Horten

Befolkning: 27 682 per 1.1.2023

Byer/steder: Horten (administrasjonssenter), Åsgårdstrand, Skoppum, Borre og Nykirke

Landareal: 69 km2 

Totalareal: 70 km2 

Kommunens nettsider: www.horten.kommune.no

Befolkning

Horten kommune har hatt en beskjeden folkevekst de siste årene, på 1,3 % eller 348 innbyggere fra 2019 – 2023. Kommunen har hatt fødselsunderskudd fra 2016, og det er dermed nettoinnvandring og netto innenlands tilflytting som har stått for veksten i kommunen. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
14 % av befolkningen er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Litauen og Somalia. I Vestfold er det bare Sandefjord som har en høyere andel innvandrere. Kilde: IMDi.no.

Horten er den kommunen i fylket med minst landareal. Samtidig er kommunen landets niende tettest befolkede kommune, med 396 innbyggere per km2 landareal. Kilde: SSB, tabell 11342.

I årene fremover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Horten mer enn fordobles fra 2023 til 2050, fra 1443 personer til 3567 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Horten 11 565 arbeidsplasser. 53 % av disse var i privat sektor, mens 47 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 55 % av arbeidstakerne bosatt i kommunen jobber også i Horten. Det er størst utpendling til Tønsberg (18 %), Oslo (6 %) og Sandefjord (5 %). Kilde: SSB, tabell 03321.

Horten industripark med 250 000 km2 industri og næringsliv ligger midt i det historiske hjertet av Horten. Industriparken har 50 leietakere med ca. 900 ansatte, to dokker og 450 m dypvannskai. Horten er kjent for sin store konsentrasjon av elektronikkbedrifter. Industrien i området ligger i verdenstoppen innen anvendt mikro- og nanoteknologi. GE Vingmed Ultrasound AS produserer medisinske ultralydscannere og andre medisinske elektronikkinstrumenter, og Simrad AS og Kongsberg Maritime produserer navigasjonssystemer, simulatorer m.m. Kongsberg Norspace produserer elektronikk for romfartsindustrien og Sensonor AS produserer sensorer for kollisjonsputer og dekktrykk.

Opplæring

Kommunen har 12 grunnskoler med til sammen 3105 elever. Kilde: Udir.no. Horten videregående skole er skoleeksempelet på fremtidens skolebygg. Den prisvinnende skolen stod klar høsten 2019, og var Norges mest moderne og høyest miljøklassifiserte utdanningsbygg. Skolen har 1084 elever fordelt på 9 utdanningsprogram. Kilde: Udir.no.

På Bakkenteigen ligger Universitetet i Sørøst-Norge campus Vestfold som har i underkant av 100 studietilbud og 4000-5000 studenter. Forskningsparken, Vestfold Innovation Park, ligger også på Bakkenteigen. Dette er et viktig møtested for og mellom industri, akademia og virkemiddelapparatet, og et samlingspunkt for kunnskapsutvikling, forskning og nyskapning, blant annet innenfor mikro- og nanoteknologi og maritime applikasjoner. RS Sjøredningsskolen ligger på Bakkenteigen og på Langgrunn i Horten.

Folkehelse

Menn og kvinner i Horten lever i snitt til de er henholdsvis 79,2 og 83,3 år. Dette er under landsgjennomsnittet for begge kjønn på henholdsvis 80,1 og 83,9 år. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer og scorer likt eller under landsgjennomsnittet på en rekke folkehelseindikatorer. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Horten utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 20 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Kommunen gjennomfører folkehelseprosjektet Helsefremmende oppvekst (HOPP), et tverrfaglig kommunalt samarbeid som skal legge til rette for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet. 

Samferdsel

Med fergeforbindelse til Moss og E6, er Horten knutepunktet for kommunikasjonen i Oslofjordregionen og mot kontinentet. Horten–Moss er landets mest trafikkerte fergesamband, og Bastø Fosen fraktet i 2018 over 1,8 millioner kjøretøy og 3,7 millioner passasjerer mellom Horten og Moss. Selskapet satser stort på grønn omstilling, og verdens største batteriferge, Bastø Electric, ble satt i drift mellom Horten og Moss våren 2021. Siden har to heleelektriske fartøyer til blitt satt i drift. Elektrifiseringen av fergene reduserer utslippet med 75 prosent. Kilde: basto-fosen.no.

For å legge til rette for økt fart og flere avganger på Vestfoldbanen, skal Bane NOR bygge nytt dobbeltspor fra Nykirke (sør for Holmestrand) til Barkåker (nord for Tønsberg). Strekningen er på totalt 13,6 km og skal stå klar i 2025. Inkludert i prosjektet er en ny og moderne stasjon i Skoppum. Ellers har Horten 60 km fylkesvei og 136 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Kyststien i Horten (13 km) er en del av Nordsjøløypa, og strekker seg fra Falkensten/Løvøya i nord til Åsgårdstrand i sør.

I Horten finnes det 16 vernede områder, blant annet Bastøy landskapsvernområde med plante- og dyrelivsfredning, Falkensten naturreservat og Løvøya naturreservat. Disse områdene er vernet for å beskytte sjeldne, sårbare, urørte og typiske landskap og naturmiljøer samt plante- og dyrearter. Hortens geografi, klima og landskap har gitt grunnlag for et rikt mangfold av dyr og planter. Dette naturmangfoldet kan ødelegges dersom leveområdene til artene ødelegges og deles opp. Naturreservater, nasjonalparker og andre vernede områder bidrar til å sikre disse naturverdiene og bevarer områder av regional, nasjonal og internasjonal verdi.

Kultur og fritid

Karljohansvern var norsk marines hovedbase fram til 1968, og er et storslagent militærhistorisk kulturområde. Området huser to statseide museer: et av verdens eldste marinemuseer der ubåten «KNM Utstein» ligger, samt Preus fotomuseum. Borrehaugene, med Midgard vikingsenter og Gildehallen, står sentralt i fylkeskommunens vikingtidssatsing, som er et samarbeid med Vestfoldmuseene og kommunen. Fylkeskommunen forvalter Borrehaugene for kommunen. Åsgårdstrand var tidligere et sentrum for malere, først og fremst Edvard Munch. Kunstnerhjemmet til Munch i Åsgårdstrand er i dag en del av Vestfoldmuseene.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 28.02.2023 kl.13:06