Lokal kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæringen

Vestfold fylkeskommune mottar statlige midler for kompetanseheving innen yrkesfagene gjennom ordningen "Lokal kompetanseutvikling for fag- og yrkesopplæringen". Disse midlene er ikke ment for å gi studiepoeng, men skal brukes til å styrke samarbeidet mellom skole og næringsliv.
Samarbeidsforum i Vestfold fylkeskommune

Samarbeidsforum, av ledere og rådgivere fra fag- og yrkesopplæringen, samt representanter fra Y-nemnda, lærerorganisasjoner, yrkesfaglige skoler, og opplæringskontorene i Vestfold, er satt sammen. Forumet har som hovedoppgave å utarbeide lokale kriterier for kompetanseutvikling og gi endelig godkjenning til søknader.

Samarbeidsforumet har lagt følgende lokale føringer for ordningen:

 • I årets søkerunde er det økt fokus på hospitering og digitalisering i undervisning/ opplæring
 • I størst mulig grad ha felles kurs/ kompetanseheving på tvers av fagmiljøer/skoler og langsiktig målsetting.
Mål for tilskuddsordningen er
 • Instruktører og faglige ledere i bedrifter
 • Yrkesfaglærere i videregående skoler
 • Prøvenemndsmedlemmer
 • Andre yrkesgrupper kan også inkluderes basert på formålet med kompetanseutviklingen.

Fylkeskommunen kan inkludere andre yrkesgrupper eller aktører i sine tiltak, dersom det er hensiktsmessig for kompetansebyggingen lokalt. Det er formålet med kompetanseutviklingen som avgjør hvorvidt andre yrkesgrupper kan inkluderes i tiltakene.

Hva kan det søkes tilskudd til?

Eksempler på hva det kan søkes om:

 • Samarbeid om kompetanseutvikling
 • Faglig og pedagogisk kompetanseheving
 • Hospitering mellom skole og næringsliv
Vilkår for å få tilskudd

Tilskuddet skal nyttes av fylkeskommunene til kompetanseutvikling av målgruppen for denne tilskuddsordningen.

Digitalt søknadsskjema

For mer informasjon om tilskuddsmidlene se nettside på Utdanningsdirektoratet

Du søker ved å fylle ut digitalt søknadsskjema 

 

Utbetaling av tilskudd 
 • Søknadene vil bli behandlet administrativt umiddelbart etter søknadsfristens slutt og en prioriteringsliste vil legges frem for Samarbeidsforumet for endelig vedtak. Hovedsøknadsfrist er 01.05 hvert år.
 • Dersom det er etter denne fristen fortsatt er ubenyttede midler vil det, om ikke Samarbeidsforum har bestemt annet, være mulig og søke på de resterende midlene.
 • Tilsagnsbrev sendes ut fortløpende etter at vedtak er gjort.
Rapportering og digitalt rapporteringsskjema
 • Mottakere av tilskudd må rapportere på bruken innen 1 juni årlig via et digitalt rapporteringsskjema. Eventuelle avvik fra vilkårene kan føre til tilbaketrekking av tilskuddet.

 

Publisert: 01.09.2020 Oppdatert: 26.04.2024 kl.08:09