Søke dispensasjon fra fredning

Haugarlia i Tønsberg Foto: Rune Nordseter

Publisert:

06.01.2021

Oppdatert:

26.10.2023 kl.15:55

Er du eier av en bygning som er fredet etter kulturminneloven? Da eier du en del av vår felles verdifulle kulturarv. For å sikre at disse blir tatt vare på, må du søke om å gjøre tiltak som ikke er vanlig vedlikehold. Du har samtidig krav på råd, rettledning, og i noen tilfeller tilskudd.

Når skal du søke?

Dersom du vil gjøre tiltak som ikke er vanlig vedlikehold, må du søke om dispensasjon før du setter i gang. Det er ikke alltid enkelt å vite hva som er vanleg vedlikehold. Om du er usikker; ta en telefon eller send en e-post til en av saksbehandlerne på bygningsvern, så hjelper vi deg.

Kontaktinformasjon.

Vanlig vedlikehold er for eksempel å sjekke takrenner og rette noen takstein. Vanlig vedlikehold skal gjøres i tråd med opprinnelig eller eksisterende teknikk, utførelse og materialbruk. De arkitektoniske og kulturhistoriske verdiene skal ikke endres eller reduseres som følge av tiltaket.

vegg med vinduer
Foto: Eystein M. Andersen

Som oftest vil det være nødvendig med et vedtak om dispensasjon før man kan utføre tiltak på en fredet bygning. Eksempel på kva du må søke dispensasjon fra fredingsvedtaket for kan være:

 • Utskifting eller utbedring av utvendig kledning, taktekking, vinduer, dører, listverk og piper.
 • Utskifting eller utbedring av materialer, grunnmur, vegger, bjelkelag eller tak.
 • Utskifting av veggfast inventar, som skap, senger, benker og ovner i en bygning som er fredet innvendig.
 • Endring av type maling eller farge, fjerning av eldre lag maling, å male over dekor og lignende.
 • Tilbakeføring til tidlegere dokumentert tilstand.

Riksantikvaren har laget en rettleder for dispensasjonsbehandling. Der kan du lese mer om hva som krever dispensasjon og sentrale vurderingspunkt for forvaltingen.

Dispensasjonsveileder RA

Dette skal være med i en søknad

 • Navn, adresse, telefonnummer til eier og evt. kontaktperson
 • Navn og adresse på kulturminne (om du har kulturminne-ID, så kan det benyttes)
 • Navn og kontaktinformasjon til den/de som gjøre jobben
 • Forklaring og bilder av hva som skal gjøres og hvorfor:
  • nåverende situasjon
  • relevante tegninger og foto (både gammelt og nytt)
  • tiltakene med forklaring av materialbruk og metoder
  • begrunnelse for tiltaket

Dersom det er en tilbakeføring må det sendes inn dokumentasjon for situasjonen du ønsker å tilbakeføre til (bilder, fargeundersøkelse, tegninger).

mursteinsvegg
Foto: Eystein M. Andersen

Du kan få tilskudd

Private eiere av fredede bygninger og anlegg kan søke om tilskudd til nødvendig  arbeid. Du kan lese mer om tilskuddsordningen her:

Tilskuddsordningen.