kulturarven skal verdisettes

Bygate med murbygninger og kirke
Sandefjord Sentrum Foto: Rune Nordseter

Publisert:

05.01.2022

Oppdatert:

18.01.2022 kl.08:58

Forskningsprosjekt skal mildne dragkampen mellom vern av kulturarv og arealfortetting.

Vestfold og Telemark fylkeskommune har i samarbeid med Transportøkonomisk institutt fått tildelt støtte til et forskningsprosjekt fra Regionalt forskingsfond Vestfold- og Telemark, hvor formålet er å teste økonomiske metoder som kan benyttes av fylkeskommunen i deres saksbehandling i urbane områder. 

-Vi opplever ofte at det kan være uenighet mellom kulturmiljøhensyn og fortettingshensyn i byene våre. Mens utbyggerne trekker frem økonomiske verdier, snakker vi om estetiske og historiske verdier. Ved å teste ut ulike økonomiske metoder ønsker vi å se om vi gjennom å snakke et noe likere språk kan dempe konfliktnivået, sier Terje Gansum, seksjonsleder for Kulturarv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Spredt geografi

Prosjektet starter i Sandefjord og på Rjukan. De to byene egner seg til prosjektet fordi de representerer ulike hensyn, plassering geografisk og i forhold til innbyggerantall og type reiseliv. Vi ser frem til dialog med kommunene om prosjektet, og håper at økt kunnskap om verdien til kulturmiljøene i Sandefjord og Rjukan sentrum skal komme både fylkeskommunen og kommunen til gode.

hus i en klynge
Parti fra Rjukan. Foto Eystein M. Andersen

Prosjektet skal i første omgang teste ut to ulike metoder; boligprismetoden i Sandefjord sentrum og ringvirkningsanalyse på Rjukan.

  • Boligprismetoden viser hvor mye man er villig til å betale ekstra, eller mindre, for å bo i en bevaringsverdig bolig. Her benyttes statistiske metoder til å sammenligne boliger hvor alt er likt utenom at den ene er bevaringsverdig. Forskjellen i pris er det man er villig til å betale mer eller mindre for boliger som er bevaringsverdige.
  • Ringvirkningsanalyser benyttes til å beregne blant annet omsetning og sysselsetting i forbindelse med reiseliv til historiske bymiljøer. 

Dette er første gangen det forsøkes en mer systematisk bruk av metodene som del av fylkeskommuners saksbehandling. 

Nye tanker

-Det er gøy å være i gang med dette prosjektet og vi opplever en svært fremoverlent fylkeskommune som vil og skal noe med forskningen. Det å se et problem er ofte enkelt, men som part i en sak kan det være vanskelig å se hvordan en selv kan bidra til å løse problemet snarere enn å plassere ansvaret hos andre. Denne evnen viser Vestfold og Telemark fylkeskommune så til de grader at de har, og det gjør det veldig inspirerende å arbeide med dem, sier prosjektleder Christin Krohn ved Transportøkonomisk institutt. 

Prosjektet skal være avsluttet våren 2022. 

Du kan lese mer om prosjektet her: 

Samfunnsokonomisk analyse av kulturmiljoer i by transportøkonomisk institutt

Fylkeskommunens kontaktpersoner:

Kathrine Eikrem

Teamleder og antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for Sandefjord kommune.

kathrine.eikrem@vestfoldfylke.no

40281463

Erling Kielland Servoll

Rådgiver statistikk og analyse

erling.kielland.servoll@vtfk.no

90826683


Emneord:

Kulturarv