Videregående opplæring - Læringsmiljø

Et godt læringsmiljø er en forutsetning for elevers og lærlingers faglige og sosiale utvikling. I Vestfold og Telemark rapporterer elever og lærlinger i videregående opplæring generelt om høy trivsel og lite mobbing.
Gutter samarbeider om skolearbeid

Det er høy bevissthet rundt viktigheten av et godt og trygt læringsmiljø, trivsel og muligheten til å medvirke og påvirke egen opplæringssituasjon. I det følgende ser vi nærmere på trivsel og mobbing i videregående opplæring, noe som forteller mye om hvorvidt arbeidet for et godt læringsmiljø lykkes.

Elev- og lærlingundersøkelsene

Elevundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet der elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.

Undersøkelsen er obligatorisk å gjennomføre for 7. trinn, 10. trinn og vg1, og frivillig å gjennomføre for øvrige trinn fra og med 5. trinn.

I Vestfold og Telemark svarte 12 400 elever i videregående opplæring på undersøkelsen høsten 2022.

Lærlingundersøkelsen er en årlig undersøkelse i regi av Utdanningsdirektoratet der lærlinger og lærekandidater som har vært i lære i minst 11 måneder får si sin mening om lærings- og arbeidsmiljøet på arbeidsplassen. Undersøkelsen gjennomføres på høsten.

I Vestfold og Telemark svarte 1250 lærlinger på undersøkelsen høsten 2022.

De aller fleste trives på skolen

I Vestfold og Telemark oppgir de fleste elevene i videregående opplæring (86 %) at de trives godt eller svært godt på skolen. Dette er så vidt lavere enn landet som helhet (87 %). Gutter trives i litt større grad enn jenter, og andelen som trives faller noe i løpet av videregående (fig. 1). Trivsel er lik blant elever på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram.

Figur 1. Andelen gutter og jenter som trives godt eller svært godt på skolen, etter klassetrinn. Vestfold og Telemark, høst 2022. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

Blant de største utdanningsprogrammene (målt i antall elever) er trivselen høyest hos elevene på bygg- og anleggsteknikk, og lavest blant elevene på salg, service og reiseliv.

Figur 2. Andel elever som oppgir at de trives godt eller svært godt på skolen, etter utdanningsprogram. Vestfold og Telemark, høst 2022, vg1. Kun utdanningsprogram med mer enn 100 besvarelser er inkludert i figuren. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

De fleste lærlinger trives på arbeidsplassen

I Vestfold og Telemark oppgir 85 % av lærlingene i videregående opplæring at de trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen sin. Dette er noe høyere enn i landet som helhet (84 %). Blant lærlinger i bedrifter tilknyttet et opplæringskontor oppgir 84 % at de trives på arbeidsplassen, mens 87 % av lærlingene i frittstående lærebedrifter oppgir det samme. For sistnevnte er utvalgsstørrelsen lav (91 lærlinger), og tallet må derfor tolkes med forsiktighet. Blant de fem utdanningsprogrammene med flest lærlinger er trivselen høyest blant lærlinger på elektrofag.

Figur 3. Andelen lærlinger ved de fem største utdanningsprogrammene (målt i antall lærlinger) som oppgir at de trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen. Vestfold og Telemark, høst 2022. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Lærlingundersøkelsen.

Andelen lærlinger i Vestfold og Telemark som oppgir at de trives i nokså stor eller svært stor grad på arbeidsplassen sin har vært stabil på omtrent 84 % de siste tre årene. Dette er stort sett på nivå med resten av landet.

Figur 4. Andelen lærlinger som trives nokså godt eller svært godt på arbeidsplassen. 2020–2022, høstsemester. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Lærlingundersøkelsen.

9 av 10 opplever ikke mobbing i skolen

I Vestfold og Telemark oppgir 90 % av elevene i videregående opplæring at de ikke har opplevd mobbing fra andre elever på skolen de siste månedene. Det er likt som på nasjonalt nivå. 92 % av elevene oppgir at de ikke har opplevd mobbing av voksne på skolen. Dette er noe lavere enn i landet som helhet (93 %). Det er liten forskjell mellom gutter og jenter, og andelen som ikke opplever mobbing er høyest mot slutten av videregående. Andelen som opplever mobbing på skolen er litt høyere blant elever på yrkesfaglige utdanningsprogram enn på studieforberedende utdanningsprogram, både nasjonalt og i fylket vårt.

Figur 5. Andelen gutter og jenter som oppgir at de ikke har opplevd mobbing fra andre elever eller av voksne på skolen de siste månedene, etter klassetrinn. Vestfold og Telemark, høst 2022. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

Blant de største utdanningsprogrammene på studieforberedende og yrkesfag (målt i antall elever) er andelen som ikke har opplevd mobbing fra andre elever på skolen de siste månedene høyest på studiespesialisering, og lavest på salg, service og reiseliv.

Figur 6. Andel elever som oppgir at de ikke har opplevd mobbing fra andre elever på skolen de siste månedene, etter utdanningsprogram. Vestfold og Telemark, høst 2022, vg1. Kun utdanningsprogram med mer enn 120 besvarelser er inkludert i figuren. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Elevundersøkelsen.

De fleste lærlinger opplever ikke mobbing på arbeidsplassen

I Vestfold og Telemark oppgir 87 % av lærlingene i videregående opplæring at de ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen de siste månedene. Dette er på nivå med landet som helhet. Lærlinger i bedrifter tilknyttet et opplæringskontor oppgir i noe høyere grad (87 %) at de ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen sammenliknet med lærlinger i frittstående lærebedrifter (85 %) For sistnevnte er utvalgsstørrelsen noe lav (91 lærlinger), og tallene må derfor tolkes med forsiktighet. Det er utdanningsprogrammene service og samferdsel og helse- og oppvekstfag som har høyest andel lærlinger som ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen de siste månedene.

Figur 7. Andelen lærlinger ved de fem største utdanningsprogrammene (målt i antall lærlinger) som oppgir at de ikke har opplevd mobbing på arbeidsplassen de siste månedene. Vestfold og Telemark, høst 2022. Kilde: Utdanningsdirektoratet, Lærlingundersøkelsen.

Ingressfoto: Aleksander Walmann Åsgården

Visste du at?

9 av 10 elever i videregående opplæring i fylket opplever ikke mobbing.

Kjappe fakta

Gutter trives i noe større grad enn jenter på videregående.

Flest elever trives godt på bygg- og anleggsteknikk.

Færrest elever opplever mobbing på studiespesialisering.