Personvernerklæring

Personvernerklæringen på denne siden skal forklare hvordan den offentlige tannhelsetjenesten i Vestfold behandler dine personopplysninger.
Behandling av personopplysninger

Når du er i kontakt med oss som pasient, eller på annen måte, må vi behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør det og hvilke rettigheter. 

Behandlingsansvarlig for personopplysningene er seksjonsleder for tannhelse Turid Kristoffersen. Se kontaktinformasjon:  

Adresse:
Vestfold fylkeskommune v/seksjonsleder Turid Kristoffersen
Postboks 1213 Trudvang
3105 Tønsberg 

E-post: turid.kristoffersen@vestfoldfylke.no 

Telefon: 35 91 70 00 

Organisasjonsnr.: 929 882 385

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samles inn?  

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg:  

1. Fordi vi utfører undersøkelse og behandling, behandler vi personopplysninger ved å opprette journal i vårt elektroniske journalsystem. Behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til en lovpålagt dokumentasjonsplikt jf. helsepersonelloven, pasientjournalloven og pasient- og brukerrettighetsloven.  

2. For personer mellom 0 til 22 år hentes personalia automatisk via import fra folkeregisteret jf. pasientjournalloven § 21.

Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid ditt personvern ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig. 

Taushetsplikt 

Alle ansatte i tannhelsetjenesten har taushetsplikt. Det er hovedsakelig tannhelsepersonell som gir eller administrerer tannhelsehjelp som har tilgang til pasientjournalen din. Enkelte andre ansatte har begrenset tilgang for å kunne utføre nødvendige administrative oppgaver. Eksempler på slike oppgaver er regnskapsføring og IT-drift. Disse ansatte har gjennomgått opplæring og har også taushetsplikt.

Utlevering av personopplysninger til andre  

Vi gir ikke personopplysningene dine videre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for utlevering. Eksempler kan være en avtale med deg, som ved henvisning til spesialistbehandling, refusjonskrav til Helfo, eller hjemmel i lov som pålegger oss å gi ut informasjon.  

Vi benytter oss i enkelte tilfeller av databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. 

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området. 

Hvordan oppbevares dataene? 

Din elektroniske pasientjournal blir lagret lokalt i en ekstra sikret sone beskyttet av doble brannmurer.

Lagringstid  

Helseopplysninger skal oppbevares til det av hensyn til helsehjelpens karakter ikke lenger antas å bli bruk for dem. Hvis ikke opplysningene deretter skal bevares etter arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, jf. pasientjournalloven § 25. Se også helsepersonelloven § 43 og journalforskriften § 14.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg, slettes når avtalen og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Dette gjøres med mindre det er særregler i helselovgivningen, for eksempel ved oppbevaring av pasientjournal.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg  

Pasienter har rett til å kreve innsyn eller kopi av journal, jf. pasient- og brukerrettighetsloven § 5-1. Det er særregler for retting eller endring av pasientjournal i helsepersonelloven §§ 42-44, jf. journalforskriften § 14 mv.  

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan be om at personopplysningene dine blir utlevert på klinikken eller tilsendt per post. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no    

For å ta i bruk dine rettigheter må du kontakte oss, se kontaktopplysninger ovenfor. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager.  

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg. 

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss.

Klager 

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet. 

Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider:

Hvordan klage til Datatilsynet? | Datatilsynet  

Har du har spørsmål om behandling av personopplysningene dine, kan du sende e-post til Personvernombudet. 

Endringer 

Endringer av våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger kan medføre forandring i informasjonen du er gitt. Hvis vi har dine kontaktopplysninger, vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

Kontakt oss

Seksjonsleder tannhelse
Turid Kristoffersen
E-post: turid.kristoffersen@vestfoldfylke.no 
Telefon: 35 91 70 00 
Adresse:
Vestfold fylkeskommune.
Postboks 1213 Trudvang.
3105 Tønsberg

Organisasjonsnr.: 929 882 385

Personvernombud
E-post: personvernombud@vestfoldfylke.no