Utreder konsekvenser av å innføre nullopptak

Saken som belyser konsekvensene av å innføre nullopptak ved Holmestrand videregående skole fra høsten 2024, blir lagt fram for politisk behandling i hovedutvalg for utdanning i januar. Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

15.12.2023

Oppdatert:

19.01.2024 kl.15:18

Fylkestinget har bedt administrasjonen i fylkeskommunen om å utrede konsekvensene av å innføre nullopptak ved Holmestrand videregående skole fra høsten 2024.

Vedtaket ble gjort som en del av Vestfold fylkestings behandling av budsjettet for 2024.

– Målsetningen med utredningen er å få en totaloversikt på utfordringer og muligheter. Utredningen er ventet ferdigstilt i januar, slik at den kan behandles av politikerne, sier Liv Marit Hansen, direktør for opplæring og tannhelse i Vestfold fylkeskommune. 

– Det er viktig å presisere at det ikke er vedtatt et nullopptak ved Holmestrand videregående skole, legger hun til.

Vedtak i fylkestinget

Dette verbalpunktet ble vedtatt av fylkestinget 12. desember, som en del av budsjettvedtaket:

«Fylkesdirektøren bes om så snart som mulig etter årsskiftet å fremlegge en sak der konsekvensene av å innføre nullopptak ved Holmestrand vgs. fra høsten 2024 belyses. Hovedutvalg for utdanning behandler saken så snart som praktisk mulig, om nødvendig i ekstraordinært møte.»

Protokollen fra fylkestingsmøtet ligger på vestfoldfylke.no (se sak 35/23, under behandlinger).

Læring, utvikling og oppfølging

– Vi har forståelse for at dette kan skape uro blant elevene, og at noen lurer på hva som skjer fremover. Det er derfor viktig for oss å forsikre elever og foresatte om at vi i denne prosessen vil ivareta alle elever som før, sier rektor Camilla Reidunsdatter Andreassen.

– Fokuset vårt er på læring, utvikling og oppfølging av alle elevene våre, sier Andreassen.

Rektoren understreker at det også er viktig for henne å informere og oppdatere de ansatte ved skolen om saken som skal til politisk behandling og den videre prosessen.

Veien videre

Administrasjonen i fylkeskommunen jobber nå med utredningen. Den vil bli lagt fram til politisk behandling i hovedutvalg for utdanning i et ekstraordinært møte i januar. 

– Hvis det blir nullopptak på Holmestrand videregående skole, vil vi komme tilbake med nærmere informasjon om hva dette vil innebære. Vi kan forsikre om at skolen, sammen med inntakskontoret, i så fall vil sikre at elevene får plass på et tilsvarende utdanningsprogram fra høsten 2024, sier rektor Camilla Reidunsdatter Andreassen.

Vestfold fylkeskommune og rektoren ved skolen vil komme tilbake med mer informasjon når det politiske vedtaket er fattet.

Skolestruktur i nordre Vestfold

Fylkesdirektøren er bedt av fylkestinget om å vurdere skolestrukturen i nordre Vestfold. Dette berører Sande videregående skole og Holmestrand videregående skole.

En sak om fremtidig skolestruktur i nordre Vestfold ble lagt fram for politisk behandling i fylkestingsmøtet 12. desember, men saken ble utsatt etter et vedtak i fylkesutvalget 28. november:

«Saken utsettes til den har vært igjennom fagutvalg, ungdomsråd og partssammensatt utvalg. Det bes om god involvering fra de tillitsvalgte ved de berørte skolene.»

Saken blir satt opp til politisk behandling i begynnelsen av 2024. 

Les mer om prosessen: Framtidig skolestruktur i nordre Vestfold

Tidslinje for prosessen

Fylkestinget har bedt fylkesdirektøren om å vurdere den framtidige skolestrukturen i nordre Vestfold.

Les mer om prosessen