Tilstandsrapport for videregående opplæring

Elever i klasserom
En av intensjonene er at tilstandsrapporten skal bidra til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen, og at den skal være et grunnlag for prioritering av utviklingstiltak. Foto: Paal André Schwital

Av:

Charlotte N. Erikstad

Publisert:

29.05.2024

Oppdatert:

29.05.2024 kl.10:04

Den årlige rapporten om tilstanden i videregående opplæring gir informasjon om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø. For Vestfold er nå «Tilstandsrapport 2024» tilgjengelig.

Tilstandsrapporten for videregående opplæring legges fram for politisk behandling i fylkestinget 18. juni.

Rapporten ligger tilgjengelig i sakspapirene til fylkestingsmøtet (se sak 90/24).

– Rapporten viser at det er stor aktivitet i videregående opplæring i Vestfold. Til tross for at året vi har lagt bak oss var preget av omstilling og høyt tempo, jobbes det godt og bredt med utviklingsarbeid, sier Liv Marit Hansen, direktør for opplæring og tannhelse i Vestfold fylkeskommune. 

De videregående skolene rapporterer om utviklingsprosjekter knyttet til temaer som inkludering, relasjonsbygging, helsefremmende aktiviteter, formidling av lærlinger, inkluderende avgangsmarkering, læringsfremmende vurderingspraksis og annen profesjonsutvikling.

– Utviklingsarbeidet er en styrke, ikke bare for sektoren, men også for samarbeidet med alle aktører i opplæringsløpet, som på ulike måter bidrar til at ungdom og voksne består videregående opplæring. Dette er et godt grunnlag for å møte og løse utfordringer i tiden framover, sier Hansen.

En av intensjonene er at tilstandsrapporten skal bidra til en systematisk gjennomgang av kvaliteten på opplæringen, og at den skal være et grunnlag for prioritering av utviklingstiltak. Det er i hovedsak de offisielle kildene Utdanningsdirektoratet og SSB som brukes. 

Les hele rapporten: Tilstandsrapport 2024 

Flere gjennomfører videregående opplæring

Tilstandsrapporten for videregående opplæring i Vestfold gir oversikt over utvalgte resultater for skoleåret 2022/2023 og for kalenderåret 2023. 

Gjennomføring av videregående opplæring måles etter fem år for studieforberedende utdanningsprogram og etter seks år for yrkesfaglige utdanningsprogram. Siste kull som per nå er beregnet, er de som startet i videregående opplæring i 2016. 

Resultatet for Vestfold viser at andelen som gjennomfører og består etter fem eller seks år er 83,8 prosent. Det er den høyeste andelen registrert i Vestfold etter at Utdanningsdirektoratet gikk over til å beregne status etter fem og seks år. Det nasjonale snittet for 2016-kullet er 83,4 prosent. 

Færre fullfører og består skoleåret

Andelen som fullfører og består skoleåret viser en annen utvikling. I denne beregningen inngår alle elever det aktuelle skoleåret. Det vil si at skoleårsresultater ikke kan sammenliknes med beregningen av gjennomføring etter fem eller seks år, som beregner resultatet per kull. 

Fra skoleåret 2020/2021 til 2022/2023 har andelen som fullfører og består skoleåret gått ned fra 88,2 prosent til 84,2 prosent. Dette tilsvarer en nedgang på 3,9 prosentpoeng. 

– Rapporten viser områder med positiv utvikling, men det er også resultater som ikke svarer til forventningene. Det er urovekkende at færre fullfører og består skoleåret. Denne trenden er det nødvendig å snu for å nå fullføringsreformens mål om at ni av ti fullfører og består videregående opplæring i 2030, sier Liv Marit Hansen.

Mobbingen øker

Heller ikke resultater knyttet til læringsmiljø, arbeidsmiljø og mobbing er som forventet, verken i Vestfold eller nasjonalt. 

I 2023 viser elevundersøkelsen at andelen som opplever mobbing 2-3 ganger i måneden eller oftere går noe opp. Lærlingundersøkelsen viser at andelen av lærlinger eller lærekandidater som opplever mobbing på arbeidsplassen er høyere i Vestfold enn det nasjonale gjennomsnittet.

– Dette er ikke som forventet, og er derfor tatt opp med skolene i styringsdialogene våren 2024 og i dialogen med opplæringskontor og lærebedrifter. Det er gitt klare signaler om at lærings- og arbeidsmiljø skal prioriteres høyt i det videre arbeidet, sier direktør Liv Marit Hansen.

LES MER: Elevundersøkelsen viser at mobbingen øker

Hva er en tilstandsrapport?

  • Tilstandsrapporten gir informasjon om læringsresultater, gjennomføring og læringsmiljø i videregående opplæring i Vestfold.

  • Den ferske rapporten inneholder utvalgte resultater for skoleåret 2022/2023 og for kalenderåret 2023. 

  • Tilstandsrapport 2024 legges fram for politisk behandling i fylkestinget 18. juni.

  • Les hele rapporten: Tilstandsrapport 2024

Emneord:

Opplæring