Landbruk

Landbruket er viktig for framtidens matsikkerhet og handler om forvaltning av felles naturressurser.

Fylkeskommunen skal bidra til at matproduksjonen i Vestfold økes gjennom å sikre og utvikle de matproduserende arealene. Fylkeskommunen skal også legge til rette for at landbrukets produksjon av mat, tre, trefiber og tjenester skal være konkurransedyktig, markedsrettet, klima- og miljøvennlig og bidra med fellesgoder for befolkningen.

Fylkeskommunens oppgaver

  • Legge til rette for verdiskaping
  • Sørge for god samhandling og partnerskap mellom næring og forvaltning
  • Styrke de folkevalgtes engasjement i landbrukspolitikken
  • Ivareta landbruksperspektivet i regionalt areal-, samfunns- og klima- og miljø planarbeid
  • Legge til rette for nærinsutvikling, rekruttering, kompetanseheving og forskning

Regionalt næringsprogram for landbruket

RT- og RK-tilskudd

Regionale tilskudd i næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving. Tilskuddsordningene skal legge til rette for regional næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket.

Det er to tilskuddsordninger:

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT - midler)

Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK - midler)

Matfylket

Arbeidet med å videreutvikle Matfylke eller Matrike Vestfold er utredet. Se rapport og presentasjon nedenfor.

Rapport

Presentasjon

Kompetansenettverk for lokalmat

Lokale mat- og serveringsbedrifter kan få faglig hjelp med videreutvikling og verdiskaping gjennom Kompetansenettverket Øst-Norge. Fem kompetansenettverk dekker hele Norge, og utarbeider tilbud om kurs, seminar, nettverk, studieturer, hospitering og besøksordning som er tilpassa bedriftene sine behov.

Kompetansenettverket Øst har base på Nofima Ås, og har aktiviteter på ulike steder i Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus, Østfold og Innland. Viken fylkeskommune har oppdragsgiveransvaret for Kompetansenavet Øst. Tidligere har Innovasjon Norge hatt denne oppgaven. 

Nofima er ansvarlig for Navet i Øst-Norge.

Du kan få mer informasjon om kompetansenettverk for lokalmat på siden for mathåndverk her.

Matjord

Det er utarbeidet en veileder til matjordplan.

Veilederen skal fungere som et hjelpemiddel til kommunene og planleggere i arbeidet med arealplaner på alle nivå, der det søkes formålsendring av dyrka og dyrkbar mark: «I alle typer plan- og byggesaker som tillater formålsendring eller omdisponering av dyrka eller dyrkbar mark, skal det kreves matjordplan som sikrer at matjordlaget brukes til oppfyllingsområder for nytt matjordareal, nydyrking eller forbedring av annen dyrka eller dyrkbar mark til matproduksjon».

Nasjonal jordvernstrategi

Matjord og arealplanlegging i kommunene (Brev fra LMD og KDD)

Veileder til matjordplan

Evaluering av matjordplaner 

Evaluering av matjordplaner (presentasjon)

Her kan du lese håndboken Jordmasser fra problem til ressurs

Urbant landbruk

Mulighetstudie Urbant landbruk 

Kart 

Arealbarometer

Arealbarometeret viser produksjonsgrunnlaget for jord- og skogbruk i Norge. Samtidig viser det hvordan jordbruksarealene brukes. Kunnskap om arealressursene gir grunnlag for økt bevissthet om arealbruk. Informasjonen kan brukes i planarbeid, utredninger og politiske prosesser, og være til nytte for forvaltningen, presse, politikere og allmennheten. Det kan søkes etter kommune, fylke eller landet.

Finn ut mer om arealressursene i Vestfold her.  (Ny lenke når Vestfold fylket er oppdatert)

 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 20.06.2024 kl.14:36

Karl-Otto Mauland
Rådgiver