Arkeologi ved større utbygging

Det er mange trinn i en godkjenningsprosess. Tiltakshaver har viktig, selvstendig ansvar underveis.

Hvis du jobber i kommunen eller for en stor tiltakshaver, gjelder kjørereglene du finner nedover på denne siden.

Reguleringsplaner og større utbyggingssaker

Den som er ansvarlig for planlegging av offentlige og større private tiltak, skal undersøke om arkeologiske kulturminner kan bli berørt. Vanligvis er det kommunen som gjør det i forbindelse med at områder skal reguleres. Tiltakshaver gjør det selv i store, private utbyggingssaker. Eksempler på slike saker er nedlegging av kabler, høyspenttraseer, vann og avløp og fjernvarme. Dette kalles å oppfylle undersøkelsesplikten.

Undersøkelsesplikten oppfylles ved at planene sendes oss til uttalelse. Om nødvendig gjør vi arkeologiske undersøkelser i terrenget.

Kommuneplaner

Undersøkelsesplikten kan oppfylles for byggeområder, men det er ikke noe krav om det. Kommunen må i så fall ta kontakt med oss så tidlig som mulig, gjerne før høring. Fordelen er tidlig avklaring og økt forutsigbarhet.

Arkeologiske undersøkelser

Arkeologene våre undersøker berørte områder for å finne ut om det er uoppdagede kulturminner der. Dersom de finner kulturminner med begrenset vitenskapelig verdi, kan de grave dem ut der og da. Større funn må gjennom en lengre saksbehandling.

Arkeologene jobber vanligvis i terrenget i perioden 1. mai – 15. november. Kommunen eller tiltakshaver må bestille undersøkelsen før 1. september for å være sikker på at den skjer samme år. I reguleringsplaner og større private utbyggingssaker er tiltakshaver pålagt å betale for undersøkelsene. I kommuneplansaker må dette avtales med oss.

Kulturminner som skal vernes

Når våre arkeologer gjør store og viktige funn, må vi vurdere om de skal tas vare på eller fjernes gjennom en arkeologisk utgraving. Alle automatisk fredete kulturminner er av nasjonal verneverdi og skal helst bevares i hensynssoner. Ofte har vi befaringer og møter med tiltakshaver og kommunen for å finne ut om tiltak og vern kan kombineres. Utforming av kart og reguleringsbestemmelser fastsettes av kommunen i samarbeid med oss. 

Kulturminner som kan fjernes

Fjerning og såkalt utilbørlig skjemming av kulturminner tillates hvis vesentlige samfunnsinteresser veier tyngre enn kulturminneverdiene. Vi gjør vår vurdering og sender saken videre til Riksantikvaren. Riksantikvaren avgjør om kulturminnet kan fjernes. I så fall må det vanligvis skje gjennom en arkeologisk utgraving. Dette legges inn som vilkår, og utgravningen må skje før utbygging starter. Tiltakshaver betaler for utgravingen. Det er Kulturhistorisk museum, Norsk Maritimt Museum eller noen ganger Norsk institutt for kulturminneforskning som gjennomfører arkeologiske utgravninger. 

Endelig godkjenning

Alt som er beskrevet over, må gjennomføres før vi kan avgi endelig uttalelse. Deretter kan tiltaket godkjennes og realiseres.

Stanse- og meldeplikt for alle typer tiltak
Hvis det dukker opp noe som kan være et gammelt kulturminne mens arbeider pågår, må arbeidene straks stanses. Tiltakshaver må varsle oss. Vi kommer raskt ut til stedet for å avgjøre hva som videre skal skje.

Kommunens og tiltakshavers ansvar 

Ved arkeologiske undersøkelser skal tiltakshaver:

  • bestille undersøkelsen og akseptere budsjett oversendt fra oss.
  • stille med gravemaskin i de tilfellene det skal graves søkesjakter. Med mindre annet er avtalt må gravemaskinen være av mellomstor størrelse og forsynt med bred skuff uten tenner (pusseskuff). Dess bredere skuff, dess mer effektivt blir arbeidet og dess kortere tid trenger arkeologene gravemaskinen.
  • stille brakke eller lignende til rådighet i forbindelse med spisepauser og for lagring av utstyr, kart, tegninger osv.
  • sørge for gravemelding og kabelpåvisning.
  • erstatte eventuell avlingsskade til grunneier.
  • merke ut området med merkestikker hvis det er nødvendig.
  • varsle grunneiere i god tid før registreringen settes i gang.

 

Riksantikvarens veileder "Kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Plan- og bygningsloven" 

Publisert: 26.01.2018 Oppdatert: 20.11.2019 kl.22:29