Framtidig skolestruktur i nordre Vestfold

Skolestrukturen har stått på fylkespolitikernes agenda i en årrekke, og berører Sande videregående skole og Holmestrand videregående skole. Under kan du lese mer om prosessen og utredningen av tre nye skolealternativer.
Ungdommer går mot Sande videregående skole
Foto: Dag G. Nordsveen

«Vi ønsker å skape et robust skoletilbud i nordfylket som står seg over tid. Våre skoler skal være attraktive for elevene, og gi et bredt tilbud som bidrar til at mange fullfører og består.»

- Fylkesordfører Anne Strømøy

Målet med å samlokalisere skolene i nordre Vestfold, gjennom å bygge en ny skole eller rehabilitere eksisterende skolebygg, er å få 

 • likeverdige forhold ved alle videregående skoler i Vestfold.
 • en effektiv skolestruktur i Vestfold.
 • et skoletilbud til beste for elever, ansatte, lokalsamfunn og nærings- og arbeidsliv.

Siste nytt i saken: Ny skole i nordfylket: Utreder tre alternativer

Tidslinje fram til i dag

Februar: Vedtak i fylkestinget om å utrede tre skolealternativer

Disse alternativene skal utredes:

 • Bygging av ny videregående skole på tomt i Holmestrand sentrum 
 • Utbygging av Sande videregående skole (dagens skole)
 • Bygging av ny videregående skole på tomt i Prestegårdsaleen i Sande (gamle rådhustomten)

LES MER: Ny skole i nordfylket: Utreder tre alternativer

Januar: Hovedutvalg for utdanning behandler sak om nullopptak

Fylkesdirektøren har utredet konsekvensene av å innføre nullopptak ved Holmestrand videregående skole fra høsten 2024, etter bestilling fra fylkestinget.

Saken ble behandlet av hovedutvalg for utdanning 24. januar, som vedtok å ikke innføre nullopptak.

LES MER: Innfører ikke nullopptak

2023 (desember): Vedtak i fylkestinget om å utrede nullopptak

Dette verbalpunktet ble vedtatt av fylkestinget 12. desember, som en del av budsjettvedtaket:

«Fylkesdirektøren bes om så snart som mulig etter årsskiftet å fremlegge en sak der konsekvensene av å innføre nullopptak ved Holmestrand vgs. fra høsten 2024 belyses. Hovedutvalg for utdanning behandler saken så snart som praktisk mulig, om nødvendig i ekstraordinært møte.»

LES MER: Utreder konsekvenser av å innføre nullopptak

2023 (november): Fylkesutvalget behandler sak om skolestruktur

Saken Vurdering av skolestrukturen i nordre Vestfold ble behandlet i fylkesutvalget 28. november (sak 11/23). Det er fylkesutvalget som innstiller til fylkestinget.

Dette er vedtaket: "Saken utsettes til den har vært igjennom fagutvalg, ungdomsråd og partssammensatt utvalg. Det bes om god involvering fra de tillitsvalgte ved de berørte skolene."

Som en følge av utsettelsen, ble ikke saken behandlet i fylkestingsmøtet 12. desember (sak 38/23). Saken kommer til ny behanlding i fylkestinget 27. februar.

LES MER: Framtidig skolestruktur i nordre Vestfold

2023 (november): Ferdigstiller politisk sak

På bakgrunn av arbeidet i den rådgivende arbeidsgruppa og utredningsrapporten fra Planforum, ferdigstiller prosjektleder/fylkesdirektør en politisk sak. Saken skal behandles av fylkestinget i Vestfold.

Utkastet til politisk sak blir, i henhold til Hovedavtalen, drøftet i fylkesdirektørens medbestemmelsesmøte 1. november. 

2023 (oktober): Utredningsrapport oversendes fylkeskommunen

Planforum er ferdig med utredningsoppdraget, og den endelige rapporten med vedlegg oversendes til fylkeskommunen (se sak 38/23). 

Administrasjonen forbereder en politisk sak.

2022–2023 (desember–oktober): Planforum utreder fem alternativer

Planforum utreder, sammen med underleverandører, hvordan en skole med 750 elever på ca. 16 000 kvadratmeter kan tilpasses lokaliseringsalternativene med flere tomteforslag. Planforum utreder forhold som:

 • Stedsanalyser 
 • Reguleringsforhold og eierskap til tomter
 • Grunnforhold 
 • Lysforhold
 • Tomtens muligheter og begrensninger
 • Miljøkonsekvenser og klimagassberegninger
 • Transport
 • Priskalkyle
2022 (desember): Oppdrag til Planforum Arkitekter AS

Arbeidet i den rådgivende gruppa dannet grunnlaget for et oppdrag, som går til Planforum Arkitekter AS i desember 2022. Oppdraget var å utrede alternativene fylkestinget ba om:

 1. Dagens Holmestrand videregående skole
 2. Dagens Sande videregående skole
 3. Ny sentrumsnær Holmestrand videregående skole 
 4. Ny sentrumsnær Sande videregående skole
 5. En videregående skole med én skoleadministrasjon, men skoleaktivitet på to adresser
2022 (juni): Vedtak i hovedutvalg for utdanning og kompetanse

«Saken legges fram som en orienteringssak. Fylkesdirektøren vil avklare hensiktsmessig framdrift og politisk behandling av saken parallelt med at vi bygger nye fylkeskommuner i Vestfold og Telemark.» (sak 41/22)

Mars–juni 2022: Den rådgivende gruppa har fire møter

Den rådgivende gruppa hadde til sammen fire møter. Gruppa jobbet ut et grunnlag for hvordan en ny skole i nordfylket kunne bli. Sammen jobbet gruppa frem et forslag til et elevgrunnlag på ca. 750 elever og et skoletilbud. I tillegg drøftet gruppa fem alternativer, og det ble særlig lagt vekt på elevenes synspunkter og innspill fra ansattes representanter. En kompetent, aktiv og engasjert næringsforening deltok også i arbeidet.

Parallelt har fylkesdirektøren dialog med Holmestrand kommune om saken.

Mars 2022: Fylkeskommunen etablerer rådgivende gruppe

På bakgrunn av fylkestingets vedtak i november 2021 gjenopptok fylkesdirektøren arbeidet med å vurdere Sande videregående skole og Holmestrand videregående skole.

Det ble etablert en rådgivende gruppe for dette arbeidet. Gruppa var sammensatt av elevrepresentanter, tillitsvalgte, verneombud og rektorer fra begge skoler, samt leder for Holmestrand næringsforening. Fra fylkeskommunens administrasjon deltok representanter fra fagfeltene opplæring, mobilitet og eiendom.

Den rådgivende gruppa bidro gjennom bred involvering og medvirkning til at sakens alternative løsninger ble tilstrekkelig belyst med sine fordeler og ulemper. 

2021 (november): Vedtak i Vestfold og Telemark fylkesting

«Fylkestinget ber fylkesdirektøren foreta ny vurdering av Sande vgs og Holmestrand vgs. Arbeidet skal være en oppfølging av mulighetsstudie, viser her til vedtaket fra Vestfold fylkeskommune 13/12-2018. Saken må belyse fordeler og ulemper ved å slå sammen til en samla skole, eller f.eks. ha felles administrasjon med to avdelinger. Det er viktig at det legges opp til god dialog med kommune og lokalt næringsliv i arbeidet. Saken legges fram for hovedutvalget for utdanning og kompetanse innen utgangen av 2023.» (sak 165/21)

2018 (desember): Vedtak i Vestfold fylkesting

«Holmestrand og Sande videregående skoler opprettholdes som i dag. Det må sikres et bredt linjevalg også i nordre Vestfold. Basert på erfaringer fra endrede elevpreferanser fra Svelvik-elever og innsøking til nye Horten vgs gjøres en ny vurdering av skolestrukturen for nordre Vestfold, senest ved utgangen av 2023.» (sak 103/18)

Oppdatert: 01.03.2024 kl.11:26

Tidslinja i kortversjon

 • I 2018 vedtok Vestfold fylkesting å opprettholde Holmestrand videregående skole og Sande videregående skole. En ny vurdering skulle gjøres i løpet av 2023.

 • Vestfold og Telemark fylkesting fulgte opp dette i 2021, og vedtok at det skulle gjøres en ny vurdering av skolestrukturen i nordre Vestfold. 

 • Med bakgrunn i dette, er det utarbeidet en rapport om framtidig skolestruktur som belyser fordeler og ulemper ved ulike alternativer.

 • Fylkestinget vedtok i februar å utrede tre alternativer for nytt skolebygg og lokalisering i Holmestrand kommune. Dette skjer i løpet av 2024.