Konsekvenser av nullopptak ved Holmestrand vgs.

Bilde av ungdom utenfor Holmestrand vgs
Fylkesdirektørens innstilling i saken: «Det vises til de konsekvenser som fremkommer i saksutredningen og vedlegg. Nullopptak på Holmestrand videregående skole fra høsten 2024 innføres ikke.» Foto: Dag G. Nordsveen

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

22.01.2024

Oppdatert:

22.01.2024 kl.12:16

Fylkesdirektøren har utredet konsekvensene av å innføre nullopptak ved Holmestrand videregående skole fra høsten 2024. Saken behandles politisk 24. januar.

I desember ba fylkestinget om at fylkesdirektøren, så snart som mulig etter årsskiftet, fremlegger en sak der konsekvensene av å innføre nullopptak ved Holmestrand vgs. fra høsten 2024 belyses. 

LES MER: Utreder konsekvenser av å innføre nullopptak

Rapport med konsekvenser

De siste ukene har fylkesadministrasjonen arbeidet med å belyse både konsekvensene av å innføre nullopptak bare på Vg1 og konsekvensene av å innføre nullopptak på alle trinn fra høsten 2024. Det er utarbeidet en rapport som redegjør for konsekvensene. 

Grunnet kort saksbehandlingstid etter vedtaket i fylkestinget 12. desember, er vurderingene gjort på et overordnet nivå.

Rapporten gir noe bakgrunnsinformasjon om elever på Holmestrand videregående skole, både gjennomføringstall, grunnskolepoeng og søke- og inntaksmønster. Rapporten gjør også rede for følgende forhold på et overordnet nivå; kapasitet på andre skoler, konsekvenser for inntak, transport, skolemiljø, arbeidsmiljø og kompetanse, samt juridiske konsekvenser og økonomi.

Etter å ha vurdert saken, er dette fylkesdirektørens innstilling: «Det vises til de konsekvenser som fremkommer i saksutredningen og vedlegg. Nullopptak på Holmestrand videregående skole fra høsten 2024 innføres ikke.»

Du kan lese saksutredningen og alle vedleggene i den politiske møtekalenderen (se sak 1/24).

Saken behandles politisk 24. januar

Det neste som skjer, er at saken behandles politisk i et ekstraordinært møte i hovedutvalg for utdanning. Møtet avholdes på fylkeshuset i Tønsberg onsdag 24. januar.

Dersom politikerne i hovedutvalget vedtar å innføre nullopptak, behandles saken videre i fylkestinget.

Relatert til denne saken, kommer en sak om fremtidig skolestruktur i nordre Vestfold opp til behandling i fylkestinget senere i vinter. 

Saken berører både Sande videregående skole og Holmestrand videregående skole, og handler om bygging av en ny skole eller utbygging av en av dagens skoler i denne delen av fylket. 

LES MER: Framtidig skolestruktur i nordre Vestfold

Tidslinje for prosessen

Fylkestinget har bedt fylkesdirektøren om å vurdere den framtidige skolestrukturen i nordre Vestfold.

Les mer om prosessen