Næringsklynger og nettverk

Det ligger stor konkurransekraft i deling av kompetanse og teknologi, på tvers av sektorer og i tett samhandling med næringsliv, offentlig sektor og akademia. Klynger og nettverk fremmer forskning, innovasjon og nyskaping. Det gir bedrifter muligheter til å oppdatere kunnskap og få nye ideer.

Hva er klynger og nettverk?

En næringsklynge er en gruppe kunnskapsbedrifter som gjennom kompetansedeling og samarbeid, jobber sammen for å finne nye og innovative løsninger til deres utfordringer.

Et bedriftsnettverk har som mål å hjelpe bedrifter med vekstambisjoner til å etablere langsiktige samarbeid for å styrke sin innovasjonsevne og konkurransekraft i markedet.

Vestfold fylkeskommune ønsker en satsing på nettverk og klynger, og har tilknytning til flere ulike næringsklynger og nettverk. Vi ønsker å bidra til at bedrifter i regionen som ønsker utvikling og innovasjon lykkes. Fylkeskommunens rolle i nettverk og klynger varierer fra partnerskap, medlemskap, finansiell støtte, prosjektbasert støtte og observatørverv i styret.

Oversikt over relevante klynger og nettverk

Electronic Coast Norway

Electronic Coast er en industriforening og kompetanseklynge. Electronic Coast er en uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for å styrke verdiskaping og innovasjon i elektronikk- og IKT-baserte bedrifter i Vestfold.

Les om Electronic Coast Norway her

Vannklyngen

Vannklyngen er en tverrfaglig, næringsrettet og uavhengig forening som arbeider med arena- og nettverksbygging for bedrifter i vannbransjen. Formålet med Vannklyngen er å styrke verdiskaping og innovasjon i medlemsbedriftene gjennom aktivt samarbeid.

Les om Vannklyngen her

Gründernettverket 

Gründernettverket er et tilbud om nettverk for oppstartbedrifter, vekstbedrifter og ledere i småbedrifter i hele fylket. Formålet er å bidra til bevaring og videreutvikling av arbeidsplasser ved at de bedriftene som allerede er etablert, fortsetter å utvikle seg positivt.  Ved deltagelse i et av våre gründerteam får du en arena for deling, inspirasjon og læring. Deltagerne blir både coacher og mentorer for hverandre. Tilbudet er finansiert av fylkeskommunen.

Mer om Gründernettverket her. 

SAMS - Autonomous mobility

Arenaklyngen SAMS Norway er en klynge som fokuserer på utvikling av autonome mobilitets- og transportløsninger på land og til vanns. Klyngen skal bidra til at norske bedrifter lykkes internasjonalt med nye autonome mobilitetsløsninger.

Les om SAMS Norway her

Biogass Oslofjord

Hovedmålet med prosjektet er å realisere potensialet som ligger i en bærekraftig og regional utnyttelse av energien i gjødsel, slam og organisk avfall i Osloregionen. Samarbeidet skal bidra til å stimulere en velfungerende verdikjede for biogass i regionen.

Les om Biogass Oslofjord her

NCCE

Næringsklyngen NCCE skal bidra med en omstilling til en sirkulær økonomi, og har en visjon om null avfall og et klimanøytralt samfunn. De jobber med å redusere mengden avfall og COavtrykk, og skape verdier av avfallet. Dette skal gjøres gjennom utvikling av kompetanse, nye produkter, tjenester og forretningsmodeller innenfor den sirkulære økonomien.

NCCE - Norsk Senter for Sirkulær Økonomi

Energy Valley

Tekonologiklyngen Energy Valley spenner geografisk fra Notodden til Oslo, dekker 5 fylker og over 80 kommuner, i tillegg til medlemsbedrifter ellers i Norge og internasjonalt. Klyngen har status som NCE (Norwegian Center of Expertise) klynge innenfor energiteknologi. Målet er samarbeid som bidrar til økt verdiskaping, innovasjonsaktivitet, internasjonalt engasjement og forsterket konkurranseevne hos aktørene i klyngen.

Les om Energy Valley klyngen her

Vestfold filmforum

Vestfold Filmforum er et bransjenettverk for filmarbeidere og produsenter som vil skape interesse for film og multimedieproduksjon som attraktiv næringsgren og et viktig kulturpolitisk område i Vestfold.

Ler mer om Vestfold filmforum her.

Publisert: 21.10.2019 Oppdatert: 02.11.2023 kl.09:47