Forskning, utvikling og innovasjon

Kunnskap er viktig uavhengig utfordring fylket står ovenfor.  Det innebærer at vi må etterspørre behovet for kunnskap i alle sammenhenger, og vi må verdsette kunnskapstørst, skapertrang og nysgjerrighet.

Regionale strategier med tilhørende handlingsprogram med tiltak utvikles gjennom en bred prosess med partnerskapet som representerer de viktigste samarbeidspartene i Vestfold fylke.

Disse styringsdokumentene legger rammer for arbeidet innen forskning, utvikling og innovasjon.

Her finner du Regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030  

Se også Handlingsprogram for regional strategi for forskning, innovasjon og næring 2022-2030, med tiltak

Regionen vår ønsker å nå mål for verdiskaping og sysselsetting som minst ligger på landsgjennomsnittet. Innsatsen vil i stor grad rettes mot FoU fordi det ofte er en forutsetning for innovasjon i små og store bedrifter, privat og offentlig virksomhet.

Fylkeskommunen anvender i økende grad forskningsbasert kunnskap, og er oppdragsgiver for forskningsmiljøer og medansvarlig for kompetanseutvikling på ulike fagområder.

Fylkeskommunen har flere virkemidler: 

  • Rekrutteringstiltak for økt forskningsaktivitet: FORREGION Vestfold (kompetansemegling)
  • Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

FORREGION Vestfold 

FORREGION Vestfold skal hjelpe bedrifter med å avdekke behov som kan løses gjennom forskning og finansieres gjennom virkemiddelapparatet. FORREGION Vestfold er en del Forskningsrådets program for å mobilisere bedrifter til forskning. 

Vil du vite mer om Innovasjonsregionen, kompetansemeglere og hvordan du søker? Trykk på knappen under!

FORREGION Vestfold 

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

Regionalt forskningsfond skal finansiere prosjekter som bidrar til høy grad av ny kunnskapsutvikling og høy grad av utvikling innen bedrifter og offentlig sektor i regionen. Forskningsdrevet innovasjon er viktig for å nå mål om omstilling og verdiskaping. 

Regionale forskningsfond skal støtte opp under regionens prioriterte innsatsområder og mobilisere til økt FoU-innsats. Fondsregionene får tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet og det kan i tillegg tilføres andre regionale midler for å styrke en målrettet innsats. Kunnskapsdepartementet ved Norges Forskningsråd stiller også krav om at fondet skal rekruttere bedrifter til å søke nasjonale og internasjonale finansieringsordninger.

Oppdatert informasjon finner du på fondets nettside: 

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

Kontakt oss gjerne på e-post: oslofjordfondet@vtfk.no 

Bedrifter bes følge Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark på Facebook for å følge med på nyheter og utlysninger.

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 11.12.2023 kl.12:18

Stein Erik Fjeldstad
Rådgiver FoU
Lill Irene Cressey
Regionalt forskningsfond