Larvik

Befolkning: 48 246 per 1.1.2023

Byer/steder: Larvik (administrasjonssenter), Stavern, Helgeroa, Nevlunghavn, Tvetenåsen, Verningen, Kvelde, Svarstad, Lauve og Hem

Landareal: 771 km2 

Totalareal: 813 km2 

Kommunens nettsider: www.larvik.kommune.no

Befolkning

Fra 2019 – 2023 økte folketallet i Larvik med 2,4 % eller 1139 innbyggere. Kommunen har hatt fødselsunderskudd, men nettoinnflytting og nettoinnvandring over mange år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Det er særlig mye flytting mellom Larvik, Sandefjord, Osle og Tønsberg. Kilde: Panda analyse. 12 % av innbyggere i Larvik er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Litauen og Syria. Kilde: IMDi.no.

I årene fremover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Larvik mer enn fordobles fra 2023 til 2050, fra 2616 personer til 6617 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Larvik 19 689 arbeidsplasser. 70 % av disse var i privat sektor, mens 30 % var i offentlig sektor. Siden 2015 har det vært en god vekst i antall arbeidsplasser, spesielt innen privat sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 65 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Larvik. Larvik har en lav inn- og utpendling sett i forhold til nabokommunene, og er således mindre integrert i det regionale arbeidsmarkedet. Både utpendling og innpendling foregår hovedsakelig til og fra Sandefjord, Tønsberg, Skien og Porsgrunn. Kilde: SSB, tabell 03321.

Kommunen har en næringsstruktur preget av handel, industri, bygg og anlegg og transport. Små og mellomstore virksomheter er i overvekt, og det er få store hjørnesteinsbedrifter. Verdiskapingen i næringslivet i kommunen er lavere enn i mange andre bykommuner i regionen, noe som kan skyldes kombinasjonen av bedriftsstørrelse og næringsstruktur.

Larvik er en viktig jordbrukskommune. Korndyrking er den viktigste driftsformen, men kommunen har også blant landets største areal til poteter og grønnsaker på friland. Kilde: SSB, tabell 06462. Larvik har også stor skogavvirking, og har en omfattende steinindustri (larvikitt). Etter Færder er Larvik regionens viktigste fiskerikommune. Camping-turismen bidrar med en direkte omsetning på 69 millioner kroner, med ringvirkninger til ca. 300 millioner kroner. Kilde: Larvik kommune.

Trelastkonsernet Bergene Holm AS er kommunens største private bedrift målt i antall ansatte. Bedriften er landets største norskeide trelastfirma. Dagligvaregrossisten ASKO Vestfold-Telemark AS har størst omsetning av bedriftene som holder til i kommunen. Treschow-Fritzøe AS, en av landets eldste bedrifter, har hovedkontor i Larvik. Bedriften eier blant annet Fritzøe Engros AS, en ledende leverandør til byggevareforhandlere og trearbeidende industri. Teknologibedriftene Jotron AS og ABAX AS er også lokalisert i Larvik. Jotron utvikler radiokommunikasjon for luft- og skipsfart, og ABAX utvikler telematikksystemer for flåtestyring, elektronisk kjørebok m.m. Larviksbedriften Nasta AS har også høy omsetning, og driver import og salg av anleggsmaskiner. Farris bad, en av de største og mest innholdsrike spahotellene i Norden, ligger på Batteristranda i Larvik. Mineralvannet Farris produseres i Larvik for Ringnes, og ble første gang tappet i 1907.

Opplæring

Larvik har 20 grunnskoler med til sammen 5326 elever. Kilde: Udir.no. Thor Heyerdal videregående skole har 1482 elever fordelt på 10 utdanningsprogram, og er fylkets nest største videregående skole. Kilde: Udir.no. I Stavern ligger Stavern folkehøyskole, som eies av Frikirken. Skolen har plass til 120 elever.

Folkehelse

Menn og kvinner i Larvik lever i snitt til de er henholdsvis 80,1 og 84,0 år. Det er likt som landsgjennomsnittet. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer og scorer likt eller under landsgjennomsnittet på en rekke folkehelseindikatorer. Kilde: FHI.no. I likhet med mange andre kommuner i fylket har Larvik utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 oppga 1 av 5 ungdomsskoleelever at de hadde mange psykiske plager. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

E18 passerer nord for Larvik sentrum. En stor del av tilgjengelige næringsareal i kommunen ligger i nærhet til E18, noe som er en svært viktig lokaliseringsfaktor. Vestfoldbanen passerer gjennom Larvik, men i 2022 forkastet Samferdselsdepartementet den vedtatte planen om dobbeltsporet jernbane gjennom kommunen, og man ønsker heller å øke antallet avganger per time. Larvik havn er en av Østlandets viktigste havner, med omfattende import og eksport av stein, varer, containergods og en omfattende passasjertrafikk (fergeforbindelse til Hirtshals). Ellers har Larvik 340 km fylkesvei og 307 km kommunal vei. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Larvikitt finnes ingen andre steder i verden enn sør for Oslo-riften, særlig utbredt langs kysten mellom Tønsberg og Langesundsfjorden. Bergarten har fått sitt navn etter byen Larvik, og ble i 2008 kåret til Norges nasjonalbergart.

Over Larvik rager Bøkeskogen, et yndet turområde på 300 mål som også er mye brukt til byfester og markeringer. Bøkeskogen er Norges største og verdens nordligste offentlige bøkeskog. Fra det høyeste punktet i Bøkeskogen, Utsikten, kan man se over til Farrisvannet

Landets eldste kyststi strekker seg 35 km fra Tvedalen til Stavern. Her finner man også Mølen, en endemorene fra istiden bestående av stein av bergarter fra store deler av Østlandet. Mølen er en del av Gea Norvegica Geopark.

Larvik har også en rekke naturreservater, som blant annet Kringlemyr naturreservat, Hummerbakken naturreservat og Malmøya naturreservat.

Kultur og fritid

I Larvik finnes en rekke kulturminner. Bøkeskogen er Vestfolds største bevarte gravfelt fra yngre jernalder, og på Mølen finnes gravrøyser fra både jernalder og vikingtid. Kaupang i Tjølling er de eldste daterte bydannelsen i Norge. Larvik Museum har samlinger fra grevetiden og fra byens sjøfarts- og industrihistorie. Herregården er en vakker trebygning i barokkstil fra 1674 som grev Gyldenløves residens og hovedsete for Laurvig grevskap. Denne ble fredet i 1923.

Kommunen har 4886 registrerte fritidsboliger. Ingen kystkommune i landet har flere fritidsboliger enn Larvik. Kilde: SSB, tabell 05467.  29 % av fritidsboligene ligger i strandsonen (innenfor 100-metersbeltet langs kystlinjen). Siden år 2000 har antallet fritidsboliger i strandsonen økt med 14 % eller 173 hytter. Kilde: SSB, tabell 06505.  

Stavernfestivalen ble arrangert for første gang i juli i 2001 og har vært arrangert hvert år siden, med unntak av 2020 og 2021.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 28.02.2023 kl.13:10