Bosetting av flyktninger

Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave, og kommuner som bosetter flyktninger mottar tilskudd fra staten. Siden 2022 har Vestfold bosatt et rekordhøyt antall flyktninger - nærmere 2000 personer på to år. Situasjonen i Ukraina skaper stort behov for bosettingsplasser også i 2024.
Bilde av bebyggelse

Bosetting av flyktninger i Norge skal være styrt og spredt, og det skal bosettes i alle landsdeler og i kommuner av ulik størrelse.  Kilde: IMDi/Bosetting av flyktninger   I 2023 bosatte kommunene i Vestfold nær 1100 flyktninger (fig. 1). Krigen i Ukraina skaper et stort behov for bosettingsplasser også i 2024. Kommunene er blitt anmodet om bosette ytterligere 1000 flyktning dette året.

Figur 1. Antall anmodninger om bosetting og antall faktiske bosettinger i Vestfold eller valgt kommune 2012 – 2024. Kilde: IMDi

Antall enslige mindreårige flyktninger øker

Enslige mindreårige flyktninger er barn og ungdom som kommer til Norge uten følge av foreldre eller andre voksne med foreldreansvar, og som får beskyttelse (asyl) her. Enslige mindreårige flyktninger trenger trygge og gode oppvekstvilkår, og bosetting av disse krever et spesialtilpasset apparat i kommunene. Antall enslige mindreårige flyktninger som ble bosatt i Vestfold var særlig høyt i 2016 på grunn av mange flyktninger fra Syria. Etter flere år med relativt få enslige mindreårige flyktninger, har antallet økt disse par siste årene (fig. 2). Men denne type flyktninger utgjør kun en liten andel av flyktningene.

Figur 2. Antall anmodninger om bosetting av enslige mindreårige flyktninger og antall faktiske bosettinger i Vestfold 2014 – 2019 og Vestfold og Telemark 2020 – 2023. Kilde: IMDi

Mange flyktninger flytter videre

Mange av personene med flyktningbakgrunn som blir bosatt rundt om i landet etter å ha fått innvilget oppholdstillatelse, flytter etter hvert til en annen kommune, eller ut av landet. Blant de snaut 12 000 flyktningene som bodde i Vestfold i 2023 var 53 prosent bosatt her, mens 43 prosent hadde flyttet hit etter å først å ha vært bosatt i en kommune i et annet fylke.

Figur 3. Andel flyktninger i Vestfold eller valgt kommune i 2023, og andelen som har blitt bosatt her eller som har flyttet hit. Kilde: IMDi

Les mer om fylkeskommunens integreringsarbeid

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Vestfold har vedtatt å bosette omtrent 3000 flyktninger til sammen i 2022 - 2024.