Regionalt planforum

Regionalt planforum er et lovpålagt forum som fylkeskommunene har ansvar for.

Formålet med regionalt planforum er å skape en arena der statlige, regionale og kommunale interesser i konkrete plansaker skal bli klarlagt og forsøkt samordnet. 

Møtedager og frister

Regionalt planforum har fast møtedag annenhver onsdag (oddetallsuker 1,3,5...) mellom kl 09.00 – 14.00. Dersom datoen faller på en rød eller inneklemt dag, eller i ferieuker, går den ut. Vinterferien er uke 8 og høstferien er uke 41 i Vestfold fylke i 2024.

Fast møtested er i Fylkeshuset i Svend Foyns gate 9 i Tønsberg, men møtene kan også arrangeres på teams eller i en kombinasjon. Andre møtesteder kan avtales dersom det er hensiktsmessig.

Frist for å melde opp sak inkludert bakgrunnsmateriale er senest 10 arbeidsdager før møtetidspunktet, men ta svært gjerne kontakt før det.

Prinsippet om ''førstemann til mølla'' gjelder.

 

Møteplan våren 2024 - Regionalt planforum Vestfold
Måned Dato Dato Dato
Januar 3/1  17/1  31/1 
Februar 14/2  28/2   
Mars 13/3  27/3 Påskeferie   
April 10/4  24/4   
Mai 8/5  22/5   
Juni 5/6  19/6  Sommerferie

 

Møteplan høsten 2024 - Regionalt planforum Vestfold
Måned Dato Dato
Juli Sommerferie  Sommerferie 
August Sommerferie 28/8
September 11/9  25/9 
Oktober 9/10 Høstferie 23/10
November 6/11  20/11 
Desember 4/12 18/12 

Forberedelser

I regionalt planforum blir regionale og kommunale planer etter plan- og bygningsloven (PBL) tatt opp. Planene kan være på ulike trinn i planprosessen. Statlige, regionale og kommunale interesser blir tatt opp og drøftet og søkt samordnet.

Kommunen melder inn sak og fremmer ønske om deltakere. Jo tydeligere problemstilligene er formulerte i påmeldingsskjemaet, jo bedre kan deltakerne forberede seg på rett nivå.

Her er lenker til informasjonsskriv og påmeldingsskjema:

Regionalt planforum 2024 informasjon og påmeldingsskjema

Regionalt planforum 2024 informasjon og påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema til regionalt planforum 2024 (word)

Påmeldingsskjema til regionalt planforum 2024 (Word)

Slik er regionalt planforum organisert

Vestfold fylkeskommune leder regionalt planforum og er sekretariat. Statlige og regionale organ og kommuner som er direkte berørt av den aktuelle saken skal delta. Representanter for tilgrensende interesser i saken kan også delta på møtene i planforumet. Kommunen fremmer ønske om deltakere.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark er fast deltaker i regionalt planforum. Statens vegvesen, Mattilsynet og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Bane NOR, Fiskeridirektoratet og Kystverket med flere møter når planene gjelder deres faginteresser. Nabokommuner og/eller nabofylker kan også være berørte. De offentlige organene blir innkalt etter beste skjønn, og representantene må selv vurdere om saken er relevant å delta i.

Mål for regionalt planforum

Forumet skal:

  • være et samarbeidsorgan for å gjøre plansaksbehandlingen mer effektiv og  forutsigbar, og for å unngå konflikter mellom kommunale og regionale planer i Vestfold. 
  • bidra til større forståelse for bakgrunn og syn hos de ulike nivåene og fagområdene.
  • formidle nasjonale og regionale vedtak og retninslinjer. 
  • stimulere til harmonisering av planer, både mot andre kommunale planer og mot regionale planer.
  • bidra til å utvikle enighet mellom de regionale myndighetene i uttalelser til planhøringer.

 

Publisert: 30.11.2020 Oppdatert: 19.01.2024 kl.08:37

Rakel Margrete Skjerve
Sekretær planforum
Gerd-Louise Wessel
Plankoordinator