Fredede privateide  bygg og kulturmiljø

Murbygning
Jarlsberg hovedgård Foto: Jørgen Solstad

Publisert:

30.08.2021

Oppdatert:

27.10.2023 kl.09:36

Private eiere av bygninger, anlegg og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven kan søke denne ordningen. Private eiere og forvaltere kan være enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameie, og frivillige organisasjoner.

Formålet med tilskuddsordningen er å bevare fredete kulturminner og kulturmiljø i privat eie og å bidra til at slike settes i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddsordningen skal sikre kulturminner og kulturmiljø sin verdi som kilde, og at forutsetninger for å gi opplevelser ivaretas, og legge til rette for bærekraftig verdiskaping og bruk.

Fristen for å søke om tilskuddsmidler er 1. november.

Søknader skal sendes inn digitalt på digisak.ra.no. Slik går du frem:

 • For å søke må du først logge inn. Det gjør du ved å trykke på knappen øverst i høyre hjørne. Digisak benytter seg av ID-porten for å pålogging. Håndverkere kan søke på vegne av eier. 
 • Under fanen «Jeg skal søke» finner du frem til riktig tilskuddsordningen for ditt prosjekt. Du kan lese om de ulike ordningene, men du må være innlogget for å kunne søke.

Du finner god hjelp og veiledning underveis. Dersom du likevel har spørsmål om utfyllingen, så ta kontakt med oss.  

Svar på søknaden vil normalt være klar i mars når fylkeskommunen får tildeling fra Riksantikvaren.

Dette kan du få tilskudd til

Du kan få tilskudd til å dekke merkostnader, helt eller delvis, som følger av krav til antikvarisk utførelse ved sikring, istandsetting, vedlikehold og skjøtsel.

Dette gjelder for kulturminner og kulturmiljø som er fredet etter kulturminneloven §§ 4 (bygg), 15, og 20. Ved behov kan du søke om tilskudd til prosjektledelse og prosjektoppfølging til tiltak det gis tilskudd til, maksimalt 10–15 % av tilskuddsbeløpet.

Tilskudd er ment som en delfinansiering, og er ikke ment å dekke de totale kostnadene. En grad av egeninnsats og/eller egenkapital forutsettes. Tilskuddet vil som hovedregel ikke overstige 50 % av totalkostnaden i det enkelte prosjekt. Søknader hvor det er lagt inn egenandel blir prioritert. Egenandel i budsjettdelen av søknaden kan være egne midler, dugnad eller bruk av egne maskiner og materialer. Her finner du Veileder om egenandel

Tilskuddsmidlene dekker ikke slikt som blant annet egeninnsats, tiltak som allerede er gjennomført, standardheving, brannsikring og tekniske og elektriske installasjoner.

Søknadens innhold

 • Søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson.
 • Navn eller adresse på anlegget/objektet som det søkes tilskudd til.
 • Opplysning om hvilke tiltak som ønskes gjennomført.
 • Beskrivelse av tiltaket, hvordan prosjektet skal gjennomføres, håndverksmetoder, eventuelt med tegninger.
 • Fotografier med forklaring som viser nåværende tilstand.
 • Budsjett.
 • Spesifisert kostnadsoverslag fra utførende håndverker eller firma. Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiseres, med og uten mva.
 • Søknadssum.
 • Har eier momskompensasjon knyttet til objektet/tiltakene, og i så fall hvor mye?
 • Om og hvor mye støtte som er mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader til eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år.
 • Prosjekterende og utførende foretak skal oppgi formell kompetanse og referanseprosjekter med kontaktinformasjon. Håndverkerne skal ha fagskolepoeng eller studiepoeng innen praktisk bygningsvern eller kunne dokumentere tilsvarende realkompetanse. Generelt skal det stilles krav til at håndverkerne har deltatt i minst tre prosjekter tidligere med tilsvarende arbeidsoppgaver.

Vurdering og prioritering

Fylkeskommunen avgjør om det skal gis tilskudd og fastsetter tilskuddsbeløpet, etter en skjønnsmessig vurdering av kulturminnets kulturmiljøverdi og tiltakets virkning på dette.

Følgende prioriteres:

 • Særlig tyngende vedlikeholds- og istandsettingsoppgaver for eier.
 • Bygninger og anlegg hvor særlig store kulturmiljøverdier står i fare for å gå tapt.

Utbetaling

Tilskuddet utbetales normalt etter at arbeidene er sluttført. Etter nærmere avtale kan det gjøres utbetaling underveis i arbeidet, det kreves da en rapport på status og framdrift. Eventuelt tilskudd til lønn eller forvaltning, drift og vedlikehold utbetales i rater. Utbetalingsanmodning leveres digitalt ved pålogging i Digisak på https://digisak.ra.no.

Rapportering

Etter at tiltaket er gjennomført, skal du levere en sluttrapport til fylkeskommunen, som påser at arbeidene er utført i samsvar med vilkårene for tilskuddet. Sluttrapporten skal foreligge senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, og skal inneholde:

 • regnskapsoversikt over kostnader og finansiering, oppsatt i henhold til omsøkt budsjett, og hvor avvik er forklart.
 • orientering om tiltaket er gjennomført i henhold til vilkår for tilskuddet.
 • redegjørelse for hele prosjektet og rapport for utført arbeid.
 • dokumentasjon av tiltaket fra før, under og etter arbeidet.

Det kan gjøres unntak fra kravet om frist for sluttrapport dersom særlige grunner taler for det. Sluttrapport leveres digitalt sammen med utbetalingsanmodning ved pålogging i Digisak på digisak.ra.no.

Klage

Du kan klage på vedtak om og avslag på tilskudd, jf. forvaltningsloven § 28. Riksantikvaren er klageinstans for vedtak fattet av fylkeskommunen for denne tilskuddsordningen. Klage leveres digitalt ved pålogging i digisak.ra.no.

Dine plikter når du mottar tilskudd

Dersom du mottar tilskudd, skal du:

 • informere fylkeskommunen om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket
 • gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 • oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling.
 • bare bruke tilskuddet til aktiviteter tildelingsvedtaket omfatter.
 • Dersom du driver økonomisk aktivitet, skal du føre separat regnskap for de aktivitetene det ytes tilskudd til.

Kontroll med betingelser og vilkår – rett til opplysninger

Fylkeskommunen kan kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt gjennom å:

 • kreve ytterligere opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 • innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 • gjennomføre befaring tilsyn underveis, eller etter ferdigstillelse.

Forskrift

Tilskuddsordningen er regulert etter forskrift om tilskudd til fredete kulturminner i privat eie. 

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Kathrine Eikrem

Teamleder og antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for Sandefjord kommune.

kathrine.eikrem@vestfoldfylke.no

40281463