Viltforvaltning

Fylkeskommunens viltforvaltning dreier seg i stor grad om elg og hjort.

Vestfold fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av høstbare, ikke-truede viltarter i fylket. Dette betyr at fylkeskommunen har ansvar for ivaretakelse av viltets leveområder, og skal bidra til at vilthensyn blir ivaretatt i kommunale planer.

Fylkeskommunen skal være veileder

Kommunen vil normalt være førstelinjetjenesten i viltforvaltning lokalt. Fylkeskommunen skal bistå kommuner i viltfaglige spørsmål og legge til rette for bærekraftig og kunnskapsbasert forvaltning på regionalt nivå. Fylkeskommunen kan også bistå og veilede rettighetshavere lokalt i regelverk og praktisk forvaltning. 

Myndighet til endring av jakttider for elg, hjort, kanadagås og stripegås

Fylkeskommunen er delegert myndigheten til å innskrenke jakttiden for elg og hjort der det er konflikter knyttet til jaktutøvelse. Fylkeskommunen kan også utvide jakttiden på kanadagås og stripegås der dette er formålstjenlig.

Tilskudd til vilttiltak

Gjennom regionalt viltfond gir fylkeskommunen tilskudd til vilttiltak. Det kan gis tilskudd til eksempelvis tiltaksrettede undersøkelser, metodeutvikling, tilskudd til praktiske tiltak, medvirkning til å løse oppgaver og stimulerings- og informasjonstiltak i regi av organisasjoner. Søknad skjer via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 15. januar.(Tilskudd til vilttiltak - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Mer informasjon om viltforvaltning:

Miljødirektoratet Vilt - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Hjorteviltportalen Hjorteviltportalen - alt om elg, hjort, villrein og rådyr

Hjorteviltregisteret Hjorteviltregisteret – nasjonal database fra jakt på elg, hjort, rådyr og villrein, og fallvilt av utvalgte arter - Hjorteviltregisteret

Veterinærinstituttet Vilt (vetinst.no)

Mattilsynet Jakt og vilt | Mattilsynet

Lovdata Forsiden - Lovdata

Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 11.12.2023 kl.14:16

Lasse Asmyhr
Rådgiver vilt og fisk