Erasmus +

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram, med et budsjett på 28,8 milliarder EURO for perioden 2021-2027.

Erasmus+ støtter mobilitet og samarbeidsprosjekter i hele utdanningsløpet: barnehage, grunnskole, videregående opplæring, høyere yrkesfaglig utdanning, høyere utdanning og voksenopplæring. Mange typer organisasjoner og institusjoner kan søke om støtte fra Erasmus+ programmet

Les mer om Erasmus+

Nasjonalkontor

Det er Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, samt Barne-, undoms- og familiedirektoratet (Bufdir) som er nasjonalkontor i Norge for Erasmus+. De sørger for markedsføring av programmet og tildeling av de nasjonale midlene. 

Erasmus+ har mange ulike aktiviteter og tiltak. Nedenfor er det et par muligheter som kan være aktuelt å søke på:

Mobilitet for elever og ansatte i skolesektoren

Erasmus+ (2021-2027) elev og ansattmobilitet er prosjekter som styrker kvaliteten i læring og undervisning. Dette tiltaket har mange muligheter. Det er mulig å søke om støtte til for eksempel:

 • Individuell eller gruppeutveksling for elever
 • Deltakelse på jobbskygging
 • Kurs/konferanser for ansatte.
 • Invitere eksperter til Norge 
 • Gjennomføre undervisningsopphold i Europa
Les mer om Erasmus+ for elever og ansatte i skolesektoren

Hvem kan søke? 

 • Offentlig og private godkjente barnehager, grunnskoler og videregående skoler  
 • Offentlige og private barnehage- og skoleeiere
 • Andre offentlige organisasjoner aktive innen skolesektoren 

Barnehager, skoler og organisasjoner som skal sende inn en søknad til dette programmet må: 

 • Være aktiv innen skolesektoren, også utenfor rammene for Erasmus-programmet 
 • Ha minimum tre års erfaring fra skolesektoren 
 • Ha tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre et Erasmus-prosjekt

 

Hva kan du søke om? 

Elevmobilitet: 

Under elevmobilitet er det mulig å sende elever på individuell utveksling eller gruppeutveksling for et lærlingsopphold i et annet land. 

Gruppeutveksling for elever må gjennomføres i samarbeid med en vertsskole og avvikles ved vertsskolen eller et annet egnet sted i vertsskolens land. Uavhengig av hvor utvekslingen gjennomføres må aktiviteten involvere elever fra minst to Erasmus+-land,

Ansattmobilitet 

Under ansattmobilitet kan ansatte få støtte til å delta på kurs eller konferanser, reise på jobbskygging eller gjennomføre et undervisningsopphold. I tillegg kan skolen få støtte til å invitere eksperter til Norge, være vertskap for en lærerstudent eller gjennomføre forberedende besøk. 

 

Interessert? Slik søker du

De fleste tiltakene har en søknadfrist en gang i året. Det varierer fra tiltak til tiltak når fristene er, men du kan gjerne meld deg på HK-dir nyhetsbrev for å være oppdater.

Det finnes fire forskjellige måter å bli med i programmet:

 

Mobilitet for elever, lærlinger og ansatte i fag- og yrkesopplæringen, samt studenter og ansatte i fagskolesektoren

Dette tiltaket gir støtte til mobilitetsopphold for elever, lærlinger og ansatte i fag- og yrkesopplæringen. Hensikten er å styrke kvaliteten på undervisningen og omdømme for fag- og yrkesopplæringen.

Les mer om dette tiltaket

Hvem kan søke?

 • Skoler og fagskoler som tilbyr fag- og yrkesopplæring 
 • Skoleeiere  
 • Andre organisasjoner som er aktive innen fag- og yrkesopplæringen, eksempelvis opplæringskontor, bedrifter, private eller offentlige organisasjoner etc. 

Skoler og organisasjoner som skal sende inn en søknad til dette programmet må: 

 • Være aktiv innen fag- og yrkesopplæringssektoren, også utenfor rammene for Erasmus-programmet 
 • Ha minimum tre års erfaring fra fag- og yrkesopplæringssektoren 
 • Ha tilstrekkelig med ressurser for å gjennomføre et Erasmus-prosjekt

 

Hva kan du søke om?

For elever og læringer:

 • Deltakelse i yrkeskonkurranser
 • Kortere mobilitetsopphold (10-89 dager) 
 • Lengre mobilitetsopphold (90-365 dager) 

Er du lærling i Vestfold og Telemark fylkeskommune og ønsker en læretid med litt annet innhold?

Da er dette kanskje noe for deg.

For ansatte:

 • Jobbskygging (2-60 dager)
 • Undervisning (2-365 dager)
 • Kurs/ konferanser (2-30 dager)

Andre mobilitetmuligheter:

 • Invitere eksperter til din institusjon (2-60 dager)
 • Vertskap for lærerassistenter under utdanning
 • Forberedende besøk 

For mer utfyllende informasjon om denne ordningen, kan du les i programguiden

 

Interessert? Slik søker du

De fleste tiltakene har en søknadfrist en gang i året. Det varierer fra tiltak til tiltak når fristene er, men du kan gjerne meld deg på HK-dir nyhetsbrev for å være oppdater.

Det finnes fire forskjellige måter å bli med i programmet: 

 

Samarbeidspartnerskap

Målet med samarbeidspartnerskap er å utveksle erfaringer, utvikle samarbeidsnettverk og øke kvalitet og relevans av ulike utdanningstilbud gjennom internasjonalisering. Tiltaket støtter tverrfaglig samarbeid i Europa som skal utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis, pedagogisk metode og/eller opplæringsaktiviteter.

Les mer om Samarbeidspartnerskap

Hvem kan søke?

Alle utdanningsinstitusjoner, organisasjoner og bedrifter. De kan søke enten som koordinator for prosjektet eller som partner. 

For eksempel: 

 • Utdanningsinstitusjoner på alle nivå
 • Skoleeiere (kommuner og fylkeskommuner)
 • Representanter for arbeids-/næringslivet
 • Andre private, offentlige eller frivillige organisasjoner

Et samarbeidspartnerskap skal bestå av minst tre partnere fra tre av Erasmus+ landene (de 27 EU-landene, samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia). Det er mulig å inkludere partnere fra land utenfor EU/EØS, dersom de tilfører prosjektet en vesentlig merverdi.

 

Hva kan dere søke om?

Du kan søke om midler for å:

 • Øke kvaliteten i arbeidet, aktivitetene og praksisene til involverte organisasjoner og institusjoner, samt åpne for nye aktører utenfor egen sektor.
 • Utvikle kompetanse og kapasitet til å jobbe transnasjonalt og på tvers av sektorer.
 • Ivareta felles behov og prioriteringer innen utdanning, opplæring, ungdom og sport.
 • Bidra til omstilling og endring (på individuelt, organisatorisk eller sektornivå), som fører til utvikling, forbedring og nyskapende praksis. 

Alle samarbeidspartnerskap må være relevant for Erasmus+ programmet. Derfor må de vise at de jobber med prioritert tematikk. Det finnes to slags prioriteringer: 

 • Tverrgående prioriteringer som er felles for alle prosjekter: Inkludering, digitalisering, bærekraft og/eller aktiv deltakelse
 • Sektorspesifikke prioriteringer som er spesielt relevante for de enkelte sektorene. 

Søkere skal i søknaden identifisere én eller flere av disse prioriteringene som de ønsker å jobbe med.

 

Viktig å vite

Et samarbeidspartnerskap varer mellom 12 og 36 måneder og man søker om ett av tre ulike sekkebeløp: 120.000 euro, 250.000 euro eller 400.000 euro. Søkeren velger hvilket beløp de ønsker å søke om basert på hvilke aktiviteter partnerskapet ønsker å gjennomføre. 

 

Interessert? slik søker dere

I Erasmus+ er søknadsprosessen lik for alle tiltak og alle utdanningsnivå, men prosjektutforming vil variere på grunn av sektorspesifikke prioriteringer, støtteapparatet, organisasjonsstørrelse, osv. 

Organisasjoner kan søke om støtte i ulike sektorer. Dette tiltaket har søknadfrist en gang i året. Du kan gjerne meld deg på HK-dir nyhetsbrev for å være oppdater.

For å søke trenger du:

 • Trenger EU login-brukerkonto, for å opprett en konto trykk her
 • Du kan finne søknadskjemaene her
 • Har du noe problemer med å send inn søknaden? ta kontakt med det nasjonalkontoret, her

 

Småskalapartnerskap

Er utdanning og kompetanseutvikling ditt felt? Har du ingen erfaring med europeiske samarbeidsprosjekter men ønsker å delta på noe innenfor ditt felt? Hvis ja, da er dette tiltaket kanskje noe for deg. 

Med småskalapartnerskap kan partnerskapene blant annet utveksle erfaringer, metoder og praksis som er tilknytt utdannings og kompetanseutvikling. Det vil øke kompetanse i egen organisasjon, samt bygge nettverk lokalt og internasjonalt. Søknaden for Småskalapartnerskap er enklere å fylle ut enn søknaden om samarbeidspartnerskap.

Les mer om Småskalapartnerskap

Hvem kan søke?

Småskalapartnarskap er rettet mot nykommere eller uerfarne organisasjoner som ikke har erfaring med Erasmus+ programmet. De som kan søke er; offentlig og privat sektor som jobber med utdanning og kompetanseheving mot sektorene barnehage og skole, fagskoleutdanning og voksenopplæring

 

Hva kan du søke om?

I småskalapartnerskap kan man søke støtte til å utvikle og styrke nettverk, få inspirasjon til å samarbeide på europeisk nivå for videre samarbeid, samt utveksle metoder, erfaringer og god praksis knyttet til utdanning. Et partnerskap i liten skala kan ta for seg en av flere proritering, prosjekte må være innenfor:

 • Bærekraft
 • Inkludering og mangfold
 • Digitalisering
 • Demokrati og aktivt medborgerskap

Sjekk Erasmus + Programguide for mer informasjon.

 

Annet viktig info

 • Det er mulig å søke om enten 30 000 euro eller 60 000 euro.
 • Typiske aktiviteter det kan søkes støtte til er reiser, formidling, lønn, utvikling av materiell, prosjektmøte med mer.
 • Prosjektet kan vare mellom 6-24 måneder, avhengig av behov.

 

Interessert? Slik søker du

Dette tiltaket har søknadsfrist to ganger i året. Nøyaktig når, variere fra år til år. Du kan gjerne meld deg på HK-dir nyhetsbrev for å være oppdater.

For å søke trenger du:

 • Trenger EU login-brukerkonto, for å opprett en konto trykk her
 • Du kan finne søknadskjemaene her
 • Har du noe problemer med å send inn søknaden? ta kontakt med det nasjonalkontoret, her

 

Sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring

Tiltaket går ut på å støtte etablering og utvikling av tverrnasjonale sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring. Sentrene skal ha fokus på innovasjon, regional utvikling, kompetanse, smart spesialisering og klusterdanning. 

Les mer om sentre for fremragende fag- og yrkesopplæring

Hvem kan søke?

 • Videregående skoler
 • Fagskoler
 • Høyere utdanningsinstitusjoner,
 • Næringsliv
 • Fagorganisasjoner
 • Forskningsparker/institusjoner
 • Private bedrifter
 • Handelskamre
 • Arbeidslivets parter
 • Relevante lokal og regionale myndigheter. 

Partnerskapene må bestå av minst åtte partnere fra fire ulike Erasmus+ land. Erasmus+ landene inkluderer de 27 EU-medlemslandene, samt Island, Liechtenstein, Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia.

Hvert medlemsland som deltar må involvere minst en aktør fra arbeidslivet (bedrift, industri eller sektororganisasjon med flere) og en fag- og yrkesopplæringsinstitusjon. Dette betyr at det  være minimum fire aktører fra arbeidslivet og fire aktører fra fag- og yrkesutdanningen med i prosjektet. Prosjektene er fire-årige og en kan søke om 4 millioner euro. 

 

Hva kan du søke om?

Tiltaket støtter aktiviteter som bidrar til en systemisk tilnærming til fag- og yrkesopplæring. I sentrene skal fag- og yrkesopplæringsinstitusjoner, sammen med lokale og regionale aktører, bidra til å skape et helhetlig system for ferdigheter og opplæring. Prosjektene må også adressere digitalisering og bærekraft. 

Prosjektene bør bygges opp av flere aktiviteter innen følgende kategorier: 

 • Undervisning og læring 
 • Samarbeid og partnerskap 
 • Styring og finansiering 

Se retningslinjene for forslag til konkrete aktiviteter i programguiden.

 

Interessert? slik søker du

Centre of Excellence in VET (CoVE)  er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. Søknad sendes til: European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

Mer informasjon, lenke til søknadsskjema og søknadsveiledning for skjema og obligatoriske vedlegg finner du på EACEA sine nettsider.

 

Idrett

Erasmus+ Idrett gir støtte til internasjonale idrettsprosjekter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Prosjektene kan blant annet bidra til økt fysisk aktivitet, sosial inkludering, god ledelse, likestilling, dobbeltkarrierer (idrett og utdanning) og motvirke vold og diskriminering.

Les mer om Idrett

Hvem kan søke?

Alle offentlige og private organisasjoner kan søke, som lokale idrettslag, idrettsforbund, utdanningsinstitusjoner på alle nivåer, kommuner og fylker.

 

Hva kan du søke om?

Samarbeidspartnerskap 

Støtte til internasjonale samarbeidspartnerskap innen utvikling, overføring og implementering av innovativ praksis innenfor idrett og fysisk aktivitet.

 • Må minimum adressere enten en av de generelle Erasmus+ prioriteringene eller en av de spesifikke prioriteringene innenfor Erasmus+ Sport. Se Erasmus+ Programme Guide for mer informasjon. 
 • Prosjektvarighet: 12 - 36 måneder. 
 • Antall deltakere: Minimum 3 organisasjoner fra 3 ulike Erasmus+ land. Aktuelle land er EUs 27 medlemsland og de tre EFTA-landene som omfattes av EØS-avtalen: Norge, Island og Liechtenstein. I tillegg kommer Nord-Makedonia, Serbia og Tyrkia. 
 • Tildelingsbeløp: 120 000 euro, 250 000 euro eller 400 000 euro

 

Småskalapartnerskap

Støtte til internasjonale småskalapartnerskap med mål om å utvikle og styrke nettverk, øke kapasiteten til å operere på et internasjonalt nivå, samt utveksling av god praksis knyttet til idrett og fysisk aktivitet. Småskalapartnerskap retter seg spesielt mot grasrotorganisasjoner og det anbefales å inkludere minst ett lokalt eller regionalt idrettslag.

 • Må minimum adressere enten en av de generelle Erasmus+ prioriteringene eller en av de spesifikke prioriteringene innenfor Erasmus+ Idrett. 
 • Prosjektvarighet 6 - 24 måneder. 
 • Antall deltakere: Minimum 2 organisasjoner fra 2 ulike Erasmus+ land
 • Tildelingsbeløp: 30 000 euro eller 60 000 euro

ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement

Innenfor dette tiltaket må søker arbeide med idrett som en ikke-kommersiell aktør. Formålet med tiltaket er å øke frivillighet innenfor idrett, øke sosial inkludering, motvirke diskriminering og oppfordre til fysisk aktivitet

Type 1: Europeiske lokale arrangementer

 • Støtte til organisering og gjennomføring av mindre europeiske arrangementer (3-5 organisasjoner fra ulike programland)
 • Tildelingsbeløp: 200 000 euro

Type 2: Europeiske lokale arrangementer

 • Støtte til organisering og gjennomføring av mindre europeiske arrangementer (minimum 6 organisasjoner fra ulike programland)
 • Tildelingsbeløp: 300 000 euro

Type 3: Europeisk arrangement

 • Støtte til organisering og gjennomføring av store europeiske idrettsarrangement som involverer idrettsaktører fra minimum 10 programland
 • Tildelingsbeløp: 450 000 euro

Alle ikke-kommersielle europeiske idrettsarrangement kan ha prosjektvarighet på mellom 12-18 måneder. 

For mer informasjon, sjekk ut Erasmus+ Programme Guide 

 

Interessert? slik søker du

Erasmus+ Idrett er et sentralisert tiltak i Erasmus+. Det vil si at tiltaket forvaltes av Europakommisjonen. Søknad sendes til European Education and Culture Executive Agency (EACEA) i Brussel. 

 For mer informasjon, trykk her

Publisert: 24.03.2022 Oppdatert: 23.05.2022 kl.12:39