Horisont Europa

Horisont Europa er EUs niende rammeprogram (2021-2027) for forsking og innovasjon. Den er verdens største av sitt slag, med et budsjett på 95,5 milliarder euro over syv år.

Programmet skal bidra til å

 • bekjempe klimautfordringer 
 • bidra til å nå FNs bærekraftmåls 
 • øke EUs innovasjonskapasitet, konkurransekraft og skape arbeidsplasser 

Fra budsjettet skal 35 prosent gå til klimaformål for å oppnå grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping for bedrifter, forskningsinstitusjoner og offentlig forvaltning.

 

Formålet med Horisont Europa er:

 • Styrke Europas vitenskapelige, teknologiske fundament og Det europeiske forskningsområdet (ERA)
 • Styrke Europas innovasjonskapasitet, konkurransekraft og skape arbeidsplasser
 • Følge opp innbyggernes prioriteringer, bevare våre sosioøkonomiske modell og verdier.

 

kontaktpunkt i Norge

Horisont Europa Nasjonal kontaktpunkt for Norge er 

Begge statlig organer har tiltak som er med å bistå de som ønsker å delta på Horisont Europa

 

Hva kan jeg søke om?

Horisont Europa er delt inn i tre hovedsøyler; Fremragende forskning, Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv og Innovativt Europa. Innenfor hver program er det flere støtteordninger/tiltak som du kan søke på. Horisont Europa er åpent for alle type søkere. 

I illustrasjonen under kan du se hvordan Horisont Europa er strukturert og hvordan midlene er fordelt:

 

Fremragende forskning

Denne søylen tar for seg finansering av banebrytende og nysgjerrighetsdrevet forskning. Under dette programmet er det tre hovedtiltak du kan søke midler fra. Det er; Det europeiske forskningsråd (ERC), Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) og Forskninginfrastruktur.

Les mer om Fremragende forskning

Det europeiske forskningsråd (ERC):

Det europeiske forskningsrådet har siden 2007 delt ut mer enn 10 000 stipend til individuelle forskere der eneste kriterium er vitenskapelig kvalitet. Til nå fortsetter ERC med å dele ut midler til forskning, deres hovedformål er tross alt å oppmuntre og støtte forskning av det høyeste kvalitet i Europa. Her konkurrerer de aller beste i verden og nåløyet er trangt. 12 prosent av de som søker får prosjektet sitt godkjent.

Gjennom vår nasjonal kontaktpunkt, kan du som søkere få bistand til å sende inn en søknad til ERC. Sjekk gjerne disse lenkene for støtte;

Konsulenthjelp til Horisont Europa strategi og prosjektutvikling (forskningsradet.no)

Økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad (forskningsradet.no)

les mer utfyllende informasjon om det europeiske forskningsråd, hos ERC

 

Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA):

MSCA Støtte forskere fra hele verden i alle stadier av deres karrierer, med fokus på deres trening, ferdigheter og karriere utvikling. For næringslivet som har ansatte med forskererfaring, er det muligheter til å delta i nettverkssamarbeid og utvekslingsordninger gjennom stipendieordningen MSCA (Marie Skłodowska-Curie Actions). I MSCA-programmet finnes også en ordning for nærings-Ph.d. (Industrial Ph.d). Privat sektor utgjør over en fjerdedel av deltakerne i MSCA.

Les mer om MSCA-programmet

 

Forskningsinfrastruktur (RIS):

Forskningsinfrastruktur gir ressurser og tjenester til forskningsmiljøene for å drive forskning og fremme innovasjon på sine felt.

Horisont Europa vil gi Europa bærekraftige forskninginfrastrukturer i verdensklasse som er åpne og tilgjengelige for de beste forskerne fra Europa og utover.‎ Det vil også oppmuntre til bruk av eksisterende forskninginfrastrukturer, også de som er finansiert fra midler i henhold ‎‎til EUs samarbeidspolitikk.‎

Les mer om Forskningsinfrastruktur

 

 

Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv 

Finansierer store tverrfaglig og tverr-sektorielle samarbeidsprosjekter, innen seks ulike tematiske områder. Her går næringsliv, offentlige aktører og akademia sammen for å løse samfunnsutfordringer og øke verdiskapingen

Les mer om Globale utfordringer og konkurransedyktig næringsliv

Hovedformålet med denne søylen er å skape prosjekter som bidrar til å løse store samfunnsutfordringene og det er her betydelige muligheter både for forskningsmiljøer, offentlig aktører og ikke minst næringslivet.

For å løse globale samfunnsutfordringer, er det nødvendig med tett samarbeid mellom bedrifter, næringsklynger, forskningsinstitutter, universiteter, offentlig sektor, frivillige organisasjoner og andre aktører. Derfor er over halvparten av budsjettet til Horisont Europa avsatt til å finansiere store samarbeidsprosjekter. Utlysningene er inndelt i seks tematiske arbeidsprogrammer som dekker et bredt spekter av temaer:

 

I tillegg til disse seks tematiske støtteordningene, ligger også EUs felles forskningssentre (JRC) under denne søylen. JRC er Europakommisjonens interne forskningtjeneste. Det forskning bidrar til beslutningstagningene i EU med uavhengig, vitenskapsbasert rådgivning.    

Les mer om JRC

Les mer om Samarbeidsprosjektene

 

Hva er "Missions"?

I Horisont Europa-sammenheng er missions, eller samfunnoppdrag, et virkemiddel for å løse store samfunnsutfordringer. Gjennom klare, tidsavgrensede og målrettede tematisk oppdrag ønsker man å sette politisk dagsorden og skape folkelig engasjement for samfunnsoppdragene. Missions i Horisont Europa skal bidra til å oppnå både Green Deal, Europas "beating cancer plan" og FNs bærekraftmåls. 

Les mer om Mission

EU har definert fem samfunnoppdrag (misson) som de ønsker konkrete og ambisiøse resultater innen 2030. Ved å knytte forskning og innovasjon tettere til politiske strategier, reguleringer og datatjenester, skal det skapes løsninger raskere enn tidligere. Samfunnsoppdragene skal mobilisere og engasjere nasjonale, regionale og lokale myndigheter, forskere, bedrifter og investorer – og ikke minst lokalsamfunn, europeiske borgere og ungdom.

 

De fem samfunnsoppdragene:

 1. Tilpasning til klimaendringer og samfunnsendringer

Målet med denne Samfunnoppdraget er at minst 150 europeiske regioner og lokalsamfunn er robuste mot klimaendringer i 2030. Samfunnsoppdraget er tett knyttet opp til EUs strategi om klimatilpasning og er et viktig element i den oppdaterte strategien fra 2021.

 1. Kreft

Her er målet å forbedre livet til mer enn 3 millioner mennesker innen 2030. Finansiering til tiltak som er identifisert i kreftoppdraget kommer også fra andre EU4Health, blant annet tiltak som å opprette et nettverk av kraftsenter i EU, en egen plattform for informasjon for å øke folks kunnskap om kreft, og tiltak for å bedre kreftscreening i Europa.

 1. Sunne hav, kystområder og vassdrag

Målet her er å bidra til gjenopprette sunne hav, kystområder og ferskvann innen 2030. I dag trues havet, kystområder og ferskvann av forurensing, tap av biodiversitet og ekstremsvær. Målet med Samfunnoppdraget på hav er å verne om 30 prosent av sjøarealer og restituering av 25000 km elver. I tillegg skal det begrense plast-forsøpling og mikroplast, bidra til klimanøytralitet, biodiversitet og økt økonomisk velferd.

 1. Klimanøytrale og smarte byer

For at man skal nå klimamålene satt for 2030 og 2050, spiller byene en nøkkelrolle. Byene står i dag for rundt 70 prosent av CO2-utslippene og 65 prosent av energiforbruket. Samfunnsoppdraget på byer har derfor som målsetting at EU skal ha 100 klimanøytrale og smarte byer innen 2030

 1. Jordhelse og mat

I dag anses 60-70 prosent av EUs jordsmonn til å være i dårlig tilstand. Dette gjør oss sårbare når det gjelder matsikkerhet og effekter av ekstremsvær. Vi må sørge for at fremtidige generasjoner arver ren, produktiv og motstandsdyktig jord. Et ambisiøst forsknings- og innovasjons program kombineres med et nettverk av 100 levende laboratorier og fyrtårn innen 2030. Disse skal utvikle kunnskap gjennom co-creation, eksperimentering, testing og demonstrasjon av løsninger som fungerer under reelle forhold.

Utlysningene vil publiseres på EUs funding og tender portal: Funding & tenders (europa.eu)

 

 

Innovativt Europa

I denne søylen finansieres utviklingen av banebrytende og innovative teknologier med kommersialisering potensial. I tillegg gis det støtte og garantier til små og mellomstore bedrifter (SMB-er) for aktiviteter knyttet til markedsintroduksjon og oppskalering. 

Les mer om Innovativt Europa 

Den europeiske innovasjonsråd (EIC):

Les mer om Den europeiske innovasjonsråd

Denne programmet består av ulike støtteordningen. To viktige ordninger for norske aktører er følgende;

 • Pathfinder

Pathfinder er et instrument rettet mot tidlig-fase forskningsprosjekter med muligheter for teknologiske gjennombrudd og kommersialisering. Her er det både muligheter for forskningsinstitutter eller forskningstunge bedrifter til å søke prosjekter og støtte sammen med tre partnere fra tre land eller som enkeltforetak. Norske aktører kan få om lag 3 millioner euro i støtte til tverrfaglige forskningsprosjekter under denne ordningen.

Søkere som deltar i EIC Pathfinder-prosjekter er typisk visjonære forskere og gründer-forskere fra universiteter, forskningsorganisasjoner, oppstartbedrifter og høyteknologiske SMB-er eller industrielle interessenter som er interesserte i teknologiske forskning og innovasjon

Les mer om Pathfinder eller her

 

 • EIC Accelerator

EIC Accelerator er tilgjengelig for innovative små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) med internasjonale ambisjoner og stort potensial for vekst. Ordningen tilbyr finansiering, coaching og akselerator-tjenester.

Det er sterk konkurranse om midlene som tilbys fra EIC, så for å ha en sjanse til å nå frem kreves det at prosjektet har høy innovasjonsgrad, et sterkt dedikert team og at innovasjonen er med på å bidra til å løse ett eller flere av FNs bærekraftmåls. Innovasjon Norge er nasjonalt kontaktpunkt for ordningen og kan bistå i søknadsprosessen og forberedelser til pitching foran en jury i Brussel.

Les mer om EIC Accelerator eller her

Sjekk gjerne ut Innovasjons Norge online kurs om introduksjon til European Innovation Council (EIC) Accelerator og søknadsprosessen

 

Europeiske økosystemer for innovasjon (EIE):

Disse økosystemene komplementerer EIC og EIT gjennom innovative aktiviteter i både Horisont Europa, men også gjennom andre rammeprogrammer. Midlene som utlyses skal støtte samarbeid mellom innovasjons økosystemer på tvers av fagområder, regioner og nasjoner i Europa. EIE skal bidra til å skape mer koblende, inkluderende og effektive innovasjons økosystemer, som igjen skal støtte opp om skaleringen av selskaper og akselerere innovasjon i retning av viktige utfordringer på en ansvarlig måte.

Les mer om økosystemer for innovasjon

 

Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT)

EIT finansierer kompetansenettverk, såkalte Knowledge and Innovation Communities (KICs), som tilbyr en rekke aktiviteter og programmer til oppstart - og vekstbedrifter. Målet med KIC-ene er å samle nøkkelaktører innen forskning, utdanning og næringsliv for å styrke Europas innovasjonsevne knyttet til blant annet energi- og klimaspørsmål, digitalisering, matproduksjon og helse.

Les mer om Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi

 

Kommunene og Horisont Europa:

Det arbeides med å etablere europeiske samfunnsoppgrad («missions») for:

 • 100 klimanøytrale byer innen 2030 med en ‘Climate City Contract’ som mekanisme for innovasjon, finansiering og juridisk støtte til byer for samskaping og koordinering mellom nasjonale, regionale og EU-myndigheter
 • Klimamotstandsdyktighet i alle kommuner og regioner, noe som krever investering, kapasitetsbygging, kunnskapsutvikling, inkluderende styring, bærekraftig virksomhet og innovasjon i partnerskap mellom regionale og lokale myndigheter

Tips til kommunale søkere 

 

Europeiske Partnerskap

En fjerdedel av midlene i Horisont Europa går til partnerskap

Les mer om Europeiske Partnerskap 
 • Gjennom partnerskapene inngår Europakommisjonen avtaler om at midler fra rammeprogrammet skal brukes sammen med midler fra medlemslandene eller fra næringslivet.
 • Det er tre typer partnerskap: samefinansierte, avtalebaserte og institusjonelle. Utlysninger fra partnerskapene representerer store muligheter for norske forskningsmiljøer og bedrifter.

Sjekk ut EUs side om Europeiske partnerskap

 

Hvorfor delta på Horisont Europa?

Horisont Europa samsvarer godt med de norske målsettingene innen forskning og innovasjons politikk, og byr på store muligheter for både bedrifter, næringsklynger, offentlige aktører og forskere. Du kan få mye igjen ved å delta på Horisont Europa, her er bare noen eksempler på hva du kan få igjen;

 • Samarbeid utveksling og nettverk på tvers av Europas landegrenser
 • Det å lykkes med et EU-prosjekt gir et veldig synlig kvalitetsstempel
 • Positivt bidrag til samfunnet (samfunnsutfordringer)
 • Det er en betydelig grad av finansiering man kan motta
 • Tilgang på det fremste innen ny teknologi og forskning
 • Gode internasjonale markedsmuligheter ved å delta i EU prosjekter

Fun fact: ifølge EUs Generaldirektorat for forskning og innovasjon, har norske søkere en høyere suksessrate på ca. 21 prosent sammenlignet med den totale suksessrate til alle medlemslandene og assosierte stater som er på ca. 16,5 prosent (tallene er fra Horison 2020 - dette ble nevnt ved lansering av Horisont Europa)

 

Relevante lenker

Gode tips og triks for deg som ønsker å utforske deltakelse i Horisont Europa

Sjekk ut Forskningsråd 10 tips for å lykkes med søknad til Horisont Europa

Se Forskningsrådets kurstilbud om Horisont Europa

Les mer om Horisont Europa på Forskningsrådet

Les mer om Horisont Europa på Innovasjon Norge

Les mer om Horisont Europa på EUs hjemmeside

 

Publisert: 24.03.2022 Oppdatert: 29.05.2022 kl.23:32