Bok til alle-bibliotek

Alle mennesker bør få tilgang på gode leseopplevelser. Et Bok til alle-bibliotek har et spesielt fokus på bøker som er tilrettelagt for mennesker med ulike lesevansker. Fylkesbiblioteket koordinerer arbeidet i Bok til alle-nettverket i fylket vårt, og tilbyr råd, veiledning og kompetanseutvikling på dette området for både frivillige og bibliotekansatte.

I samarbeid med interesseorganisasjonen Leser søker bok tilrettelegger bibliotekene slik at mennesker med ulike lesevansker får enkel tilgang til bøker som er tilpasset ulike lesere og behov. Bok til alle-bibliotek mottar bokpakker med lettleste og tilrettelagte bøker to ganger i året. Bokpakkene inneholder bøker som er støttet av Leser søker bok. 

Bok til alle-bibliotekene koordinerer ordningen med leseombud. Leseombud er frivillige som leser høyt for mennesker som ikke kan lese selv. Mange bibliotek arrangerer også språkkafeer eller andre aktiviteter som kan tilpasses ulike målgrupper med særskilte behov. 

«For alle» er et prinsipp som står sterkt i folkebibliotekene. Det er også nedfelt Biblioteklovens §1: «Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet.» For at bibliotekenes samlinger skal være tilgjengelig og forståelig for alle uansett leseevne og språk, er det nødvendig å gjøre tilpassinger av bøkene for ulike behov.

Fylkesbiblioteket holder 2 digitale nettverkssamlinger for kontaktpersoner i bok til alle-nettverket. I tillegg arrangerer vi 1 fysisk inspirasjonsdag for både frivillige og bibliotekansatte.

Fylkesbiblioteket bidrar i arbeidet mot utenforskap

I rapporten Slik lever vi i Vestfold og Telemark er høyt utenforskap en del av utfordringsbildet:

«Sosial ulikhet i helse, psykiske og fysiske helseplager og utenforskap har negativ påvirkning på verdiskaping. Et godt folkehelsearbeid som fremmer lik tilgang på utdanning, muligheter til å delta i arbeidslivet, bidra kreativt, oppleve mestring, tilhørighet og ikke minst muligheter til å være en sosial støtte for andre, er dermed både en forutsetning for verdiskapingen i fylket, for utjevning av sosial ulikhet og for sosial bærekraft.» (s. 7)

Rapporten nevner arenaer som arbeidsliv, skoler og barnehager som viktige for å forebygge utenforskap med fokus på inkludering og mestring. Spesielt nevnes barnehagene og tilrettelegging for språkutvikling som virker sosialt utjevnende. Bok til alle og prosjektet Bok for alle fysisk og digitalt er et gode eksempel på tiltak for å forebygge utenforskap.

 

Nyttige lenker

Les mer om interessorganisasjonen Leser søker bok på deres nettsider

Norsk barnebokinstitutt: Deltakende litteraturformidlingspraksis

Om Bok til alle-bibliotek på nettsidene til Leser søker bok

Intervju med Veronica Salinas (Periskop.no), "Alle barn fortjener litteratur".

Les artikkel om arbeidet med Leser søker bok på deres nettsider.

 

Aase Wivestad Aase Wivestad
Rådgiver

Publisert: 31.01.2023 Oppdatert: 13.03.2024 kl.14:03

Prosjekt Bok til alle fysisk og digitalt

Ikke alle barn har et språk. Uten språk er det vanskelig å ta del i litteratur og litterære opplevelser. I prosjektet Bok til alle fysisk og digital ble det utviklet en formidlingsmetode der barnehagebarn med ulike funksjonsnivåer deltar i ett og samme opplegg. I tillegg ble det utviklet en utgave av bildeboka Slem av Veronica Salinas med ASK-symboler og en taktil utgave. Dette var et samarbeidsprosjekt med Horten bibliotek, Norsk barnebokinstitutt, Leser søker bok, Bjørnestien barnehage og Vestfold og Telemark fylkesbibliotek.

Les mer om prosjektet på Horten biblioteks nettside.