Ny skole i nordfylket: Utreder tre alternativer

Bilde av Lasse Berntzen på talerstolen
Lasse Berntzen, leder av hovedutvalget for utdanning, holder et innlegg i fylkestinget i saken om skolestruktur. Fylkestinget vedtok å starte et forprosjekt for å utrede tre alternativer til ny skole. Foto: Anders Palmer Holmen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

28.02.2024

Oppdatert:

29.02.2024 kl.15:33

Framtidig skolestruktur i nordre Vestfold sto på sakskartet til fylkestinget denne uka. Vedtaket viser tverrpolitisk enighet om å utrede tre alternativer til en samlokalisert skole i Holmestrand kommune.

Skolestrukturen i nordfylket har stått på fylkespolitikernes agenda i en årrekke. Saken berører to av dagens skoler, Sande videregående skole og Holmestrand videregående skole.

Fylkestinget vedtok denne uka å starte et forprosjekt for å utrede tre alternativer til ny skole (se sak 15/24 for å finne sakspapirene).

– Vi har nå kommet et steg videre mot en ny skole i nordre Vestfold. Dette har vært et ønske gjennom mange år, for å gi elever i nordfylket et like godt skoletilbud som elever i resten av fylket, sier Lasse Berntzen, leder av hovedutvalg for utdanning i Vestfold fylkeskommune.

Vedtaket i fylkestinget viser tverrpolitisk enighet om å gå i gang med et forprosjekt.

– Et enstemmig fylkesting har bedt administrasjonen om å utrede tre alternativer til en ny skole og lokaliseringen av denne i Holmestrand kommune. Vår ambisjon er å fatte et vedtak om hvilket skolealternativ vi går videre med innen utgangen av 2024, sier Berntzen.

Disse alternativene skal utredes:

 • Bygging av ny videregående skole på tomt i Holmestrand sentrum. 
 • Utbygging av Sande videregående skole (dagens skole)
 • Bygging av ny videregående skole på tomt i Prestegårdsaleen i Sande (gamle rådhustomten)

LES MER: Framtidig skolestruktur i Vestfold

Dette er fylkestingets vedtak i saken:

 1. Rapport om fremtidig skolestruktur i nordre Vestfold tas til orientering.
 2. I tillegg til de to foreslåtte alternativene utredes også tomten i Prestegårdsaleen i Sande (gamle rådhustomten).
 3. Prosjektleder/ fylkesdirektøren gis fullmakt til å inngå samspillsavtale for fase 1 med en entreprenør, etter konkurranse, for å gjennomføre et forprosjekt og beregne totalkostnader for de tre alternativene.
 4. Fylkesdirektøren bes komme tilbake med sak som belyser fordeler og ulemper og økonomisk risiko ved bruk av samspillavtale kontra totalentreprise for fase 2 av de tre prosjektene.
 5. Fylkesdirektøren bes også vurdere muligheter for offentlig/privat samarbeid om ny skole i nordre Vestfold.
 6. Forprosjektet skal sikre en realistisk kostnadsramme, gi grunnlag for en hensiktsmessig lokalisering av skole og hensynta regionale klimamål og bærekraftig arealpolitikk.
 7. Det innarbeides 5 millioner kroner til forprosjekt i budsjett for 2024 og økonomiplan for 2024–2027.
 8. Administrasjonen bes utarbeide en plan som slår fast hvordan elever og ansatte skal sikres trygghet og forutsigbarhet i overgangsfasen og helt frem til en samlokalisering er gjennomført. Dette må vedtas samtidig som valg av lokalisering foretas.
 9. Fremover skal det sikres meget god involvering fra ansatte og elever fra begge dagens skoler.

Fylkesordføreren oppsummerer

I denne videoen snakker fylkesordfører Anne Stømøy om fylkestingets vedtak knyttet til vurderingen av ny skolestruktur i nordre Vestfold.

Klikk for å se hele videoen der fylkesordføreren oppsummerer hovedsakene fra fylkestinget 27. februar.

Dette er saken

 • Den fremtidige skolestrukturen i nordre Vestfold har stått på fylkespolitikerne agenda i en årrekke.

 • I perioden som Vestfold og Telemark fylkeskommune ble ikke ny skole i nordre Vestfold prioritert. Nå løfter Vestfold-politikerne saken på nytt. 
   
 • Saken berører Holmestrand videregående skole og Sande videregående skole, og handler om å samlokalisere de to skolene.
   
 • En prosess er i gang for å vurdere ulike alternativer for nytt skolebygg og lokalisering. 

 • Intensjonen er å få til et best mulig skoletilbud for elever i nordfylket.
   

Klikk for å lese mer om prosessen