Program for folkehelsearbeid – utlysing av nye tilskuddsmidler

Fem personer der hendene møtes.
Illustrasjonsbile Foto: Getty Images

Publisert:

23.11.2023

Oppdatert:

02.01.2024 kl.15:42

Kommuner og videregående skoler i Vestfold som ønsker å delta i arbeid for å styrke barn og unges psykiske helse, livskvalitet og rusforebygging kan søke om midler innen 20. januar 2024.

Vestfold fylkeskommune er tildelt 8 millioner kroner fra Helsedirektoratet til program for folkehelsearbeid for årene 2023-2026. Midlene skal benyttes til å styrke det systematiske og langsiktige folkehelsearbeidet knyttet til psykisk helse, livskvalitet og rusforebygging. Barn og unge er en prioritert målgruppe. 

Midlene skal gå til utvikling av tiltak, verktøy og metoder som fremmer lokalt folkehelsearbeid. Kommuner og videregående skoler som vil delta i utviklingsarbeidet kan søke om midler. Det oppfordres særlig til samarbeid med frivillige organisasjoner. Søknadsfrist er 20. januar 2024. Søknad sendes til post@vestfoldfylke.no.

Lokale tiltak for folkehelsearbeidet

Program for folkehelsearbeid (2017-2026) er en nasjonal satsing (se faktaboks til høyre). I samarbeid med kommunene i Vestfold er det besluttet å prioritere ett overordnet innsatsområde for perioden 2023-2026: Medvirkning, demokrati og medborgerskap. 

Innsatsområdet gir en tydelig retning, samtidig som det er åpent og gir rom for å utvikle lokale, selvstendige tiltak som skal styrke det systematiske og langsiktige folkehelsearbeidet.

Innsatsområdet har to områder der det kan settes inn tiltak. Disse områdene er:

  • Medvirkning i offentlige medvirkningsstrukturer/offentlig sektor 
  • Deltakelse og medvirkning i sivilsamfunn og frivillighet

Retningslinjer for søkere

Hvem kan søke: Primært er det kommuner som kan søke om å være tiltakseiere. Det åpner også for tiltak i videregående opplæring med samarbeid med kommuner. Frivillige organisasjoner kan motta midler under forutsetning av kommunal tiltakseierskap.

Avgrensning og presisering: Midlene skal rettes mot lokale utfordringer. Det er ikke tillatt å søke for videreføring av tidligere prosjekter (2017-2022), men nye midler kan brukes til videreutvikling innen nye områder eller samarbeid.

Forpliktelser: Tilskuddsmottakere må delta i nettverk og fellesaktiviteter. Samarbeidsavtaler inngås mellom fylkeskommunen og mottakerne. Helsedirektoratet krever at alle tiltak evalueres.

Utlysningsbeløp: Totalt tilskudd for Vestfold for 2023-2026 er om lag 8 millioner kroner. Årlig tilskuddsbeløp er om lag 2 millioner kroner. Søkere oppfordres til å se etter synergier med andre satsinger, fordi tilskuddsbeløpet er lavt, sammenliknet med tilskudd for perioden 2017-2022.

Søknadsfrist: 20.01.24 er søknadsfristen. Søknaden skal beskrive planlagt arbeid innen valgt innsatsområde og oppfylle fastsatte kriterier (se søknadsskjema). Tildeling gis etter Fylkestingets behandling av søknadene. Søkerne oppfordres til medvirkning og samskaping i prosessen.

Søkerseminar: Et digitalt søkerseminar ble gjennomført 22.11.23. Opptak av dette seminaret ligger tilgjengelig på nett. Klikk her for å komme til søkerseminaret. Presentasjon fra seminaret finner du ved å sølge denne linken: Presentasjon fra søkerseminar.pdf

Kontakt

Elin Anne Gunleiksrud
Folkehelserådgiver

Om program for folkehelsearbeid

  • En nasjonal satsing (2017-2026) og et samarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet, KS, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. 
  • Målet er å styrke kommunenes kunnskapsbaserte folkehelsearbeid, spesielt innen psykisk helse, livskvalitet, og rusforebygging, der barn og unge er prioritert. 
  • I 2017 ble det etablert en tilskuddsordning der fylkeskommunene kunne søke Helsedirektoratet om midler. 
  • Vestfold ble i 2017 tildelt 35 millioner kroner for perioden 2017-2023. Midlene er benyttet til 12 kommunale og ett interkommunalt prosjekt.
  • Etter ny søknad til Helsedirektoratet med navnet Vestfold på laget – medvirkning, demokrati og medborgerskap, er Vestfold tildelt om lag 8 millioner for perioden 2023-2026.

Les mer om program for folkehelsearbeid


Emneord:

Opplæring