Tilskudd

Vestfold fylkeskommune arbeider med tilrettelegging for næringsutvikling, og lyser ut prosjektmidler til oppfølging av seksjonens handlingsprogram. Utviklingsmidlene er fylkeskommunens økonomiske virkemiddel for å fremme samfunnsutviklingen i fylket. Her følger en oversikt over ulike støtteordninger innen næringsutvikling. Tilskuddsordninger for 2024 vil offentliggjøres etter politiske vedtak.

Regelverk for offentlig finansiering

Alle tildelinger vil bli sett opp mot annen offentlig finansiering. Fylkeskommunale tildelinger kan ikke bidra til å overskride gjeldene støtteintensiteter for offentlig støtte, se unntakene i forordningen (GBER) for støttesatser. 

Relevant regelverk:

Generelle krav:

 • Søker må være juridisk person med registrert organisasjonsnummer.  
 • Det gis ikke tilskudd til prosjekter som er igangsatt innen søknadsfrist  
 • Søknad skal leveres gjennom Regionalforvaltning.no og være tilstrekkelig opplyst, dvs. inneholde alt som kreves for behandlingen – bla. prosjektplan med budsjett, aktivitetsplan og mål satt opp slik at det kan kontrolleres som grunnlag for endelig utbetaling.  
 • Organisering og bemanning må vises.
 • Fylkeskommunalt tilskudd beregnes som hovedregel til inntil 50 % av budsjetterte utgifter.
 • Egenandel gjennom timeinnsats kan ikke overstige 25 % av budsjett.  
  • I særlige tilfeller der dette vil legge uheldige begrensninger for gjennomføringen av prosjekter med stor forventet samfunnsmessig nytte, kan egenandelkravet tillempes. Dersom søker mener dette er tilfellet, må det forsøkes dokumentert i søknaden.
 • Prosjektets forventede resultater og effekter må redegjøres for, og ha positiv effekt på og i fylket. 
  • Under ellers like vilkår prioriteres prosjekter der søker har permanent tilstedeværelse og aktivitet i regionen.  
 • Planlagt oppstartsdato skal gå tydelig frem av søknaden
 • Planlagt prosjektavslutning skal gå tydelig frem av søknaden.  
  • For flerårige prosjekter må aktiviteter, resultater og effekter for hvert enkelt år tydelig spesifiseres.
 • Det må redegjøres for all offentlig støtte (i henhold til statsstøtteregelverket) mottatt i inneværende og de to foregående år, hvor midlene kommer fra, beløp og regelverket det er tildelt etter.  

Dersom din søknad blir innvilget kan 50% utbetales ved oppstart, og 50% ved innlevering av sluttrapport som dokumenterer at tiltaket er gjennomført. 

Vestfold fylkeskommune benytter forvaltningsportalen «Regionalforvaltning.no» til mottak, behandling og oppfølging av søknader.

Egne regler for ulike tilskuddsordninger kan forekomme - dette vil bli presisert i utlysningsteksten til den enkelte ordningen.

Oversikt over tilskuddsordninger

Bedriftsnettverk og klyngemidler 

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til klynge- og nettverksprosjekter i tråd med fylkeskommunens målsettinger om å løse de store samfunnsutfordringene og bygge opp under verdiskaping gjennom grønn omstilling.

Bedrifter som samarbeider om utviklingsprosjekter gjennom innovasjon og FoU kan søke om tilskudd. Prosjekter som støtter opp under l fylkeskommunens planer og strategier vil bli prioritert og alle tilsagn vil vurderes i forhold til Innovasjon Norges tilskuddsordninger.

Les mer om utlysningen her.

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Trenger bedriften ny kompetanse? Søk BIO-ordningen om pengestøtte til opplæring internt i bedriften. Dette er en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Les mer om BIO-ordningen.

FORREGION Vestfold og Telemark

Ønsker din virksomhet å sette i gang et forsknings- eller utviklingsprosjekt? FORREGION Vestfold og Telemark stiller med kompetansemeglere for å hjelpe bedrifter med å sette fart på ideer til nye produkter og løsninger.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du her:

FORREGION Vestfold .

Landbruk og mat

Fylkeskommunen har ansvar for midler til næringsutvikling, rekruttering og kompetanseheving i landbruket.

Mer informasjon om tilskuddsordningene finner du her:

Regionale tilretteleggingstiltak i landbruket (RT - midler)

Rekrutterings- og kompetansetiltak i landbruket (RK - midler)

Regionale forskningsfond Vestfold og Telemark (RFFVT)

Regionalt forskningsfond skal finansiere prosjekter som bidrar til høy grad av ny kunnskapsutvikling og høy grad av utvikling innen bedrifter og offentlig sektor i regionen. 

Se nettsiden for mer informasjon.

Horisont Europa 2021 - 2027

Forskningsrådet lyser ut støtte til søknader om formell deltakelse i partnerskap i Horisont Europa.

Målgruppen er godkjente forskningsorganisasjoner, bedrifter, offentlig sektor, frivillig sektor og sammenslutninger.

Les hele utlysningen her: Søkbare forskningsmidler Horisont Europa 2021-2027

Tilskudd til ikke lovpålagt båttransport

Målet med ordningen er å øke muligheten for besøkende å komme ut i skjærgården og innlandsvann, og binde sammen prioriterte leder og attraksjoner. Tilskuddet er ikke et vederlag for en ytelse, men økonomisk støtte for etablering av en ønsket næringsaktivitet.

Ordningen gjelder ikke båtruter som allerede kjøres på oppdrag fra offentlig virksomhet.

Informasjon om tilskudd til ikke lovpålagt båttransport finner du her. 

Publisert: 14.06.2019 Oppdatert: 04.06.2024 kl.13:39

Visste du?

Visste du at Altinn har laget en oversikt over alle offentlige støtteordninger for næringsdrivende?