RT - midler (Tomt for midler)

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) over Landbrukets utviklingsfond.

Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.

Kursdeltageres bruk av egen tid, reise-, overnatting- og oppholdsutgifter til kurs/seminarer o.l. kan ikke medregnes i grunnlaget for tilskudd.

Tilskuddsramme for 2024 er 1 240 000 kr.

Søknadsfrist

NB! Tilskuddsordningen er stengt inntil videre (fra 18. april) på grunn av svært stor søkning i år, ut over rammene for ordningen. Det vil bli vurdert å åpne for videre søkning til høsten (ca 1. september)

Kontinuerlig, så langt rammen holder. Stenger for søking ca. 1. desember 2024.

Søknader som ikke sendes inn via søknadsportalen vil ikke bli behandlet.

Søk her: Regionalforvaltning.no

Hvem kan søke

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner registrert i Enhetsregisteret. Foretak registrert i Enhetsregisteret kan og søke dersom tiltaket har som formål å fremme fellesgoder knyttet til næringsutvikling.

Hva kan det gis tilskudd til

Midlene skal legge til rette for regional næringsutvikling med mål om å styrke verdiskapingen i landbruket. Det kan gis tilskudd til tilretteleggingstiltak som bidrar til utvikling av konvensjonell eller økologisk drift i landbruket eller til utvikling av andre landbruksbaserte næringer innenfor fastsatte rammer i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet.

Videre må søknaden begrunnes med hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet for 2024 til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Publisert: 05.02.2020 Oppdatert: 18.04.2024 kl.12:30

Karl-Otto Mauland
Rådgiver