Integrering

Vestfold fylkeskommune har etter integreringsloven § 4 ansvar for det regionale integreringsarbeidet. Dette innebærer blant annet at fylkeskommunen skal anbefale hvor mange flyktninger bør bosettes i kommunene i fylket. Like muligheter for deltakelse i utdanning, arbeid og hverdagslivet er et viktig mål i arbeidet med integrering.

Ansvar og oppgaver på integreringsområdet

Bosetting 

Fylkeskommunen har ansvar for kapasitetsstyringen i bosettingsarbeidet, og skal, innenfor rammen av nasjonale kriterier for bosetting, vurdere og anbefale hvor mange flyktninger som bør bosettes i den enkelte kommune. Flyktninger skal bosettes i områder hvor de kan komme i arbeid og få tilbud om nødvendig utdanning og kompetanseheving.  

Alle kommuner i Vestfold har blitt anmodet om å bosette flyktninger i 2024.  
Du finner mer informasjon på Integrering- og mangfoldsdirektoratet sine nettsider og Utlendingsdirektoratet sine nettsider.

Plan for kvalifisering 

Fylkeskommunens regionale kompetansestrategi har som overordnet mål å: 

  1. Styrke kompetanseutviklingen i fylket 
  2. Bedre balansen mellom etterspørsel og tilbud etter relevant kompetanse i det regionale arbeidsmarkedet 
  3. Øke inkluderingen i arbeidslivet  

Regional kompetansestrategi Vestfold og Telemark

Karriereveiledning 

Fylkeskommunen skal tilby karriereveiledning til alle nyankomne flyktninger som skal danne grunnlag for innholdet i deres introduksjonsprogram.  

Karrieresenter Vestfold

Retten til å leve et fritt liv

Fylkeskommunen har ansvaret for å forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Dette skal gjøres gjennom å bygge nettverk, dele kompetanse og samarbeide med relevante myndigheter og andre aktører på regionalt og kommunalt nivå. 

Minoritetsrådgiver i Vestfold

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS Sør)

Samarbeid med regionale og nasjonale myndigheter 

Fylkeskommunen har ansvar for å samarbeide om kvalifisering og integrering av innvandrere med sektormyndighetene på regionalt nivå. 

Kompetanseheving av kommunene i deres arbeid med kvalifisering 
Fylkeskommunen har, innenfor rammen av nasjonal integreringspolitikk, ansvar for å følge opp kommunene i deres arbeid med kvalifisering av flyktninger. Dette gjelder der arbeidet er stedsavhengig, og kjennskap og nærhet til kommunene bidrar til bedre oppgaveløsning.  

En av fylkeskommunens oppgaver er å tilby ansatte i kommuner og andre aktører veiledning og kompetanseheving i deres kvalifiseringsarbeid. Fylkeskommunen arrangerer egne samlinger, samt samarbeider med både regionale og nasjonale myndigheter om dette.  

Regional oppfølging av frivillighet og samfunnsdeltakelse 

Frivilligheten er en viktig del av det forebyggende arbeidet rettet mot flyktninger, og frivillige aktører bidrar til å utfylle det offentliges arbeid.   
Fylkeskommunen har ansvar for å følge opp arbeidet med frivillighet og samfunnsdeltakelse på regionalt nivå. Som utviklingsaktør har fylkeskommunen tatt et særlig ansvar for å samhandle med frivillige organisasjoner på regionalt nivå i fylket. Med regionalt menes frivillige paraplyorganisasjoner som dekker flere kommuner og/eller har en regional funksjon i forhold til organisering, størrelse og oppdrag.  

I dette utviklingsarbeidet legger fylkeskommunen særlig vekt på å være: 

  • Kunnskapsleverandør og kompetanseutvikler 
  • Koordinator 
  • Samarbeidspartner 
  • Tilskuddsyter og premissleverandør  
  • Opplæringstilbud til unge og voksne innvandrere 

Publisert: 07.11.2019 Oppdatert: 22.12.2023 kl.10:31

Er du ny i Norge? Les mer her

Rebeka Holmes-Farmen og Susanne Hammernes
Kontaktpersoner