Høyere utdanning Fagskole

Foto: ImageMedia

Publisert:

29.12.2023

Oppdatert:

29.12.2023 kl.09:06

Vestfold fylkeskommune gir tilskudd til fagskoler i fylket, for å kunne tilby kompetanse som arbeidslivet har behov for lokalt, regionalt og nasjonalt. Private og offentlige fagskoler kan søke om tilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning.

Høyere yrkesfaglig utdanning – studietilbud i Vestfold  

Høyere yrkesfaglig utdanning eller fagskoleutdanning er et fullverdig alternativ til høyskole- og universitetsutdanning, og har en faglig bredde tilsvarende høyskoleutdanning. 

Kompetansen du får ved fagskolen har direkte nytteverdi i arbeidslivet, og studiet er ofte tilrettelagt slik at du kan ta utdanningen ved siden av jobben. 

Det finnes både offentlige og private fagskoler. Betegnelsen fagskole og fagskoleutdanning kan kun benyttes om godkjente tilbud. Utdanning man tar ved fagskolen måles i studiepoeng og man får karakter etter bokstavsystemet. 

For å komme inn på fagskole må du ha fullført videregående opplæring med yrkesfaglig kompetanse eller generell studiekompetanse, eller du kan få opptak basert på realkompetanse. 

Fagskoletilskudd

Om tilskuddordningen 

Fylkeskommunen forvalter driftstilskudd til høyere yrkesfaglig utdanning. I dag er det Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HKdir) som har ansvar for tildelingen til fylkeskommunene. Les mer om Driftsmidler til høyere yrkesfaglig utdanning. Orientering om tilskuddsordningen og Kunnskapsdepartementets reviderte retningslinjer per 6. januar 2023, gir viktige føringer for fylkeskommuner og fagskoler.  

Midlene fylkeskommunen får fra HKdir fordeles videre til private og fylkeskommunale fagskoler i eget fylke. 

Hvem kan søke? 

Alle fagskoler med studiested i Vestfold kan søke om tilskudd til NOKUT-akkrediterte høyere yrkesfaglige utdanninger. 

Søknad sendes via eget søknadsskjema. Søknadsskjema kan bestilles rådgiveren med kontaktinformasjon nederst på denne nettsiden. 

Søknadsfristen og behandling 

Søknadsfristen for studier med oppstart i 2024, var 14. desember 2023. Neste søknadsfrist vil være 15. desember 2024.  

Søknadene blir behandlet senest ved utgangen av februar påfølgende år. 

Formål 

Driftstilskuddet til fagskoler skal stimulere til god kvalitet og gjennomføring i høyere yrkesfaglig utdanning. Tilskuddet skal også bidra til å dekke kompetansebehovene i samfunnet. Kunnskapsdepartementet har fastsatt fire mål for tilskuddsordningen: 

Høy kvalitet i høyere yrkesfaglig utdanning. 

Relevant høyere yrkesfaglig utdanning som svarer på kompetansebehovet i arbeidslivet. 

God tilgang til høyere yrkesfaglig utdanning i hele landet. 

Effektiv og solid fagskolesektor 

Hva kan støttes? 

Fylkeskommunen skal sørge for at det tilbys akkreditert høyere yrkesfaglig utdanning i samsvar med behovet for kompetanse, lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Hvilken kompetanse arbeids- og næringslivet i fylket etterspør, vil være førende for hvilke høyere yrkesfaglig utdanningstilbud som vil bli prioritert ved tildeling av tilskudd. 

I forvaltningen av tilskuddsordningen legges det vekt på likeverdig behandling av private og offentlige fagskoler. Tilskuddet skal komme studentene til gode og skal dekke driftsutgifter for utdanninger med studiested i Vestfold. 

Rapportering 

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året. 

Prinsipper for tildeling av tilskudd
 • Forvaltningen av de øremerkede midlene over statsbudsjettet må se tilbyderne og studietilbudene under ett og velge aktører og tilbud som best ivaretar det totale behovet i regionen. De kompetansepolitiske planene som vedtas i fylkeskommunen vil være retningsgivende.
 • Tilskuddsforvaltningen skal vektlegge likebehandling av private/ideelle og fylkeskommunale fagskoler. Fagskolene skal møte likeverdige saksbehandlingsprosesser som er transparente og forutsigbare. Det skal også legges vekt på økonomisk forutsigbarhet for tilskuddsmottakerne.
 • Dersom fylkeskommunen vil gjøre omprioriteringer av tilbud, må dette varsles tidlig av hensyn til fagskolenes planlegging av tilbudsstruktur og ressursbehov.
  Tilbud det søkes tilskudd til skal være forankret i arbeidslivets kompetansebehov og regionale eller nasjonale kompetansestrategier. I utlysning av tilskuddsmidler beskrives kriterier for tildeling.
 • Tilskuddet av driftsmidler til fagskolene utbetales med 100% og to ganger i året for å gi størst økonomisk forutsigbarhet.
 • Administrasjonen skal gjennom dialog med fagskoler som har fått øremerkede driftstilskudd, bidra til å sikre god kvalitet og høy gjennomføring.
 • Vestfold fylkeskommune kan tildele øremerkede driftsmidler til fagskoleutdanninger der det ikke praktiseres egenbetaling for studentene.
 • Tildeling av tilskudd til fagskoleutdanning fordeles etter en administrativ behandling. Til grunn for vurderinger og prioriteringer av søknadene skal det ligge en mest mulig objektiv vurdering i forhold til vedtatte kriterier. Resultatet av tildelingene legges frem som politisk sak.
 • Tilbyderne skal informeres om retten til å klage på vedtak og prosedyrene for å klage på tildelingen. 
Kriterier for tildeling av tilskudd 

Det eksisterende fagskoletilbudet videreføres og fornyes i tråd med behovet for fagskolekompetanse i fylket.

Nye studietilbud som er NOKUT godkjent innenfor følgende områder vil bli prioritert (i ikke-prioritert rekkefølge):

 • helse- og oppvekstfag
 • tekniske fag og industrifag
 • økonomiske og administrative fag
 • samferdselsfag
 • reiseliv- og matfag
 • naturbruksfag

Utdanningene kan være tverrfaglige innenfor disse fagområdene og bør ha fokus på grønn omstilling tilpasset utdanningen, ha et tidsriktig innhold og gjennomføring med en digital forankring. 

Søknader om nye studieplasser må synliggjøre behovet for utdanningene lokalt, regionalt og nasjonalt og belyse relevante temaer knyttet til studiekvalitet, gjennomføring, samarbeid med arbeidslivet osv. Utdanningene som mottar driftstilskudd, må synliggjøres på utdanning.no.

Alle fagskoler skal rapportere til DBH Fagskolestatistikk. Det er flere frister gjennom året. På bakgrunn av behandling av søknadene vedtar fylkeskommunen tildeling av tilskuddet. Vedtak om tilskudd er å regne som et enkeltvedtak etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker forvaltningsloven, §28).

Fylkeskommunen vil opplyse om at søkere ikke har krav på midler selv om kvalifikasjonskravene (minimumskravene) er oppfylt. Utlysning av midler innebærer konkurranse, noe som betyr at ikke alle nødvendigvis vil få midler. Enten fordi oppstilte krav vurderes til ikke å være oppfylt, eller fordi man under vurdering av det enkelte studietilbuds aktualitet og /eller avveining mellom studietilbud ikke finner grunn eller redusert grunn for å tildele midler (prioriteringer under forvaltningens frie skjønn).

Klage 

Klageadgang, jfr. Retningslinjer for tilskudd til drift av fagskoler pkt. 8 klage av Kunnskapsdepartementet: Private fagskoler kan klage på fylkeskommunenes vedtak om tilskudd, jf. forvaltningsloven §28. 

Klageinstansen for fylkeskommunens vedtak er Særskilt klagenemnd i Vestfold fylkeskommune. Fylkestinget har delegert slik klagebehandling til særskilt klagenemnd. Innkomne klager vil bli behandlet i henhold til egen prosedyre. For klager som sendes inn i 2024 gjelder nye retningslinjer i enten Vestfold fylkeskommune. 

Fagskoletilbud 

Fagskolene har tilbud om undervisning på skolen, nettstudier og en kombinasjon av dette. I vårt fylke finnes det flere offentlige og private fagskoler. Det gis studietilbud innen flere fagområder: 

Studenter kan søke studieplass via Samordna opptak, eller direkte ved den enkelte skole.  

Studiesteder som tilbyr godkjente fagskoleutdanninger i Vestfold

Fagskolen Vestfold og Telemark (fylkeskommunal) 

Fagskolen Innlandet (fylkeskommunal) 

Fagskolen aldring og helse (statlig) 

Studieforbundet AOF (privat) 

Folkeuniversitetet (privat) 

Gokstad Akademiet (privat) 

Din kompetanse (privat) 

Get Academy (privat) 

European Helicopter Center (privat) 

Pilot Flight Academy (privat) 

Tunsberg medisinske skole (privat) 

Det finnes også informasjon om fagskoletilbudet på utdanning.no 

Har du spørsmål om den enkelte utdanning og hva som kan passe for deg, ta kontakt med den aktuelle skolen direkte eller med Karrieresenter Vestfold.

Ola Småkasin
Rådgiver Voksenopplæring og karriereutvikling