Tilskudd til ikke lovpålagte båtruter

Tilskuddspotten er på 1,9 million kroner for 2024. Søknadsfrist: 8. januar 2024.

Nytt fra 2024: Det vil bli tildelt årlig tilskudd for en fire års periode (2024-27) med forbehold om at fylkestinget hvert enkelt år setter av midler til ordningen i budsjettet. 

Kriterier:

  • Private og/eller offentlige aktører kan søke
  • Det er opp til søker å vurdere rute, anløpssteder og kapasitet
  • Det kan gis et grunntilskudd på inntil 60% samlet fra alle offentlige aktører.
  • Støtte gis etter regler om bagatellmessig støtte, jfr. Kommisjonsforordning nr. 1407/2013. Maksimalt offentlig tilskudd kan ikke overstige regler for bagatellmessig støtte
  • Billettinntekter tilfaller søker i sin helhet

Annet:

  • Tilrettelegging for at flest mulig skal kunne oppleve god mobilitet i hele reisekjeden for et rutetilbud er viktig. Dette skal beskrives i søknaden og vil være avgjørende for prioritering  av søknader  
  • Nødvendige avtaler med anløpssteder, parkering ol. er søkers ansvar
  • Persontransport med fartøy i rute mot vederlag, er løyvepliktig i henhold til Yrkestransportloven §7 og Yrkestransportforskriften §24 -§36. Fylkeskommunen ved samferdsel er løyvemyndighet
  • Det er søkers ansvar å ha nødvendige passasjersertifikater, registeringer, godkjenninger og forsikringer for å drive persontransport i orden.
  • Det er søkers ansvar å sørge for markedsføring av tilbudet

Det må søkes tilskudd i forvaltningsportalen - følg linken Båt 2024

Publisert: 01.12.2023 Oppdatert: 13.12.2023 kl.15:48

Karl-Otto Mauland
Rådgiver