Formidling av kulturarv

to blide menn
Fra Midgardsblot på Borre Foto: Iben Neergaard/ Midgardsblot

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

13.06.2024 kl.10:36

Så fint at du vil lese om tilskuddsordningen for formidling av kulturarv! Denne ordningen skal sikre formidling av kulturarv i hele fylket, med særlig fokus på den organiserte frivilligheten.
Hvem kan søke?

Profesjonelle formidlingsaktører, frivillige lag og foreninger.

Formålet med tilskuddsordningen er å sikre formidling av kulturarv i hele fylket, med særlig fokus på den organiserte frivilligheten. Søknader som på en god måte kombinerer formidling og bidrag til bærekrafts- og klimamål i sine prosjekter, vil bli prioritert.

Hva kan vi søke om?

Det kan søkes støtte til utviklingsprosjekter, forestillinger, kurs, fysisk og digital formidling med regional betydning innen kulturarv.

Hva kan vi ikke søke om?

Ordinær drift eller aktivitet, herunder utstillinger og formidlingsopplegg i museer med mindre det inngås prosjektsamarbeid med frivillige organisasjoner. Produksjon og utgivelser innenfor litteratur og musikk.

Krav til søknaden

Søknad skal inneholde budsjett med forventede kostnader og inntekter. Egeninnsats og finansiering må synliggjøres i budsjettet. Det kan ikke forventes støtte på mer enn inntil 50 prosent av prosjektets totale kostnader.

Tilskudd gis primært til prosjekter som realiseres innenfor påfølgende kalenderår etter søknadsfristen. Prosjekter som strekker seg over flere år, må søke årlig.

Alle som mottar fylkeskommunale utviklingsmidler må akseptere ordningen med ledsagerbevis for funksjonshemmede.

Prosjektet må være forankret i:

Regional_planstrategi 2020-2024

Kulturstrategien 2021-2024 – der mennesker møtes

FNs bærekraftsmål

Krav til rapportering

Søker har rapporterings- og regnskapsansvar for prosjektet, og rapport for prosjektet skal sendes inn senest 3 mnd. etter gjennomført prosjekt. Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler. 

Søknadsfrist 15 oktober 2024

For spørsmål ta kontakt:

Eira Bjørvik

Team og prosjektleder. Ansvar for prosjekter knyttet opp mot innovasjon i offentlig sektor, verdiskaping på kulturmiljøområdet og satsinger innenfor museumssektoren.

eira.bjorvik@vestfoldfylke.no

93486942