RK - midler

I jordbruksoppgjøret blir det satt av midler til tilskudd til Rekruttering og kompetanseheving (RK-midlene) over Landbrukets utviklingsfond.

Det overordna målet for tilskuddsordningen er å bidra til rekruttering og kompetanseheving av næringsutøvere som kan ivareta og styrke verdiskapingen i landbruket regionalt. Målgruppen for midlene er etablerte og potensielle næringsutøvere.

Tilskuddsramme for 2024 er 420 000 kr.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2024 er 1. mars.

Søknader som ikke sendes inn via søknadsprotalen vil ikke bli behandlet.

Søk her: Regionalforvaltning.no 

Hvem kan søke

Kommuner, organisasjoner, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og naturbruksskoler registrert i Enhetsregisteret.

Hva kan det gis tilskudd til

  • Tiltak som bidrar til rekruttering og kompetanseheving hos næringsutøvere innenfor rammer fastsatt i jordbruksoppgjøret og statsbudsjettet.
  • Prioriterte områder for ordningen er støtte til etterutdanning i landbruket, og tiltak som retter seg mot rekruttering, likestilling og omdømmebygging. Tiltak som bidrar til å styrke rekruttering til landbruksutdanning og etterutdanning for næringsutøvere i landbruket skal prioriteres.
  • Det kan gis inntil 50% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag. I særlig begrunnede tilfeller kan det gis inntil 75% tilskudd av godkjent kostnadsoverslag.
  • Kursdeltageres bruk av egen tid, reise-, overnatting- og oppholdsutgifter til kurs/seminarer o.l. kan ikke medregnes i grunnlaget for tilskudd til regionale rekrutterings- og kompetansetiltak.

Videre må søknaden begrunnes med hvilke(n) prioritering(er) i handlingsprogrammet for 2024 til RNP tiltaket bidrar til.

For nærmere bestemmelser knyttet til ordningen vises det til Forskrift om regionale midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving.

Publisert: 05.02.2020 Oppdatert: 19.02.2024 kl.15:40

Karl-Otto Mauland
Rådgiver