Ressursforvaltning

Vestfolds mangfoldige ressursgrunnlag utgjør et av regionens viktigste fortrinn, og ressursene må forvaltes på en bærekraftig måte for framtidige generasjoner.
Et steinbrudd i fugleperspektiv.

Bærekraftig ressursforvaltning

Et rikt og mangfoldig ressursgrunnlag er et av de viktigste fortrinnene i Vestfold. Fylket har verdifulle landbruksarealer, og naturressursene langs kysten og i skogen utgjør et vesentlig grunnlag for friluftsliv og utvikling av reiselivet. Vestfold har store forekomster av verdifull naturstein, og store skogressurser. Alle disse ressursene må forvaltes på en bærekraftig måte for framtidige generasjoner.

Stor andel jordbruksareal

Jordbruksarealet i Vestfold er blant de beste i landet, med gode dyrkingsforhold og en lang vekstsesong. Mesteparten av landarealet i Vestfold er dekket av skog, åpen fastmark og annet ubebygd areal, men hele 19 prosent er jordbruksareal. Av dette er 97 prosent fulldyrka jord, tilsvarende 406 000 dekar. Kilder: SSB, tabell 09594 

De beste jordbruksarealene i Vestfold ligger nær byer og tettsteder, og er utsatt for press fra utbygging til andre formål. I femårsperioden 2018 til 2022 ble over 1400 dekar dyrka og dyrkbar jord omdisponert til annet formål enn landbruk.   Kilde: SSB, tabell 07903

Verdifulle forekomster av naturstein

Bergverksindustrien er stor i Vestfold. Fylket har landets største omsetning av naturstein, og sto i 2018 for 87 % av landets samlede eksportverdi for naturstein. Direktoratet for mineralforvaltning anslår at det i 2018 ble omsatt byggeråstoffer, industrimineraler og naturstein for 700 millioner kroner i regionen. Kilde: Mineralstatistikk 2019  Størstedelen av dette er eksport av granitt (Larvikitt) som tas ut i Larvik.

Det ligger store økonomiske og miljømessige gevinster i utvikling av nye og alternative bruksområder for det som i dag betraktes som overskuddsmasser eller ikke salgbare masser. Firmaet Rocks of Norway presenterte i 2020 et konsept for ytterligere utnyttelse av avfallsstein fra steinindustrien i Larvik. Kilde: Østlandsposten, 2. september 2020 Dette er et godt eksempel på hvordan næringslivet i Vestfold kan bidra i omstillingen til en bærekraftig og mer sirkulær økonomi. 

Mineralressurser er en forutsetning for produksjon av miljøteknologi og høyteknologi. Bedre areal-og ressursutnyttelse, reduksjon av avfall, i tillegg til mer miljøvennlig og effektiv teknologi for å redusere klimaavtrykk vil bidra til en mer bærekraftig mineralnæring. De færreste mineralske råstoffer forsvinner etter bruk, og det ligger store miljøgevinster i å tilrettelegge for resirkulering av slike stoffer. Kilde: NGU

Fylkets skoger er en verdifull ressurs

Vestfold har store skogressurser av både økonomisk, økologisk og miljømessig verdi. Et bærekraftig skogbruk er nødvendig for å ivareta biologisk mangfold og bidra til å redusere klimaendringene. Skogene er kilder til fornybar energi og et stadig bredere spekter av produkter. Kilde: Veikart for grønn konkurransekraft for skog- og trenæringen En økt utnytting av skogene vil bidra til en overgang til bioøkonomien, der skogressursene i økende grad er med på å erstatte fossile ressurser med biologiske og dermed redusere klimagassutslippene. Skogen er en viktig del av kabonsyklusen, og tar opp store mengder klimagasser (Miljødirektoratet). Videre finnes halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, i skogen.

Faktafredag om skogene i fylket

Store naturverdier langs kysten

Vestfoldkysten har en svært variert og komplisert topografi og omfatter blant annet både havbukt, terskelfjorder og et variert skjærgårdslandskap. Fylket har flere nasjonalt utpekte områder med stor naturverdi. Av de nasjonale naturreservatene, landskapsvernområdene og nasjonalparkene i fylket, ligger en betydelig andel langs kysten.

Moderat økologisk tilstand langs kysten

Gjennom regionale vannforvaltningsplaner er det satt mål om at alt vann, både i elver, innsjøer, kystvann og grunnvann i Vestfold og Telemark skal opprettholde eller oppnå god kjemisk og økologisk tilstand. I Vestfold er den økologiske tilstanden god eller svært god i 40 prosent av elvene og 57 prosent av innsjøene, mens dette kun gjelder 22 prosent av vannet langs kysten (fig. 1).

Figur 1. Økologisk tilstand for elver, innsjøer og kystvann i Vestfold. Kilde: VannNett-Portal
 

Det er tre hovedårsaker til at den økologiske tilstanden er under sterkt press Kilde: Miljødirektoratet - Tiltaksplan for bedre miljøtilstand :

  1. Forurensing fra landbruk, avløp og industri, med for stor tilførsel av blant annet næringsstoffene nitrogen og fosfor.
  2. Langvarig overfiske, med blant annet bunntråling som ødelegger for livet på havbunnen.
  3. Bygging i strandnære områder, som gir økt belastning på økosystemene.

Alle store og små vassdrag på Østlandet renner ut i Oslofjorden. Samtidig får Oslofjorden avrenning fra den svenske vestkysten. Regjeringen har igangsatt et arbeid med en helhetlig plan for Oslofjorden. Kilde: Miljødirektoratet - Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden Her er Vestfold fylkeskommune involvert blant annet gjennom sin rolle som vannregionmyndighet, hvis oppgave er å utarbeide en vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram. 

Samfunnet må forberedes på og tilpasses klimaendringene

Klimaprofil Vestfold beskriver forventede klimaendringer og klimautfordringer i fylket frem mot 2100. Hovedutfordringene for Vestfold er økt sannsynlighet for kraftig nedbør (overvann), regnflom, jord- og sørpeskred, samt stormflo som følge av havnivåstigning. 

De siste ti årene (2014-2023) er det utbetalt 273 millioner kroner i naturskadeerstatning (skade som direkte skyldes naturulykke) i Vestfold. Kilde: Finans Norge - Naturskader

Klimaendringene påvirker spesielt de næringene som er direkte naturbaserte, slik som landbruket. Kunnskap om forventede klimaendringer i fylket vil derfor ha stor betydning for hvordan man tilrettelegger for et mer klimarobust og produktivt landbruk.

 

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Vestfold har landets største omsetning av naturstein.