Tilskudd, priser og stipend

Se samlet oversikt over tilskudd, priser og stipend i Vestfold fylkeskommune.
Kultur 

Priser og stipender

Fylkeskulturprisen

Kunstnerstipend

Tilskudd

Tilskudd kunstproduksjon

Spillemidler lokale kulturhus

Internasjonale prosjekter

Tilskuddsmidler kultur

Kulturarv

Fredede privateide  bygg og kulturmiljø

Tekniske og industrielle kulturminner

Fredede og avtalefestede verneverdige fartøy

Verneverdige kulturminner som ikke er fredet

Brannsikring av tette trehusmiljø

Formidling av kulturarv

Middelalderruiner

Verdiskapingsarbeid på kulturminneområdet

Oversikt kulturarv

Idrett og friluftsliv 

Spillemidler idrettsanlegg

Spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv

Spillemidler lokale kulturhus

Statlig tilskudd friluftsliv og naturforvaltning

Toppidrettsstipend

Tilskudd til idrettsarrangement

Tilskudd til regionale idrettsanlegg

Oversikt idrett og friluftsliv

Klima og miljø

Tilskuddsmidler til solenergi

Tilskudd til klimatiltak

Oversikt klima og miljø

Opplæring 

Voksenopplæring og karriereutvikling

Tilskudd til kompetanseheving og inkludering

Tilskuddsordning for inkludering og redusert utenforskap

Fagskoletilskudd

Opplæring i bedrift

Tilskudd og prosjektmidler

Søkbare kompetansemidler i videregående opplæring

Næringsutvikling

Bedriftsnettverk og klyngemidler

Bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Bredbånd

Tilskudd til ikke lovpålagte båtruter

Forskning:

Regionale forskningsfond Vestfold (RFFV)

FORREGION Vestfold

Landbruk:

Regionale tilretteleggingstiltak (RT-midler) 

Rekruttering og kompetanseheving (RK-midler)

 

Oversikt næringsutvikling

Vei, transport og trafikksikkerhet

Tilrettelagt transportstøtte (TT-ordningen)

Trafikksikkerhetsordningen

Trafikksikkerhet i nærmiljøet


Oversikt kollektiv og transport

Internasjonalt samarbeid

Internasjonaliseringsmidler

Publisert: 01.01.2024 Oppdatert: 21.03.2024 kl.09:18

Visste du?

Visste du at Altinn har laget en oversikt over alle offentlige støtteordninger for næringsdrivende?