling i hele landet. Hovedmålet er å utløse bedrifts- og samfunns­økonomisk lønnsom næringsutvikling, og utløse regionenes næringsmessige muligheter. De tilbyr finansieringstjenester, rådgivnings- og kompetansetjenester, nettverks- og profileringstjenester, samt et stort internasjonalt nettverk til næringslivet.

Innovasjon Norge har tre delmål: Flere gode gründere, flere vekstkraftige bedrifter og flere innovative næringsmiljøer. De utfører både et nasjonalt oppdrag med finansiering over statsbudsjettet og regionale oppdrag gitt av fylkeskommunen.

Kobben inkubator

Kobben Inkubator er et innovasjonsselskap og en teknologiinkubator for startups, scaleups og etablert næring, lokalisert til Forskningsparken i Horten. Det tilbys tjenester for gründere og etablert næringsliv, investeringsmuligheter og klynge­virksomhet; veiledning, nettverk og tilgang på subsidierte tjenester fra inkubatoren og partnere, samt fast kontorplass. For etablerte bedrifter tilbys også bistand til prosjekter innen nye forretningsområder.

START i Vestfold

START i Vestfold er et felles regionalt etablererveiledningstilbud, basert på avtale om kommunalt oppgavefellesskap mellom fylkeskommunen og de seks kommunene. START er et gratis, offentlig tilbud til alle Vestfold-baserte nyetablerere. De har lokale etablererveiledere i hver kommune og et felles regionalt tilbud. Det tilbys ulike kurs, veiledning, og et omfattende nettverk av offentlige og private gode hjelpere.

Gründernettverket 

Gründernettverket tilbyr et nettverk med andre som driver sin egen bedrift, og som er i noenlunde samme fase, slik at flere gründere og småbedrifter lykkes med sin etablering og vekst. Gründernettverket etablerer nettverkene, følger opp og fasiliterer utviklingsprosesser. Medlemmene får «likesinnede» å dele erfaringer, kunnskap og nettverk med. De utvikler bedriften sin og seg selv innenfor gode rammer. Gründernettverket har oversikt over hele virkemiddelapparatet og mottar sin finansiering fra fylkeskommunen.

Lokale gründerhus

Colab, Larvik

Colab er et gründerhus og et coworking-tilbud midt i Larvik sentrum. Colab ble etablert i 2017 og er et samarbeid mellom gründere, Larvik kommune og Larvik Næringsforening. De tilbyr fleksible kontorløsninger, dropin og fast kontor for personer og bedrifter i alle faser. Colab tilbyr også utleie av møterom egnet for 2 – 50 personer. 

Gründeriet, Sandefjord

Gründeriet i Sandefjord sentrum tilbyr et stort gründermiljø som øker sjansene for suksess. Det er eid av Sandefjord Næringsforening, og drives i samarbeid med Sandefjord kommune og gode bidrag fra lokale bedrifter. Gründeriet fungerer som en brobygger mellom gründere og økosystemet i Norge rundt entreprenørskap, utdanningsinstitusjoner, Sandefjord kommune og etablert næringsliv. Medlemmene får tilgang til et verdifullt ressursnettverk som støtter gründere i forretningsutvikling og gir faglig rådgivning, inkludert mentorordninger og støtteprogrammer som inkubator- og vekst­programmer.

Gründerhuset Hi5, Tønsberg og Færder

Gründerhuset Hi5 er en inkubator midt i Tønsberg by som tar imot startups i alle bransjer. Det er eid av Tønsberg og Færder kommuner. Fokus er på etableringene som kan skape større verdier og flere arbeidsplasser, med mål om og forutsetning for å vokse og nå ut til et større marked. Suksessen er i stor grad knyttet til den personlige oppfølgingen, delingskulturen og tilgangen på et større businessnettverk.

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 11.12.2023 kl.10:07

Magnar Simensen
Rådgiver