Tilskudd til inkludering

Tilskudd til økt inkludering skal bidra til å forsterke muligheten for alle til å delta i inkluderende fellesskap på fritiden og i sivilsamfunnet. Frist: 1.september

Hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur vedtok i møtet 4. juni opprettelse av en tilskuddsordning for å øke inkludering og motvirke utenforskap. Ordningen gjelder for perioden 2024-2027, med to søknadsfrister i året. I 2024 er rammen 2 000 000 kroner.

Bakgrunn for ordningen

Utenforskap handler om å befinne seg utenfor ulike arenaer eller fellesskap. Vestfold skårer høyere enn landsgjennomsnittet på andelen som står utenfor arbeid og utdanning. Årsaker til utenforskap er sammensatte og handler om forhold som ofte forsterkes gjennom livsløpet. Deltakelse i større eller mindre fellesskap fremmer helse, trivsel og livskvalitet. Deltakelse styrker opplevelsen av tilhørighet og sosial støtte, og deltakelse på én arena kan bidra til å styrke deltakelse på andre arenaer.

Deltakelse i aktiviteter på fritiden har sammenheng med opplevelse av mestringstro for ungdom. Allerede på mellomtrinnet er det sosial ulikhet i deltakelse i fritidsaktiviteter, noe som fortsetter gjennom ungdomstid og i voksenlivet. Idrettslagene peker seg ut med høyeste andelen deltakere med høy sosioøkonomisk status og størst sosial ulikhet. For fritidsklubber/ungdomshus og ungdomsklubber er det motsatt, her er andelen med lavest sosioøkonomisk status høyest.

Mange innvandrergrupper er overrepresentert blant de som står utenfor, både i sivilsamfunn, fritidsaktiviteter og arbeidsliv. Det samme gjelder personer med funksjonsnedsettelse. Utenforskap er en stor samfunnsutfordring med store kostnader for både den enkelte og for samfunnet.

Vestfold fylkeskommune har etablert en søkbar tilskuddsordning for å stimulere til prosjekter og tiltak som fremmer inkludering. Tilskuddsmidlene skal bidra til å forsterke muligheten for alle til å delta i inkluderende fellesskap på fritiden.

Retningslinjer tilskuddsordning inkludering

Det er hovedutvalg for inkludering, idrett og kultur som vedtar tildeling av tilskudd, basert på innsendt søknad innen søknadsfristen som er 1.september.

Søknadsskjema

Publisert: 25.06.2024 Oppdatert: 27.06.2024 kl.09:13

Elin Anne Gunleiksrud
Folkehelserådgiver
Yvonne Pleym
Rådgiver kultur