Sandefjord

Befolkning: 65 574 per 1.1.2023

Byer/steder: Sandefjord (administrasjonssenter), Stokke, Andebu, Melsomvik, Kodal, Fossnes og Høyjord

Landareal: 414 km2 

Totalareal: 422 km2

Kommunens nettsider: www.sandefjord.kommune.no

Befolkning

Sandefjord er den mest folkerike kommunen i Vestfold. Fra 2019 – 2023 økte folketallet i Sandefjord med 3,6 % eller 2303 innbyggere. Kommunen har hatt både fødselsoverskudd, innenlands nettoflytting og nettoinnvandring over mange år. Kilder:
SSB, tabell 06913.
SSB, tabell 09588
Kommunen har særlig hatt tilflytting fra Tønsberg, Oslo og Larvik. Kilde: Panda analyse. 15 % av innbyggerne i Sandefjord er innvandrere, og det er flest med bakgrunn fra Polen, Litauen, Irak og Syria. Sammenlignet med andre kommuner i Vestfold, har Sandefjord en særlig høy andel arbeidsinnvandrere (28 % av innvandrerne). Sandefjord har sammen med Horten den høyeste andelen innvandrere i fylket. Kilde: IMDi.no.

I årene framover vil alderssammensetningen i befolkningen endre seg mye. Ifølge hovedalternativet i SSBs befolkningsframskrivinger vil antall personer over 80 år i Sandefjord mer enn fordobles fra 2023 til 2050, fra 3214 personer til 8247 personer. Kilde: SSB, tabell 13600.

Næring og arbeid

I 2022 hadde Sandefjord 30 778 arbeidsplasser. 75 % av disse var i privat sektor, mens 25 % var i offentlig sektor. Kilde: SSB, tabell 13472. 65 % av sysselsatte bosatt i kommunen jobber også i Sandefjord. Det er ellers mye inn- og utpendling mellom Sandefjord og nabokommunene Tønsberg og Larvik. Kilde: SSB, tabell 03321.

Sandefjord var landets ledende hvalfangstby fram til norsk hvalfangst i Antarktis tok slutt i 1960-årene. Sandefjord kommune har i dag en variert industri, herunder kjemisk og grafisk industri, samt verksted-, tre- og næringsmiddelindustri og rederivirksomhet.

Malingsprodusenten Jotun A/S er kommunens største private bedrift målt i antall ansatte. Jotunkonsernet har i alt 67 selskaper, 39 produksjonsanlegg i alle verdensdeler og mer enn 10 000 ansatte. Hovedkontoret til Jotun ligger i Sandefjord, og her jobber ca. 1000 ansatte. Fatland AS har en av sine fire avdelinger i Sandefjord. Fatland Sandefjord AS produserer først og fremst pølser og pålegg. I Sandefjord ligger også Fatland Salg AS, som er en felles salgsbedrift for industribedriftene i Fatland-gruppen. Komplett AS er Nordens største netthandelsaktør og har sitt hovedkontor i Sandefjord. Fra hovedlageret i Sandefjord betjenes kunder i Norge, Sverige og Danmark. Sandefjord er også hovedkontor for andre nettbaserte varehandelsbedrifter, slik som friluftsbutikken Fjellsport AS.

Sandefjord er en betydelig landbrukskommune med hovedvekt på korndyrking, samt en del potet- og grønnsakdyrking. Husdyrhold av storfe, svin og høns er også viktig. I den nordlige delen av kommunen er det betydelig skogavvirkning.

Opplæring

Kommunen har 32 grunnskoler med til sammen 7659 elever. Kilde: Udir.no. Sandefjord har to offentlige videregående skoler: Sandefjord videregående skole med 1943 elever, og Melsom videregående skole med 204 elever. I tillegg har kommunen tre private videregående skoler: Gjennestad videregående skole (162 elever), Signo videregående skole (14 elever) og Skagerak International School (159 elever). Kilde: Udir.no. I Sandefjord ligger også Sandefjord folkehøyskole som eies og drives av Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Folkehelse

Menn og kvinner i Sandefjord lever i snitt til de er henholdsvis 79,9 og 83,9 år. Dette er omtrent likt som landsgjennomsnittet. Kilde: Kommunehelsa statistikkbank. Kommunen har en del levekårsutfordringer og scorer likt eller under landsgjennomsnittet på en rekke folkehelseindikatorer. Kilde: FHI.no.  I likhet med mange andre kommuner i fylket har Sandefjord utfordringer knyttet til psykisk helse. I Ungdataundersøkelsen fra 2021 svarte 22 % av ungdomsskoleelevene at de hadde mange psykiske plager. Ensomhet er også en utfordring blant ungdom, og i Ungdata-undersøkelsen 2021 svarte 16 % av ungdomsskoleelevene i Sandefjord at de er «ganske mye plaget» og 15 % «veldig mye plaget» av å føle seg ensomme. Kilde: Ungdata.no.

Samferdsel

Vestfoldbanen har tre stasjoner i kommunen: Stokke, Torp og Sandefjord. Det planlegges nytt dobbeltspor på strekningen Stokke–Sandefjord, og er en del av det store InterCity-prosjektet. E18 krysser kommunen vest for Stokke og Sandefjord. Fra TORP Sandefjord lufthavn er det direkte rutefly til flere byer i Norge og mange steder i Europa.

Det er i dag få skipsanløp i havnen, bortsett fra fergeforbindelse til og fra Strömstad i Sverige. Både Fjord Line AS og Color Line AS operer på strekningen Sandefjord–Strömstad. Om sommeren går det ferge mellom Engø, Sandefjord og Vestgården og Tangen på Veierland. Det er ellers 275 km fylkesvei og 287 km kommunal vei i Sandefjord. Kilde: SSB, tabell 11845.

Natur og miljø

Sandefjord har til sammen 45 km merkede stier langs Vesterøya og Østerøya. I tillegg er en 13 km lang kyststi i Stokke som passerer lange sandstrender, skog og grunne viker.

Det er en rekke naturreservater i Sandefjord, blant annet Melsom plante- og dyrefredningsområde, Strandvika naturreservat og Akersvannet naturreservat (som delvis også ligger i Tønsberg kommune).

Kultur og fritid

Sandefjord er en stor hyttekommune med 2784 fritidsboliger. Kilde: SSB, tabell 05467. Omtrent halvparten av fritidsboligene ligger i strandsonen (innenfor 100-metersbeltet langs kystlinjen). Siden 2010 har antallet fritidsboliger i strandsonen økt med 7 % eller 75 hytter. Kilde: SSB, tabell 06505.

I Sandefjord er det gjort tallrike funn fra bronsealderen og vikingtiden. Gokstadskipet ble gravd ut i 1880 ved Gokstadhaugen like nordøst for Sandefjord sentrum. Høyjord stavkirke er en av kommunens fire middelalderkirker. Hvalfangstmuseet i Sandefjord er en del av Vestfoldmuseene IKS, som har administrasjonssenter i Sandefjord.

Even Sannes Riiser

Rådgiver statistikk og analyse

even.sannes.riiser@vtfk.no

98083312

Publisert: 12.05.2022 Oppdatert: 28.02.2023 kl.13:16