Kreativt Europa

Kreativt Europa er et EU-program som gir støtte til kulturell og kreativ sektor. Norske aktører innen kunst, kultur og TV kan søke om tilskudd til ulike prosjekter.

Kreativt Europa har to hovedmål:

 1. Å ivareta, utvikle og fremme europeiske kulturelt, språklig mangfold og kulturarv 
 2. Å øke konkurranseevnen og det økonomiske potensialet i de kulturelle og kreative sektorene.

Kreativt Europa er delt inn i tre hovedprogrammer; Kultur, Media og Tverrsektorielt. Innenfor hver program er det flere ulike støtteordninger/tiltak som man kan søke på. Det totale budsjettet for kreativt Europa (2021-2027) er på ca. 2,5 milliarder euro.

 

Kultur

Formålet til kulturprogrammet er å styrke kulturelt samarbeid og mangfold i Europa. Ulike aktører innenfor arkitektur, kulturarv, design, musikk, scenekunst, litteratur og publisering, kan søke om støtte via de ulike støtteprogrammene under denne kategorien. Kontaktpunkt for Kreativt Europa kulturprogram i Norge er Kulturrådet. 

Nedenfor kan du lese mer om de mest aktuelle støtteordningene innenfor kulturprogrammet:

Samarbeidsprosjekter 

Formålet med denne støtteordningen er å forbedre tilgang til europeiske kulturelle og kreative verk gjennom samarbeid som fremmer innovasjon og kreativitet 

Hvem kan søke?

Private og offentlige aktører kan søke om støtte og disse må ha vært registret i Brønnøysundregisteret minimum to år. Samarbeidspartnerne i prosjekt må også inneha en slik registrering, men for disse er det ikke noe krav om hvor lenge de har stått i registeret. Enkeltpersoner kan ikke søke om støtte

 

Støttebeløp

Støtten er delt inn i tre hoveddeler:

 1. Små samarbeidsprosjekter – Må ha minimum 3 partnere fra 3 forskjellige kvalifiserte land. Støtten kan gis med inntil 200 000 euro, og maksimalt utgjøre 80 prosent av det totale prosjektbudsjettet.
 2. Mellomstore prosjekter – Må ha minimum 5 partnere fra 5 forskjellige kvalifiserte land. Støtten kan gis med inntil 1 000 000 euro, og maksimalt utgjøre 70 prosent av det totale prosjektbudsjettet.
 3. Store samarbeidsprosjekter – Må ha minimum 10 partnere fra 10 forskjellige kvalifiserte land. Støtten gis med inntil 2 000 000 euro, og maksimalt utgjøre 60 prosent av det totale prosjektbudsjettet.

Prosjektene kan dekke en eller flere deler av den kulturelle og kreative sektoren, samt være tverrfaglige. Prosjektene det gis støtte til skal gjennomføres innen 48 måneder. Dette gjelder for alle de tre kategoriene.

 

Utlysningsbudsjett:

Budsjettet for utlysning vil fordeles som følgende:

 • 35 prosent for små samarbeidsprosjekter 
 • 35 prosent for mellomstore prosjekter
 • 30 prosent for store samarbeidsprosjekter

Hvis hele budsjettet ikke kan fordeles innen en kategori, vil kommisjonen ha rett til å omfordele ubrukte midlene til andre kategorier innenfor den kulturelle delen av kreative Europa programmet. 

 

Krav til søknaden

Ulysningene gir en oversikt over aktuelle prioriteringer i programmet. Søknaden må proritere minst en av fokusområdene under, men det er ikke anbefalt å proritere mer enn to områder. Her er en oversikt over prioriteringen for 2021 og framover:

imageoznh.png

Ønsker du å vite mer om søknadsprosessen? Sjekk gjerne disse flott artiklene fra kulturrådet

Fra prosjektide til soknad - Kreativt Europa - kulturradet.no

Soknadsprosessen - Kreativt Europa - kulturradet.no

Søknadskurs - Kreativit Europa 

 

Søknadsfrister

Søknadsfristene for ulike utlysninger varier. Sjekk ut prosjektbank (her) eller se lenken under for å være oppdatert på de ulike utlysningene. En typisk tidslinje for samarbeidsprosjekter avhenger av tidspunktet for utlysningen, men vil se omtrent slik ut:

 • Oktober - januar (varierer fra år til år): Utlysning
 • Seks - åtte uker etter utlysning: Søknadsfrist
 • Seks - åtte måneder etter søknadsfrist (cirka juni påfølgende år): Svar på søknaden
 • Ca. September: Kontrakten signeres
 • September - desember: Prosjektstart

For mer utfyllende informasjon om Samarbeidsprosjekter, kan du lese på EUs nettside

i-Portunus

i-Portunus er laget for å utvikle mobiliteten til kunstnere, skapere og kulturfolk. Den støtter internasjonalt samarbeid mellom alle landene som deltar i kreative Europa programmet og forbinder internasjonale kunstnere, skapere og kulturfagfolk sammen.  

Hvem kan søke?

Det er to typer i-Portunus-prosjekter som gir støtte enten via individuelle søknader eller, som resten av de andre ordningene, via en vertorganisasjoner/vertsinstitusjoner. Det vil si at følgende personer og enheter kan søke:

 • Kunstnere, skapere og kulturfagfolk som arbeider i enhver kultursektor bortsett fra audiovisuelle. (må bor i et av de kvalifiserte landene)
 • Verterorganisasjoner, som for eksempel; frivillige organisasjoner, institusjoner, museer… etc. Veletablerte kunstnere innenfor ulike sjangere kan fungere som vertsorganiasjon hvis særlig grunner tilsier det. Unntak: audiovisuelle

 

Hvor mye kan jeg få i støtte?

Tiltakeet støtter enkeltpersoner som ønsker å reise til utlandet for en kort periode (7-60 dager) med et maksimumsbeløp på 3000 euro. Dette gjelder både individuelle søkere og verts-organisasjoner/vertsinstitusjoner.

i-Portunus har et totalt budsjett på 500 000 euro, fordelt på de kommende fem utlysningene (2023-2027). Økonomisk støtte vil inkludere et fast beløp per søker for transport og en kostgodtgjørelse, avhengig av destinasjonslandet.

 

Krav til søknad 

Når det gjelder individuelle søkere, så må de levere et lite prosjekt, med et veldefinert mål (som f.eks. å utvikle eller øke internasjonalt samarbeid) I tillegg må de delta i et produksjonsorientert opphold i destinasjonslandet og i faglig utviklingsaktiviteter. I tillegg må de presentere/opptre i destinasjonslandet eller utvikle prosjekter med sine kolleger der.

Vertskapet skal samarbeide med sine besøkende kunstnere/kulturfagfolk, sende inn en eller flere samarbeids ideer, og skissere målene for samarbeidet og mobiliteten. I tillegg må de begrunne deres valg av inviterte, og hva de planlegger å oppnå med samarbeidet.

 

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristene for ulike utlysninger varier. Sjekk ut prosjektbank (her) eller se lenken under for å være oppdatert på de ulike utlysningene.

For mer utfyllende informasjon om i-Potunus, kan du lese her

Sirkulasjon av europeiske litteratur

Denne ordningen er rettet mot prosjekter som vil oversette, publisere, distribuere og fremme skjønnlitteratur verk.

Hvem kan søke?

 • Organisasjoner må være aktive innenfor forlags- og bokssektoren. (enkelt personer er ikke kvalifisert)
 • Søkere må ha vært registrert i Brønnøysundregisteret i minimum to år før søknadsfristen, samt tilhører et av landene som er medlemmer av kreative Europa program

 

Hvor mye kan jeg få i støtte?

Prosjekter må ha en maksimal varighet på 3 år. Søkere må velge mellom følgende kategorier av prosjektet:

Kategori 1 – individuell søknad

Kategori 2 – samarbeid av minst 2 kvalifiserte organisasjoner

Begge kategoriene har en maksimalt medfinansiering på 60 prosent. Tilskuddet skal altså ikke overstige den totale beløpet på 300 000 euro. Det blir tildelt støtte etter størrelse av prosjektet:

 • Små prosjekt – prosjekter som foreslår oversettelse av opptil 10 forskjellige bøker kan motta opptil 100 000 euro
 • Mellomstore prosjekter – prosjekter som foreslår oversettelse av opptil 20 forskjellige bøker kan motta støtte opptil 200 000 euro
 • Store prosjekter – prosjekter som foreslår oversettelse av minst 21 forskjellige bøker kan motta opptil 300 000 euro

Utlysningsbudsjett

 • 30 prosent for små prosjekter
 • 40 prosent for mellomstore prosjekter
 • 30 prosent for store prosjekter

 

Krav til søknaden

Det stilles krav til hvilken språk som er kvalifisert for støtte, samt hvilken sjanger er kvalifisert. Sjekk EUs nettside for mer informasjon

 

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristene for ulike utlysninger varier. Sjekk ut prosjektbank (her) eller se lenken under for å være oppdatert på de ulike utlysningene.

For mer utfyllende informasjon om Sirkulasjon av europeisk litteratur, kan du lese på EUs nettside

Netterk 

Formålet med denne ordningen er å gi økonomisk støtte til europeiske nettverk innen kulturell og kreativ sektor, med blant annet hjelpe til å utvikle talenter, skape arbeidsplasser, vekst og lignende.

Hvem er kvalifisert for å søke?

 • Enkeltpersoner kan ikke søke om støtte
 • Nettverk som er aktive i kultur- og kreative sektorer kan søke 
 • I tillegg må de må ha vært registrert i Brønnøysundregisteret i minimum to år før søknadsfristen.

Audiovisuelle prosjekter kan ikke søke under denne ordningen, men må heller gå via media-delen.

 

Hvor mye kan jeg få i støtte?

Tilskuddet som tildeles per prosjekt kan ikke overstige 825 000 euro totalt over den 3-årige varigheten av prosjektet og er begrenset til maksimalt 80 prosent av prosjektbudsjettet.

Det er viktig å legge merke til at; For hvert nettverk som mottar støtte, vil kommisjonene inngå en flerårig forpliktelse med årlig oppdrag, for perioden 2021-2023, med forbehold om tilgjengelige budsjettbevilgninger

 

Krav til søknaden

Prosjektet det søkes midler til må ha som mål å:

 • øke kulturelle tilgang til og deltakelse i kultur, samt publikumengasjement og utvikling;
 • bygge kapasiteten innenfor europeiske kulturelle og kreative sektorer, inkludert grasrotorganisasjoner og mikroorganisasjoner, til å være mer aktivt på internasjonalt nivå. Både i og utenfor Europa;
 • bidra til European Green Deal og spesielt til New European Bauhaus gjennom å oppmuntre de europeisk kulturelle og kreative sektorene til å ta i bruk og spre mer bærekraftig og miljøvennlig praksis
 • hjelpe de europeiske kulturelle og kreative sektorene til å dra fult nytte av nye teknologier for å forbedre deres konkurranseevne.   

HUSK: Søknaden må innhold en prioritering, men det er ikke anbefalt å ha mer enn to prioriteringer. 

 

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristene for ulike utlysninger varier. Sjekk ut prosjektbank (her) eller se lenken under for å være oppdatert på de ulike utlysningene.

For mer utfyllende informasjon om Nettverk, kan du lese på EUs nettside

Plattformer

Det gis støtte til plattformer for kulturoperatører som fremmer nye kunstnere og stimulerer til en europeisk programmering av kulturelt og kunstnerisk arbeid.

 

Hvem kan søke?

Organisasjoner som er aktive i kultur- og kreative sektorene kan søke, men IKKE enkeltpersoner. I tillegg må:

 • En plattform består av en koordinerende enhet og har minst 11 medlemmer i organisasjonen
 • Søkeren og dens medlemsorganisasjoner må være juridiske enheter som er etablert og offisielt registret i minst 12 forskjellige kvalifisert land.
 • Søkere må også være registrert i Brønnøysundregisteret i minimum 2 år før søknadsfristen

 

Hvor mye kan jeg få i støtte?

Støtten som tildeles per prosjekt kan ikke overstige 2 100 000 euro totalt over de tre årene i prosjektperioden. Det gis en maksimal medfinansiering på 80 prosent av de totale støtteberettigede kostnadene

Økonomisk støtte til tredjeparter er også godkjent. Beløpet som tildeles per år til medlemmene av plattformen kan være opptil 60 000 euro per tredjepart. Denne støtten skal forvaltes i tråd med aktivitetsreglene slik de er definert i utlysningen.

 

Krav til søknaden

Denne ordningen gir økonomisk støtte til europeiske plattformer som:

 • Fremmer mobiliteten og synligheten til skapere og kunstnere – spesielt de som mangler internasjonal eksponering
 • Stimulere til en ekte europeisk omfattende programmering av kulturelle og kunstneriske aktiviteter, ved å legge til rette for tilgang til ikke-nasjonale europeiske kulturverk via internasjonale turneer, arrangementer, utstillinger, festivaler … etc.
 • Bidra til økt publikum utvikling (engasjement) og synliggjøre Europas verdier og ulike kulturer

 

Hva er søknadsfristen?

Søknadsfristene for ulike utlysninger varier. Sjekk ut prosjektbank (her) eller se lenken under for å være oppdatert på de ulike utlysningene.

For mer utfyllende informasjon om Plattform, kan du lese på EUs nettside

 

Media

Media-delen i kreativt Europa går ut på å støtte de europeiske film- og audiovisuelle næringene for å utvikle, distribuere og fremme europeiske verk. Media-delen gir norske aktører innen TV, film og dataspill muligheter til å finansiere prosjekter, samarbeide internasjonalt, tilegne seg ny kompetanse og til å nå ut til et større europeisk publikum.

Kontaktpunkt for kreativt Europa i Norge er Norsk filminstitutt. Media-delen er finansiert som et spleiselag mellom kulturdepartementet og EU-kommisjonen.

Media-støttede tiltak er inndelt i fire tematiske ‎"klynger"‎:

Innhold

Innholds delen av Media legger vekt på ‎å oppmuntre til samarbeid og innovasjon i utvikling og produksjon av verk av høy kvalitet.

Denne ordningen er opprettet for å støtte bransjer til å:

 • øke sirkulasjonen av europeisk audiovisuelle verk på tvers av grenser
 • tilpasse innhold til nye målgrupper og plattformer
 • iverksette mer solide forretningsmodeller, samt bidra til å håndtere produksjonskostnader og øke konkurransen

Søkelyset er på samarbeid tvers av landgrenser. Fokuset vil være på å oppmuntre til grenseoverskridende samarbeid mellom produsenter og innholdsutviklere,‎‎ og stimulere til innovasjon når det gjelder innhold. Innenfor dette område er det flere ulike støtteordninger og utlysninger.

Det gis støtte til følgende tilskuddsordninger;

 • Enkeltprosjekt, co-utvikling

Styrke samarbeid og co-produksjon mellom europeiske produksjonselskaper, bidra til utvikling av nye audiovisuelle verk av høy kvalitet, samt støtte opp om prosjekter med potensiale til å nå bredt ut til et europeisk og internasjonalt publikum.

 • Slate funding

Formålet med støtteordningen er å øke konkurranseevnen og kapasiteten i den audiovisuelle bransjen i Europa, øke kvaliteten i prosjektene, legge til rette for samarbeid og distribusjon på tvers av landegrensene og bidra til at verkene når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

 • Produksjon for TV og strømmetjenester

Styrke den uavhengige europeiske film og tv-bransjen gjennom å støtte selskaper som ønsker å lage innhold av høy kvalitet for tv og strømmetjenester. Ordningen skal bidra til europeisk co-produksjon, øke samarbeid mellom aktører på tvers av verdikjeden og mellom land med ulik produksjonskapasitet. 

 • Dataspill

Formålet med ordningen er å styrke europeisk spillbransje gjennom å støtte innovativt innhold og kreativ historiefortelling, og bidra til at spillene når sitt fulle internasjonale markedspotensiale.

Relevant lenker:

   Les mer om de ulike støtteordningene    Tilgjengelig tilskuddsordninger på Norsk

Tilgjengelig tilskuddsordninger på Engelsk

Virksomhet

Denne delen går ut på å fremme forretningsinnovasjon, konkurranseevne, skalerbarhet og talenter for å styrke Europas media industri overfor globale konkurrenter. Dette er svært viktig i det audiovisuelle miljøet med tanke på veksten av globale aktører i sektoren og den digitale transformasjonen 

Hvem kan søke om støtte:

 • Opplæringsorganisasjoner 
 • Distributører
 • Salgsagenter
 • Teknologiselskaper
 • VOD tjenester
 • Aggregatorer, utstillere og filmmarkeder

 

Det gis støtte til følgende tilskuddsordninger;

 • Talent og Kompetanse

Bidra til kompetanseheving i audiovisuell sektor, stimulere til innovasjon, nytenkning og økt samarbeid på tvers av landegrensene, samt bidra til utviklingen av nye europeiske talenter.

 • Marked og nettverksbygging

Formålet med ordningen er å støtte opp om aktiviteter og initiativer (fysiske og digitale) som fremmer finansiering, distribusjon og sirkulasjon av europeiske audiovisuelle verk på tvers av landegrensene, samt aktiviteter som legger til rette for co-produksjon, nettverksbygging og samarbeid mellom europeiske land.

 • Europeisk filmdistribusjon

Formålet med ordningen er å støtte opp om distribusjon og sirkulasjon av europeisk kinofilm på tvers av landegrensene. Støtten baserer seg på filmens resultater på markedet, og tilskuddet skal reinvesteres i ny europeisk film.

 • Innovasjon og nye forretningsmodeller

Øke konkurranseevnen til europeiske selskaper som ved bruk av ny teknologi eller nye forretnignsmodeller bidrar til økt synlighet og tilgjengelighet for europeiske filmer og audiovisuelle verk.

 • MEDIA 360

Tilskudd gis til pakker av aktiviteter relatert til fasilitering, produksjon eller promotering av europeisk innhold, og/eller innføring av ny teknologi eller nye forretningsmodeller for den audiovisuelle sektoren.

Relevant lenker:

Les mer om de ulike støtteordningene    Tilgjengelig tilskuddsordninger på Norsk

Tilgjengelig tilskuddsordninger på Engelsk

Publikum

Målet med denne ordningen er å koble europeiske audiovisuelle verk med publikum og støtte Publikumutvikling over hele Europa og utover.

Programmet har som mål å oppnå dette ved å:

 • stimulere til publikumvekst og fornyelser ved å øke publikum på alle plattformer
 • engasjere yngre publikum gjennom flere verktøy for pedagogikk og promotering
 • sikre tilgang til innhold med hjelp av undertekst

 

Kvalifisert for å søke om støtte

 • Kinooperatører
 • Festivaler
 • Video on demand-nettverk og operatører
 • Distributører innen teater
 • Salgsagenter
 • Kulturarvinstitusjoner

 

Det gis støtte til følgende tilskuddsordninger;

 • Filmer over grensen 

Øke sirkulasjonen og promoteringen av europeisk film på tvers av landegrensene, og bidra til økt samhandling mellom produksjon- og distribusjonsleddene.

 • Nettverk for strømmetjenester 

Formålet med ordningen er bidra til utveksling og samarbeid mellom strømmetjenestene, bygge tjenestenes konkurranseevne i markedet, samt øke synligheten og promoteringen av europeiske verk for det europeiske publikummet.

 • Kinonettverk

Bidra til erfaringsutveksling og kunnskapsdeling mellom kinoene i nettverket, og gjennom dette øke kunnskapen og interessen for europeisk film hos publikum, spesielt hos barn og ungdom.

 • Nettverk av filmfestivaler

Formålet med ordningen er å støtte opp om initiativ som skaper interesse for europeisk film, og aktiviteter som promoterer et mangfold av europeiske filmer.

 • Publikumsutvikling og filmkunnskap

Øke interessen for europeisk film og nå ut til nye publikumsgrupper, med et særlig fokus på økt filmkunnskap hos barn og ungdom

Relevant lenker:

Les mer om de ulike støtteordningene  Tilgjengelig tilskuddsordninger på Norsk

Tilgjengelig tilskuddsordninger på Engelsk

Policy 

Målet med denne ordningen er å fremme en helhetlig europeisk audiovisuelle politikk gjennom:

 • Samhandling og dialog
 • Deling av analyse og data
 • Fremtidsrettet kunnskap om trender
 • Konsultasjon med interessenter/nøkkelaktører (shareholders)
 • Promoterings- og oppsøkende aktiviteter

Det er spesielt fokus på å utnytte alle mulighetene for digitale transformasjon under gjennomføringen av prosjekter. I tillegg til å fremme utviklingen av grønn industri og oppmuntre til inkludering, likestilling, mangfold og deltakelse.

 

Tilgjengelig tilskuddsordninger kan du finne her eller hos EUs nettside

Les mer om de ulike støtteordningene her

 

Tverrsektorielt

Den Tverrsektorielle delen har støtteordninger som vektlegger felles utfordringer og muligheter for de kulturelle og kreative sektorene, og tiltak som støtter Nyhetsmediassektoren ved å fremme mediekompetanse, pluralisme og pressefrihet.

Tverrsektorielle ordningene fokusere på

 • Tverrnasjonalt samarbeid: fremme kunnskap om programmet og støtte overførbarhet av resultater
 • Creative Innovation Lab (kontaktpunkt): fremme innovative tilnærminger til innholdsskaping, tilgang, distribusjon og markedsføring på tvers av kulturelle og kreative sektorer
 • Nyhetsmedier: støtte mediekompetanse, kvalitetjournalistikk, pressefrihet og pluralisme

Les mer om den tverrsektorielle delen her

Creative Europa Desks (kontaktpunkt)

Creative Europa Desks er utformet for å:

 • Gi informasjon om, og fremme kreative Europe-programmet i sitt land
 • Bistå kultur- og kreativ sektor i forhold til utdanning og gi grunnleggende informasjon om andre støttemuligheter
 • Stimulere til grenseoverskridende samarbeid innen kultur- og kreative sektorer
 • Gi bistand til kultur- og kreative sektorer i deltakerlandene
 • Støtte Kommisjonen i å sikre forsvarlig kommunikasjon og formidling av resultatene og virkningene av programmet
 • Støtte Kommisjonen i å sikre forsvarlig kommunikasjon og formidling av resultatene og virkningene av programmet
 • Sikre kommunikasjon og formidling av informasjon om bevilgning til og resultater i et deltakerland.‎

Kreativt Europa desk er altså kontaktpunkt i et land, i Norge er det Kulturrådet og Norsk Filminstitutt

Nyhetssektoren 

Kreativt Europa tilbyr finansiering til nyhetssektoren for partnerskap og samarbeidsprosjekter som fremmer pressefrihet, kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse. Formålet med denne programmet er å;

 • fremme sektoromfattende, grenseoverskridende samarbeid mellom nyhetsmedia i Europa‎
 • stimulere til deling av anbefalte fremgangsmåter for transformasjon av samarbeid
 • oppmuntre til journalistisk samarbeid ved å utvikle standarder, nye forretningmodeller, opplæringsprogrammer, finansieringsordninger og andre aktiviteter som tar sikte på å opprettholde kvalitetsjournalistikk.

 

Det gis støtte til følgende tilskuddsordninger:

Partnerskap for journalistikk

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke media- og nyhetssektoren i Europa, gjennom å støtte opp om partnerskap og samarbeid mellom organisasjoner og mediebedrifter som satser på kvalitetsjournalistikk, kildekritikk og medieforståelse.

Hvem kan søke?

Et konsortium med flere partnere, fra minst 3 ulike land (som alle er medlem av Kreativt Europa-programmet). 

Hvor mye kan jeg søke om?

Totalbudsjett for tilskuddsordningen er 7 500 000 euro. Tilskuddet fra media-delen kan ikke overstige 80 prosent av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Les mer om selv programmet her eller tilskuddsordningen her 

Creative Innovation Labs 

Innovation labs støtte til nyskapende prosjekter i skjæringspunktet mellom ulike kultursektorer, som tar i bruk innovative løsninger og ny teknologi. Formålet med ordningen er å øke samarbeidet mellom ulike typer selskaper og organisasjoner, som arbeider med ny teknologi på tvers av kulturell og audiovisuell sektor.

Hvem er kvalifisert for å søke?

 • Et konsortium må bestå av minst tre partnere som representerer ulike kreative sektorer, inklusive audiovisuell sektor.
  • Partnerne i prosjektet må komme fra minst to ulike land (som er medlem av Kreativt Europa-programmet).
  • En av partnerne er prosjektleder og sender inn søknaden på vegne av alle partnerne. Partnerne kan ha ulik selskapsform; det kan være firmaer og organisasjoner, utdanningsinstitusjoner, non-profitt selskaper, stiftelser etc.
 • Privatpersoner kan ikke søke.

Hvor mye kan jeg søke om?

Totalbudsjett for denne utlysningen er 13 640 000 euro. Tilskuddet fra media-delen kan ikke overstige 60 prosent av totalbudsjettet for gyldige kostnader.

Les mer her eller på EUs nettside

 

Usikker på hvilken støtteordninger for deg?

Lurer du kanskje på hvilken støtteordning som er best for deg? Kulturrådet, i samarbeid med andre kontaktpunkter for europeiske og nordiske støtteordninger utga høsten 2021 en digital brosjyre med informasjon om hvordan du kan søke støtte til kulturprosjekter fra ulike nordiske og europeiske støtteordninger. 

Publisert: 15.03.2022 Oppdatert: 13.12.2023 kl.14:36