Trafikkutvikling og reisevaner

Transportbehovene i Vestfold varierer. I byområdene og tettstedene er det relativt konsentrert bosetting, kortere avstander og sentral lokalisering av mange funksjoner. Ny datavisualisering gir deg kunnskap om trafikkutvikling. Her kan du utforske passasjerutviklingen og punktligheten til de bussruter du tar, trafikkmengden og støy i ditt nærområde, bil- og tungtrafikk samt når vi velger å sykle.
Gul buss forfra.

Mobilitetsdashboard gir oversikt over trafikkutviklingen 

Det nyutviklede «Mobilitetsdashboardet» samler og tilgjengeliggjør data slik at vi får et større bilde av utviklingen i hver av Vestfolds byer.

Mobilitetsdashboardet gir samtidig et helhetsbilde av trafikkutviklingen i byene. Her får du innblikk i utviklingen over tid på en rekke områder som alle berøre trafikk. Dashboardet er kategorisert i følgende temaer:

  • Bil- og tungtrafikk,
  • Trafikkmengde og støy,
  • Sykling,
  • Busstrafikk og punktligheten,
  • Jernbane,
  • Trafikkulykker. 

Uansett hva du velger å utforske får du oversikt på kommunenivå. Klikk deg videre for å få kunnskap om ditt nærområde:

Mobiltetsdashboard

Verktøyet gir oversikt til alle aktører som jobber med vei, kollektivtrafikk, trafikksikkerhet og byutvikling. Her får kommunene, fylkeskommunen, Statens vegvesen, statsforvalteren og politikerne innsikt i trafikkutviklingen de seneste år.

Mobilitetsdashboardet henter data fra en rekke ulike kilder som f.eks. Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet. Dashboardet er utviklet av analyseenheten i Vestfold fylkeskommune i samarbeide med fagmiljøer i samferdselssektoren. 

Har du spørsmål til trafikktvikling ta kontakt med rådgiver Lene Stenersen (lene.stenersen@vestfoldfylke.no eller rådgiver Maria Broomé-Rustad (maria.rustad@vestfoldfylke.no). Spørsmål til den tekniske løsning rettes til rådgiver Rasmus Palmqvist (rasmus.palmqvist@vestfoldfylke.no)

Reisevaneundersøkelsen

Det foretas i gjennomsnitt tre reiser daglig i forbindelse med skole, jobb, handel, besøk eller fritidsaktiviteter. Valg av transportform på disse daglige reisene har betydning for utslipp av klimagasser, lokal forurensing og arealbruk.

Reisevaneundersøkelsen for 2018/19 viser at andelen som bruker bil på disse daglige reisene ligger på rundt 70 % i byområdene, men er høyere utenfor. Andelen som reiste til fots, med sykkel eller buss ligger på rundt 30 % i byområdene. Å gi folk muligheten til å delta i samfunnslivet uten å disponere privatbil er viktig for å utjevne sosiale forskjeller, og det gir økt folkehelse og trivsel.

Det er lavest bilandel på daglige reiser i Tønsberg (fig. 1). Innbyggerne der sykler, går eller bruker kollektivtransport oftere enn i resten av fylket.

Figur 1. Transportmiddelfordeling for byområdene og bykommunene i Vestfold og Telemark. Kilde: Reisevaneundersøkelsen 2018/2019.

Personbilen dominerer

Antall daglige reiser og transportmiddelfordelingen har endret seg lite på de årene det er gjennomført reisevaneundersøkelser. Personbilen er den dominerende transportformen, også i byområdene der det er et godt utbygd kollektivtilbud (fig. 2).

Dersom nullvekstmålet skal nås, må det settes inn tiltak som bidrar til å redusere biltransporten og fremme de alternative transportformene.

Nullvekstmålet for personbiltransport

Nullvekstmålet er et nasjonalt mål om at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Hensikten er å redusere utslipp fra persontransport og behovet for ytterligere arealbeslag til infrastruktur. Kilde: regjeringen.no

Figur 2. Utvikling i transportmiddelfordeling i byområdene i Vestfold. Kilde: Reisevaneundersøkelsen 2018/2019.

Veitrafikken var den største kilden til utslipp av klimagasser i fylket i 2022, og stod for 42% av de direkte klimagassutslippene.

Se tall for klimagassutslipp.

Foto ingressbilde: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

Over 70% av alle daglige reiser blir foretatt med personbil.