Fylkesbibliotek

Fylkesbiblioteket har et ansvar for å jobbe med bibliotekutvikling i samarbeid med bibliotekene i regionen og nasjonalt.

Vårt arbeid med bibliotekutvikling innebærer at vi koordinerer og støtter opp om felles tjenester og satsinger i fylket. Vi har blant annet et felles tilbud om utlån av e-bøker i samarbeid med Telemark fylkesbibliotek, og vi sørger for en transportordning mellom bibliotekene som bidrar til et effektivt lånesamarbeidet både internt i fylket og med andre bibliotek i Norge. Vi jobber også med store utviklingsprosjekt og har ansvar for de nasjonale prosjektene Sommerles og Digin / Bibliotek24. 

Bibliotek og bærekraft

Folkeopplysning og fri tilgang til informasjon for alle er grunnlaget for opprettelsene av bibliotek. For å nå bærekraftsmålene er tilgang til informasjon en forutsetning. 

Gjennom et etablert nettverket av bibliotek rundt om i verden er bibliotekene med på arbeidet mot en mer bærekraftig verden. Gjennom å formidle og stille pålitelig informasjon til rådighet for alle, gi tilgang til en trygg møteplass og fremme leseferdighet bidrar bibliotekene til inkludering, likestilling og mindre ulikhet.

Fylkesbiblioteket støtter opp om bibliotekenes arbeid gjennom kurs, møter og nettverkssamlinger rundt litteratur, lesing og leseopplevelser og i kildevurdering og kildekritikk. Vi oppmuntrer til samskaping lokalt og koordinerer arbeidet med fribyer i fylket. Og vi har tatt et nasjonalt ansvar for en likere tilgang til gode, digitale innholdstjenester i bibliotekene, som ellers kun er tilgjengelig gjennom betalingsmurer, gjennom prosjektet Digin / Bibliotek24.