Framtidig skolestruktur i nordre Vestfold

Bilde av Sande videregående skole
Saken om vurdering av skolestruktur i nordre Vestfold legges fram for fylkesutvalget 28. november. Fylkestinget i Vestfold fatter vedtak i saken 12. desember. Dette er Sande videregående skole. Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

28.11.2023

Oppdatert:

19.01.2024 kl.15:19

En sak om fremtidig skolestruktur i nordre Vestfold er lagt fram for politisk behandling i fylkestingsmøtet 12. desember. Fylkestingets vedtak vil avgjøre de neste stegene i prosessen.

Fylkesdirektøren er bedt av fylkestinget om å vurdere skolestrukturen i nordre Vestfold. Dette berører Sande videregående skole og Holmestrand videregående skole. 

Vestfold fylkesting vedtok i 2018 at Holmestrand og Sande videregående skoler opprettholdes, men at en ny vurdering av skolestrukturen i nordre Vestfold skal gjøres innen utgangen av 2023. Vestfold og Telemark fylkesting fulgte opp i 2021, og vedtok at det skulle gjøres en vurdering av skolestrukturen.

Med bakgrunn i dette er det utarbeidet en rapport om framtidig skolestruktur, som belyser fordeler og ulemper ved ulike alternativer. Rapporten er nå lagt fram til politisk behandling. 

LES MER: Du finner flere detaljer i saksfremlegget, rapporten og vedleggene (sak 38/23)

Dette er prosjektleders/fylkesdirektørens innstilling i saken:

  1. Rapport om fremtidig skolestruktur i nordre Vestfold tas til orientering. 
  2. Prosjektleder/ fylkesdirektøren gis fullmakt til å inngå samspillsavtale for fase 1 med en entreprenør, etter konkurranse, for å gjennomføre et forprosjekt og beregne totalkostnader for to av sakens alternativer. Det ene gjelder bygging av ny videregående skole på tomt i Holmestrand sentrum, alternativ B. Det andre gjelder utbygging av dagens Sande videregående skole. 
  3. Forprosjektet skal sikre en realistisk kostnadsramme, gi grunnlag for en hensiktsmessig fremtidig lokalisering av skole og hensynta regionale klimamål og bærekraftig arealpolitikk. 
  4. Det innarbeides 5 mill.kr til forprosjekt i forslag til budsjett og økonomiplan 2024-2027.

Saken om vurdering av skolestruktur i nordre Vestfold legges fram for fylkesutvalget 28. november. Fylkestinget i Vestfold fatter vedtak i saken 12. desember.

Involvering og medvirkning i 2022

Saken om skolestruktur i nordre Vestfold har vært på fylkespolitikernes agenda siden 2018. 

Saken som nå skal behandles av Vestfold fylkesting, er en oppfølging av vedtak fra 2018 og 2021, som du kan lese mer om i saksutredningen: Vurdering av skolestrukturen i nordre Vestfold.

I 2022 ble det etablert en rådgivende gruppe for vurdering av skolestrukturen i nordre Vestfold. Gruppa var sammensatt av elevrepresentanter, tillitsvalgte, verneombud og rektorer fra begge skoler, samt leder for Holmestrand Næringsforening. 

Denne rådgivende gruppa bidro til å sikre bred involvering og medvirkning, og til at alternative løsninger ble belyst fra flere sider. Det ble også etablert et samarbeid med Holmestrand kommune.

Den rådgivende gruppas arbeid dannet grunnlaget for en bestilling til arkitektfirmaet Planforum AS i desember 2022. Den endelige rapporten ble oversendt fylkeskommunen i slutten av oktober. 

Fylkestinget i Vestfold fatter vedtak i saken 12. desember.

Informasjon til ansatte

Det er planlagt informasjonsmøter for ansatte ved Sande videregående skole og Holmestrand videregående skole denne uka for å informere om status i saken. 

– Dette er en stor og viktig sak vedrørende skolestrukturen i Vestfold, og som angår dem som jobber ved skolene i særskilt grad. Gitt at det blir vedtak i fylkestinget om å igangsette et forprosjekt, er det å sørge for nok informasjon en prioritert oppgave fremover, sier direktør for opplæring og tannhelse, Liv Marit Hansen. 

– Framover vil all informasjon om pågående prosesser bli samlet på en egen nettside, tilknyttet Vestfold fylkeskommunes nye nettsider, sier Hansen. 

Direktør Liv Marit Hansen og seksjonsleder Stig Larsen kommer til Holmestrand videregående 28. november og Sande videregående skole 29. november.

Dette er Holmestrand videregående skole. FOTO: Dag G. Nordsveen

 

Tidslinje for prosessen

Fylkestinget har bedt fylkesdirektøren om å vurdere den framtidige skolestrukturen i nordre Vestfold.

Les mer om prosessen