Samskaping og fasilitering

Fylkesbiblioteket har i flere år hatt fokus på fasilitering og samskaping for å styrke folkebibliotekenes rolle som samfunnsaktør og sosial møteplass i kommunen. Samskaping handler om at det offentlige utvikler tjenester eller tilbud sammen med borgere/sivilsamfunnet for å bygge eierskap og forankring. I dag er samskaping etablert i planverk i de fleste norske kommuner og fylkeskommuner. Stortingsmeldingen En innovativ offentlig sektor (2019-2020) trekker fram samskaping som en sentral metode for å skape morgensdagens tjenester. Også Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2024 presiserer at moderne bibliotek skal være relevante institusjoner i lokalsamfunn, og oppfordrer til samarbeid og partnerskap mellom bibliotek og aktører i frivillig eller privat sektor. I fylkeskommunens Kulturstrategi for 2021 – 24 løftes samarbeid og samskaping frem som midler for å oppnå målene i strategien.

Å jobbe mer samskapende vil bidra til å gjøre biblioteket enda mer relevant i lokalsamfunnet, og styrke bibliotekets rolle som samfunnsutvikler. Men samskaping skjer ikke av seg selv, det må fasiliteres. Når vi snakker om fasilitering i arbeidslivet handler det om hvordan man planlegger, legger til rette for og leder et møte eller en prosess slik at alle som deltar blir hørt og får anledning til å komme med sine innspill og sitt perspektiv. Men like viktig er det å skape et godt og trygt rom for dialog mellom deltakerne.

Som fasilitator (på norsk ofte kalt prosessleder) er jobben å lede prosessen og deltakerne mot et felles mål på en måte som fremmer deltagelse, eierskap og engasjement. I sin verktøykasse har en fasilitator en rekke ulike metoder og verktøy som hen velger fra, med utgangspunkt i hva hensikten og ønsket resultat med prosessen er. En fasilitator bør også være god til å lytte og følge utviklingen i samtalen og prosessen, samt ved behov stille de rette spørsmål som hjelper prosessen tilbake på sporet eller ønsket retning.

Det finnes et hav av ulike metoder som kan brukes for å planlegge og gjennomføre en inkluderende og demokratisk prosess, og det er opp til fasilitatoren å finne metoder som både passer hens stil, men også formålet med prosessen. I prosjektet «Samskaping – fra planverk til hverdagspraksis» (2022-23) samarbeidet Vestfold og Telemark fylkesbibliotek med fylkesbibliotekene i Innlandet (prosjekteier), Viken, Rogaland og Finnmark om et nettkurs for bibliotekansatte og frivillige organisasjoner på temaet samskaping. Et annet delmål i prosjektet var å videreutvikle og forbedre en Startpakke i samskaping bestående av mange ulike metoder – denne ligger som en gratis ressurs på Bibliotekutvikling.no. 

Noen nyttige ressurser for deg som er interessert i å vite mer om fasilitering og samskaping:

 

Pernilla Slotte Hjermann
Rådgiver