8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

FNs bærekraftsmål 8 har som mål å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at ikke de kan leve av lønnen sin. Å skape økonomisk vekst og nye arbeidsplasser gjennom anstendig arbeid er en forutsetning for bærekraftig utvikling. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en av de største utfordringene for alle land fram mot 2030.

Slik jobber vi med anstendig arbeid og økonomisk vekst i Vestfold

Fylkeskommunen skal være en seriøs og inkluderende aktør, og skal utvikle nye og mer ambisiøse seriøsitetsbestemmelser sammen med partene i bygg- og anleggsbransjen i regionen.

Fylkeskommunen skal sammen med kompetanseaktører tilføre tilstrekkelig og relevant kompetanse til arbeidslivet.

Verdiskaping gjennom grønn omstilling

Verdiskaping er å skape økonomiske, sosiale og kulturelle verdier i privat og offentlig sektor og i sivilsamfunnet. Verdiskaping er en forutsetning for vår velferd. Verdiskaping gir sysselsetting, og dermed kjøpekraft og skatteevne, som igjen utgjør grunnlaget for innbyggernes økonomi og finansieringsgrunnlaget for de offentlige tjenestene.

Verdiskaping er også en forutsetning for at bedriftene kan investere og utvikle sin kompetanse, noe som er viktig for ytterligere vekst og flere arbeidsplasser. 

Verdiskapingen i Vestfold er blant de laveste i landet. Næringssammensetningen i fylket er en viktig forklaringsfaktor ettersom det er en overrepresentasjon av bransjer som nasjonalt har relativt lav verdiskaping.

Ettersom verdiskaping er en forutsetning for velferd, sysselsetting, kjøpekraft og skatteevne, er verdiskaping et særlig viktig område i regionen som krever prioritering og forpliktende samarbeid, basert på de regionale fortrinnene vi har.

Verdiskaping og næringsutvikling

Vestfold er et av landets viktige industrifylker, med en stor andel av verdiskapingen fra næringsmiddelindustri og høyteknologisk industri.Fylket er rik på god matjord, og har til tross for sin beskjedne størrelse et av landets største grønnsakarealer.

Det er en utfordring at næringsstrukturen i regionen består av bransjer med relativt lav verdiskaping. Kombinasjonen av høy FoU-aktivitet, høy innovasjonstakt og regionens kompetanse på industri gir gode muligheter for bedre utnyttelse av det rike ressursgrunnlaget.

Samtidig har regionen behov for økt sysselsetting. Lønnet arbeid er grunnlaget for verdiskaping i samfunnet. Vestfold er blant fylkene med lavest andel sysselsatte og flere alderspensjonister og uføretrygdede enn de fleste andre fylker.

 

Les mer om:

Opplæring og kompetanse

Et godt opplæringstilbud er avgjørende for at barn og unge i Vestfold skal sikres en trygg og sunn oppvekst som kvalifiserer alle til et godt voksenliv med deltakelse i samfunns- og arbeidsliv.

Les mer om:

Levekår og integrering

Vestfold har utfordringer med relativt lav sysselsetting og høy arbeidsledighet, særlig blant unge og innvandrere. Regionen har landets høyeste andel barn i lavinntektsfamilier, og mange av disse har innvandrerbakgrunn.

Det er viktig å få til en samordnet innsats for integrering og kvalifisering for å få flere med innvandrerbakgrunn i utdanning og arbeid.

Utdanning er en svært viktig forutsetning for å kunne konkurrere på arbeidsmarkedet og for å oppnå gode levekår. Høy deltagelse i arbeidslivet er en forutsetning for å sikre et bærekraftig velferdssamfunn. Arbeid er også viktig for helsa, blant annet som en sosial arena som kan gi opplevelser av samhold, gjensidig anerkjennelse og skape og oppleve mening, og fordi arbeid gir den enkelte inntekt og økonomisk trygghet.

Les mer om:

Lær mer om arbeid og økonomisk vekst

Temaside om arbeidsliv
Statistikk: Økonomisk vekst
Statistikk: Arbeidsledighet
Statistikk: BNP per innbygger

Oppdatert: 28.11.2023 kl.08:34

 

Delmål til mål 8

8.1 Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og med en vekst i bruttonasjonalproduktet på minst sju prosent per år i de minst utviklede landene.

8.2 Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk modernisering og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomme og arbeidsintensive sektorer.

8.3 Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktiv virksomhet, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativitet og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å sørge for tilgang til finansielle tjenester.

8.4 Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

8.5 Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid.

8.6 Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring.

8.7 Treffe umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de verste formene for barnearbeid forbys og avskaffes, herunder rekruttering og bruk av barnesoldater, samt avskaffe alle former for barnearbeid innen 2025.

8.8 Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, herunder arbeidsinnvandrere og særlig kvinnelige innvandrere, samt arbeidstakere i vanskelige arbeidsforhold.

8.9 Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale produkter.

8.10 Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å stimulere til og utvide tilgangen til bank- og forsikringstjenester samt finansielle tjenester for alle.

8.a Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for Trade») til utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, blant annet gjennom et bedre integrert rammeverk for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene.

8.b Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom, og gjennomføre Den internasjonale arbeidsorganisasjonens «Global Jobs Pact».

Logo-liggende-farger-RGB Uten FN-logo.jpg