16. Fred og rettferdighet

FNs bærekraftsmål 16 har som mål å fremme fredelige og inkluderende samfunn med sikte på bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Å sikre internasjonal fred og sikkerhet har alltid vært FNs hovedoppgave. Derfor er mål 16 viet til å skape fredelige og inkluderende samfunn.

Fred er en forutsetning for å skape bærekraftig utvikling. Under konflikter mister mange tilgang til offentlige tjenester. I tillegg er det vanskelig å drive sterke statlige institusjoner under en konflikt. Når for eksempel rettsvesenet i et land fungerer dårlig, går det ut over menneskers rettssikkerhet.

Svake institusjoner gjør det også vanskeligere å stoppe korrupsjon, bestikkelser og skatteunndragelser. Dette hemmer den økonomiske veksten i et land og frarøver mennesker retten til grunnleggende velferdstjenester.

Lær mer

Konflikt og fred
Statistikk: Korrupsjon
Statistikk: Politiske rettigheter
Statistikk: Innsatte uten dom
Statistikk: Drapsrate
Statistikk: Sårbare stater
Undervisning om bærekraftig utvikling
Temaside om menneskerettigheter

Oppdatert: 21.11.2019 kl.16:52

M+Ñl-16-RGB.jpg

 

Delmål til mål 16

16.1 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for vold og andelen voldsrelaterte dødsfall i hele verden.

16.2 Stanse overgrep, utnytting, menneskehandel og alle former for vold mot og tortur av barn.

16.3 Fremme rettsstaten nasjonalt og internasjonalt, og sikre lik tilgang til rettsvern for alle.

16.4 Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon av ulovlige finans- og våpenstrømmer, gjøre det enklere å spore opp og returnere stjålne eiendeler samt bekjempe alle former for organisert kriminalitet.

16.5 Oppnå en betydelig reduksjon i alle former for korrupsjon og bestikkelser.

16.6 Utvikle velfungerende, ansvarlige og åpne institusjoner på alle nivåer.

16.7 Sikre lydhøre, inkluderende, medbestemmende og representative beslutningsprosesser på alle nivåer.

16.8 Utvide og styrke utviklingslandenes deltakelse i institusjoner for global styring.

16.9 Innen 2030 sikre juridisk identitet for alle, herunder fødselsregistrering.

16.10 Sikre allmenn tilgang til informasjon og beskytte grunnleggende friheter, i samsvar med nasjonal lovgivning og internasjonale avtaler.

16.a Styrke relevante nasjonale institusjoner, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid, med sikte på å bygge kapasitet på alle nivåer, og særlig i utviklingsland, for å forebygge vold og bekjempe terrorisme og kriminalitet.

16.b Fremme og håndheve ikke-diskriminerende lover og politikk for bærekraftig utvikling.

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jpg