Innvandrerbefolkningen

I Vestfold bor det omtrent 38 000 innvandrere. 3 av 10 innvandrere i fylket kommer fra Polen, Litauen eller Ukraina.
Kvinne i hijab, portrett bakfra.

Ved inngangen til 2024 var 15 prosent av befolkningen i Vestfold innvandrere. Dette er en økning fra 8 prosent i 2010. I tillegg er 3 prosent av befolkningen norskfødte med innvandrerforeldre. Vestfold har likevel en lavere andel innvandrere enn landet som helhet, der andelen er 17 prosent.  Kilde: SSB, tabell 09817.   

Viktige definisjoner

Innvandrer: En innvandrer er en person som har opphold og bor i Norge, men er født i utlandet av utenlandskfødte foreldre og fire utenlandskfødte besteforeldre.

Arbeidsinnvandrer: En arbeidsinnvandrer er en person som har lovlig opphold i Norge for å jobbe.

Flyktning: En flyktning er en person som har fått asylstatus eller annen som har fått opphold etter FNs flyktningkonvensjon. I Norge gis begge disse gruppene flyktningstatus, med de rettighetene som følger med.

Norskfødte med innvandrerforeldre: Personer som er født i Norge og har to utenlandske foreldre og fire utenlandske besteforeldre.

Personer med innvandrerbakgrunn: Fellesbetegnelse på innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre.

Familieinnvandring: Familieinnvandring er en fellesbetegnelse på utenlandske personer som får opphold i Norge fordi de enten har familie som bor lovlig i Norge, eller de er gift med en norsk statsborger.

Kilde: IMDi.no

Blant Vestfoldkommunene varierer andelen bosatte innvandrere fra 12 prosent i Færder til 16 prosent i Sandefjord (fig. 1).

Figur 1. Andel innvandrere bosatt i kommunene i Vestfold i 2024. Kilde: SSB, tabell 09817.

Mange ulike grunner til innvandring

Innvandrernes grunn til innvandring er relativt likt fordelt mellom arbeidsinnvandring, familieinnvandring og flukt. Men antallet flyktninger har økt mer enn de andre kategoriene disse par siste årene. Det er også snaut 5000 der innvandringsgrunnen er ukjent og 1400 som har innvandret for utdanning.

Figur 2. Antall innvandrere etter innvandringsgrunn bosatt i Vestfold eller valgt kommune. 2006 – 2023. Kilde: IMDi.

Fordelingen av innvandrere etter innvandringsgrunn er stort sett lik i Vestfold som landet som helhet. Kilde: IMDi Horten og Færder har den høyeste andelen innvandrere med flyktningbakgrunn, mens Holmestrand har den høyeste andelen arbeidsinnvandrere (fig. 3).

Figur 3. Andel flyktninger (eller deres familieinnvandrede) og andel arbeidsinnvandrere av totalt antall innvandrere i kommunen. 2023. Kilde: IMDi

 

Faktafredag: Hva driver innvandringen til fylket?

Flest innvandrere fra Polen og Litauen

Polen og Litauen er de to landene med klart flest innvandrere i Vestfold - begge land med mange arbeidsinnvandrere. Før 2020 var det veldig få innvandrere fra Ukraina. Nå er det den tredjestørste innvandrergruppen. Blant landene utenfor Europa kommer det flest fra Syria og Irak (fig. 4).

Figur 4. Antall innvandrere etter landbakgrunn bosatt i Vestfold eller valgt kommune i 2024. Kilde: SSB, tabell 09817.

De fleste kom til Norge for mer enn ti år siden

Omtrent 57 prosent av innvandrerne i Vestfold har bodd i Norge i mer enn ti år (fig. 5). Innvandrere fra øst-europeiske land (utenom EU) har kortere botid enn innvandrere med annen landbakgrunn.

Figur 5. Antall innvandrere bosatt i Vestfold eller valgt kommune i 2023, etter botid i Norge. Kilde: IMDi.

Les om fylkeskommunens integreringsarbeid

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

15 prosent av befolkningen i Vestfold er innvandrere.