Regionalt forskningsfond Vestfold og Telemark

 

Fondsstyret fatter vedtak om støtte fra det regionale forskningsfondet. Styret er ansvarlige for at fondet når de nasjonalt fastsatte formålene med ordningen, og de regionale målene som fastsettes av fylkeskommunen. Styret skal påse at fondet er godt koordinert med andre virkemidler for regional forskning og utvikling, både regionale og nasjonale. 

For valgperioden 2023 – 2027 er følgende representant valgt til styret fra Vestfold fylkeskommune:

Medlem

Vara

Dag Nordbotten Kristoffersen (V) Knut Anvik (FRP)

Ansvarlig sektor: NIK

Publisert: 08.01.2018 Oppdatert: 04.12.2023 kl.15:45