Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Foto: Rune Nordseter

Publisert:

31.08.2021

Oppdatert:

27.10.2023 kl.10:02

I regjeringens budsjettforslag for 2020 (kap. 1429, post 77) er det satt av 8,232 millioner kroner til verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet. Tilskudd fra posten skal bidra til oppfølging av nasjonale mål og satsinger gjennom lokale og regionale utviklingsprosjekter.

Målgruppe

Målgruppen for midlene er offentlige og private aktører i forpliktende samarbeid på tvers av sektorgrenser og mellom forvaltningsnivåer.

Prosjekter som kan få støtte

Kulturminner, kulturmiljø og landskap skal tas i bruk i utvikling av lokalsamfunn og som grunnlag for miljømessig, økonomisk, sosial og kulturell utvikling. Tilskudd kan bli gitt til prosjekter som dekker utviklingsområder slik som næringsutvikling, stedskvalitet, miljø, klima, deltakelse, livskvalitet og nytenking. Prosjekter som inngår i større strategiske programmer, planer eller større satsinger, samt prosjekter som har særlig potensiale som forbilde eller læringseksempel, vil bli prioritert. Alle prosjekter som søker tilskudd, må ha egenfinansiering. Tilskuddet kan dekke inntil halvparten av prosjektkostnadene. For særskilte prosjekter og forprosjekter kan andelen være noe større.

Krav til søknaden

  • Søknaden må være godt forberedt og være basert på avtaler med aktørene som har virkemidler på de utviklingsområdene som søknaden omfatter.
  • Søknaden må synliggjøre at prosjektet har tilstrekkelig administrativ og organisatorisk kapasitet og kompetanse til å la seg gjennomføre i henhold til prosjektplanen.
  • Søknaden må vise hvordan prosjektet vil gi ny kunnskap og læring lokalt, regionalt eller nasjonalt. Samt hvordan prosjektet legger opp til dokumentasjon og formidling av erfaringer, resultater, samarbeidsmåter og partnerskap med overføringsverdi som bidrar til politikk- og virkemiddelutvikling.
  • Søknaden må dokumentere finansiering fra søker og samarbeidspartnere.

Formelle krav til innholdet i søknaden finner du her, www.regjeringen.no

Hvor skal søknaden sendes?

Søknader fra Vestfold og Telemark sendes til Riksantikvaren.  Alle søkere anbefales å ta kontakt med fylkeskommunen tidlig i søknadsprosessen for å drøfte aktuelle prosjekter.

Kontaktperson i Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Eira Bjørvik

Team og prosjektleder. Ansvar for prosjekter knyttet opp mot innovasjon i offentlig sektor, verdiskaping på kulturmiljøområdet og satsinger innenfor museumssektoren.

eira.bjorvik@vestfoldfylke.no

93486942