Samhandlingsarena for Grønn industri i Vestfold og Telemark

Formål

Regjeringen har lagt frem prosjektet «Langskip», som innebærer etablering av et fullskala karbonfangstanlegg ved Norcem AS i Brevik. Gjennom kartlegging av ringvirkninger og konkrete løsninger for realisering av disse, vil dette samarbeidsprosjektet bidra til kunnskap om optimal utnyttelse av mulighetene karbonfangst og –lagring (CCS) gir for regionen.

Effektmål: Økt aktivitet og konkurranseevne i industrien som gir grønn verdiskaping i relatert næringsliv og akademia i Vestfold og Telemark

Resultatmål:

  1. Kartlegging av mulige positive scenarier knyttet til etablering av CCS på Norcem
  2. Kunnskap om konkrete løsninger for realisering av disse scenariene
  3. Realisering av tiltak og prosjekter som kan bidra til effektmålet

Oversikt over samlet styre eventuelt rep skap

Hovedutvalg for klima, areal og plan (HKAP) er eier av prosjektet. Styringsgruppen er politisk ledet og består av 11 representanter:

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

  • Ådne Naper (SV), leder 
  • Mari Pran (H), nestleder 
  • Øistein Brinck, dir. samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima

Universitetet i Sørøst-Norge:

Morten C. Melaaen, dekan ved fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Industrial Green Tech:

Bård Stranheim, daglig leder

NHO Vestfold og Telemark:

Kristin Saga, regiondirektør

LO Vestfold og Telemark:

Harald Olsen, regionnestleder

Norcem AS:

Per Brevik, direktør for alternativt brensel og bærekraft

Skagerrak Energi AS:

Øystein K Sæther, konserndirektør for strategi og forretningsutvikling

Grenlandssamarbeidet IKS:

Rose Marie Christiansen, rådmann i Porsgrunn kommune

Grenland Havn IKS:

Torben jepsen, assisterende havnedirektør/driftssjef

Gassnova SF (observatør)

Tove Dahl Mustad, leder gevinstrealisering og marked

Fylkeskommunens representant(er) med vara

Ådne Naper (SV) med vara Liselotte Aune Lee (Ap)

Mari Pran (H) med vara Kåre Pettersen (V).

Valgperiode

01.01.2021-30.06.2023

Samarbeidsdokumenter, vedtekter som beskriver dokumentasjon (hvis dette finnes)

Prosjektplan behandlet i HKAP 25.03.2021

Honorar, dekning av reiseutgifter e.l.

 

Ansvarlig sektor/saksbehandler

Prosjektleder Marianne Haukås, nestleder/vara Linn Johnsen, Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima


Politiske saker i Hovedutvalg for klima, areal og plan: 
• 26.11.2020, sak 67/20 - Prosjektplan for ringvirkningsprosjektet for CCS i Vestfold og Telemark
• 25.03.2021, sak 15/21 - Ringvirkningsprosjekt for CCS i Vestfold og Telemark: Prosjektplan

Se også info om Ringvirkningsprosjektet under Klima og miljø på vtfk.no. 


 

Publisert:

26.03.2021

Oppdatert:

29.03.2023 kl.10:14