Reiseliv

Reiselivs- og opplevelsesnæringen er en viktig næring for Vestfold. Næringen bidrar til sysselsetting, regional utvikling, attraktive lokalsamfunn, pulserende byer, bolyst og verdiskaping. Det er en inngangsport inn i arbeidslivet for mange unge, og en viktig næring i integreringsarbeidet. Fylkeskommunen har en ambisjon om å bidra til å bygge en bærekraftig næring med konkurransekraft og evne til å bidra aktivt i utviklingen av attraktive og inkluderende by- og lokalsamfunn.

Fylkeskommunen bidrar overfor reiselivet på flere måter, gjennom næringsutvikling, fagskole, videregående opplæring, samferdsel, kultur, friluftsliv og by- og stedsutvikling.

Vi har tatt ansvaret for en regional strategi for reiseliv og opplevelser (2022-2030) som viser retning for utvikling av Vestfold som reisemål. Vi samarbeider tett med partnerskapet, næringen og virkemiddelapparatet for å nå målsetningene i strategien. 

Fylkeskommunene kjøper også tjenester for markedsføring av Vestfold som reisemål. Inkludert i kjøpet er vertskapsrollen og kompetansehevende tiltak for næringen. I perioden 2022-2024 er det Vestfold Telemark Reiseliv som utøver denne tjenesten.

Regional strategi for reiseliv og opplevelser

Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022–2030 ble vedtatt av Vestfold og Telemark fylkesting 15. desember 2021. Strategien har fokus på utvikling av opplevelser i tilknytning til mat, natur og kultur. Den skal bidra til utvikling av et bærekraftig opplevelsesbasert reiseliv som gir lokal verdiskaping og attraktive bosamfunn.

Mål og satsninger

Vestfold og Telemark skal bli en ledene grønn norsk region for reiseliv og opplevelsesbasert verdiskaping. Næringen skal bidra til helårlige arbeidsplasser, øke verdiskapingen med 30 % og levere så høy kunde- og opplevelsesverdi at betalingsvilje, mersalg og gjenkjøpsgrad øker. Eksportandelen skal øke med 10–40 % innen 2030 og for å redusere klimautslippene må vi prioritere målgrupper med høy verdiskaping og lavt utslipp.

Fem strategiske grep

Fem strategiske grep vil være avgjørende. For å øke sysselsettingen og ta ut eksportpotensialet er det viktig å forsterke etterspørselen i det norske markedet og utvikle nye posisjoner i nære nordeuropeiske markeder.

  • Dette skal gjøres gjennom strategisk markedsutvikling og strategisk opplevelsesutvikling basert på ressursene innen natur, kultur og mat- og måltidsopplevelser.
  • Det skal satses på et betydelig kunnskaps- og kompetanseløft i samarbeid med næringsaktører, offentlige aktører og forsknings- og utviklingsmiljøene.
  • Samskaping som plattform er et grep som skal bidra til at bedriftene tar ut sitt potensial, gjennom et styrket innovasjonssystem rundt næringen og styrke samskaping og samspill med andre næringer og samfunnssektorer.
  • Gjennom omstilling og fornyelse skal vi stimulere til at bedriftenes utviklingsevne styrkes for det grønne skiftet og at virkemiddelapparatet er tilpasset reiselivsaktørenes behov. Grønn mobilitet og digital transformasjon står sentralt.

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 11.12.2023 kl.13:52

Regional strategi for reiseliv og opplevelser 2022-2030

Hva du kan se og oppleve i Vestfold

 

 

Åse Lill Barstad
Rådgiver