Verneverdige kulturminner som ikke er fredet

mann som pusser opp tak utvendig
Brekke gård i Våle Foto: Per Egil Pedersen

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

02.05.2024 kl.14:34

Fylkeskommunen kan gi tilskudd til prosjekter som gjelder restaurering, sikring og tilbakeføring av verneverdige kulturminner. Tilskuddsordningen gjelder for verneverdige kulturminner i privat eie i Vestfold fylke, og er avgrenset til ikke-fredete kulturminner.

Søker må dokumentere at prosjektet søknaden gjelder for har en antikvarisk tilnærming. Det vil si at håndverker skal benytte historisk riktige materialer, teknikker og utførelse i arbeidene. Opprinnelige og/eller eldre bygningsdeler skal bevares og settes i stand i stedet for å skiftes ut. Der utskifting likevel er nødvendig, skal dette skje som en kopi av opprinnelig og/eller eldre utførelse. Tilskudd skal først og fremst bidra til å dekke antikvariske merkostnader.

Søknad

Digital søknadsportal vil bli gjort tilgjengelig her i starten av juni. Søknadsfristen er 1 september

Hva du kan få støtte til

Tilskuddet er ment å dekke en del av utgiftene hvor en anbefalt antikvarisk løsning er dyrere enn standardutførelse. Tilskudd kan benyttes både til utvendige og innvendige arbeider, planlegging og arbeidsledelse. Det forutsettes at tiltakene gjennomføres i tråd med tradisjonen for kulturminnet, med tilsvarende metoder og materialbruk. Tiltak som er iverksatt eller gjennomført er ikke tilskuddsberettiget. Ordinært vedlikeholdsarbeid, elektriske installasjoner og standardheving faller utenfor ordningen.

Eksempler på tiltak kan være tilbakeføring til tidligere dokumentert tilstand, restaurering av vinduer, utbedring av grunnmur, reparasjon av kulturminner i landbruket som steingjerder, driftsbygninger og uthus, samt tetting og reparasjon av tak og vegger. Innvendige arbeider kan for eksempel være restaurering eller tilbakeføring av spesielle dekorerte interiører.

Vi viser til Gode råd- serien til Fortidsminneforeningen, samt  www.byggogbevar.no. litteratur på feltet og veiledere om bygninger og anlegg på www.riksantikvaren.no.

Hvem kan søke

Private eiere av verneverdige, ikke fredede bygninger, anlegg og kulturmiljø. Private eiere kan være enkeltpersoner, stiftelser, styret i forening/ organisasjon/ sameie, og frivillige organisasjoner.  

Søker kan ikke være fast mottaker av fylkeskommunal støtte til drift og vedlikehold.

 

Krav til søknaden

Søknad om tilskudd må inneholde:

 • Søkerens navn, adresse, e-postadresse, kontonummer, telefonnummer og eventuell kontaktperson og eventuelt organisasjonsnummer.
 • Navn eller adresse på anlegget/objektet som det søkes tilskudd til.
 • Beskrivelse av tiltaket, hvordan prosjektet skal gjennomføres, eventuelt med tegninger.
 • Bilder av kulturminnet
 • Kostnadsoverslag fra utførende håndverker/firma og budsjett.
 • Materialkostnader og arbeidskostnader må spesifiseres, med og uten mva.
 • Søknadssum
 • Opplysninger om, og eventuelt hvor mye, støtte søker har mottatt fra offentlig instans de siste to årene, og eventuelle søknader eller tilskudd fra offentlig instans inneværende år.
 • Opplysninger om eventuell momskompensasjon.

For utfyllende retningslinjer for tilskudd, se her: Retningslinjer 

 

Tilskudd

Tilskudd er ment som en delfinansiering, og er ikke ment å dekke de totale kostnadene. En grad av egeninnsats og/eller egenkapital forutsettes. Egenandel i budsjettdelen av søknaden kan være egne midler, dugnad eller bruk av egne maskiner og materialer. Dugnadsinnsats har en verdi på 350 kr/t. 

Tilskudd betales som hovedregel ut etterskuddsvis for dokumenterte utgifter på anmodning fra søker. Sluttutbetaling gjøres når sluttrapport er sendt inn. Sluttrapporten skal inneholde beskrivelse av gjennomført tiltak med bilder som viser arbeide før, under og etter istandsetting. Regnskap med forklaring til budsjett og av eventuelle avvik skal også legges ved.

 

Krav til kompetanse

Ansvarlig håndverker skal som hovedregel ha antikvarfaglig kompetanse og ha tatt del i prosjekter med tilsvarende antikvariske arbeidsoppgaver. Fylkeskommunen kan lempe på kravene for å bygge kompetanse, for eksempel ved bruk av lærlinger, eller der slik kompetanse ikke vurderes som nødvendig.

 

Ved tildeling om tilskudd

Dersom du mottar tilskudd, skal du:

 • Bruke tilskuddet i samsvar med retningslinjene og vilkår for tilskudd.
 • Informere fylkeskommunen om endringer av prosjektets økonomi og/eller utførelse underveis. Fylkeskommunen skal godkjenne endringer av prosjektet før tiltakene iverksettes.
 • Gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet informere fylkeskommunen om endrede forhold, som tidsramme eller omfang, som er av betydning for tiltaket.
 • Oppbevare regnskap med bilag i 3 år etter siste utbetaling. 

Rammer for forvaltning

Tilskudd gis for to år. Dersom midlene ikke er benyttet innen fristen, har fylkeskommunen anledning til å trekke tilsagnet tilbake.

Dersom tiltaksmottaker ikke oppfyller vilkårene for å få utbetalt tilskuddet, kan fylkeskommunen stoppe videre utbetalinger og kreve tilskuddet helt eller delvis tilbakebetalt. Det samme gjelder dersom kostnadene blir lavere enn budsjettert i søknaden.

Ved spørsmål, ta kontakt med:

Kathrine Eikrem

Teamleder og antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for Sandefjord kommune.

kathrine.eikrem@vestfoldfylke.no

40281463

portrett
Sarah Wahlberg Lund

Antikvar. Arbeider med fredede og verneverdige bygninger, anlegg og kulturmiljø, samt tilskuddsordninger til disse. Kontaktperson i plan- og byggesaker for kommunene Færder, Horten og Holmestrand.

sarah.wahlberg.lund@vestfoldfylke.no

90369217

 

 

Gratis befaring

Bygningsverntjenesten i Vestfold tilbyr gratis rådgivingstjeneste for eiere av eldre, verneverdige hus og anlegg. Ordingen finansieres av Kulturarv. Ved bestilling av befaring kommer en rådgiver på besøk for å se på bygningen og møte eieren.

Vi anbefaler en slik befaring før du søker.