Forsterket innsats og samarbeid om inkludering

Våren 2022 innvilget politikerne i Vestfold og Telemark 42,5 millioner kroner over fire-årsperioden 2022-2025 for å forebygge utenforskap. Intensjonen er en bred satsing på økt inkludering og ung deltakelse og økt samarbeid mellom alle relevante aktører for å redusere andelen unge som er utenfor arbeid eller utdanning. Midlene ble lyst ut og etter søknadsprosessen ble det delt ut midler til 24 tiltak i Vestfold og Telemark.

Disse har fått støtte

Av disse har følgende søkere fra Vestfold fått tildelt midler:

Borgheim skole, Færder kommune 

Tiltakets navn

Arbeidstrening for elever i ungdomsskolen 

Tiltakets målgruppe

Utvalgte elever med høy risiko for drop out

Tiltakseier-/e

Færder kommune- Borgheim ungdomsskole og VIA Færder AS

Hovedmålsetning

Forebygge frafall og utenforskap gjennom et utvidet og mer praktisk rettet ungdomsskoleløp

Beskrivelse av tiltaket

Tiltaket er et samarbeid mellom Borgheim ungdomsskole og VIA Færder AS. Elever fra Borgheim ungdomsskole vil få deler av sin opplæring hos VIA Færder, der de får prøve ut praktisk arbeid under veiledning i ulike produksjonsarenaer som kjøkken/kantine, snekkeravdeling, serviceavdeling, industrimontasje og medieavdeling. De vil også få karriereveildning med kartlegging av interesser, ønsker og motivasjon samt kunnskap om arbeidslivets spilleregler og hjelp til å velge riktig linje i videregående opplæring. 

Opplæringen organiseres i et årshjul der de er innom flere fagretninger i løpet av året. Innledningsvis vil vi ha to grupper på 5-6 elever som er der en dag i uka hver. En veileder fra VIA Færder vil lede arbeidet med støtte fra lærer fra Borgheim ungdomsskole. Elevene vil få vurdering med utgangspunkt i kompetansemål fra arbeidslivsfag. 

Kontaktperson

Linn Øygard, linn.abigel.oygard@faerder.kommune.no, 905 13 973

Horten kommune; Gode og trygge overganger

Tiltakets navn

Gode og Trygge overganger

Tiltakets målgruppe

Elever i ungdomsskolen med lav motivasjon og høyt skolefravær

Tiltakseier-/e

Horten kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune og NAV Horten

Hovedmålsetning

Øke andelen fullført og bestått i videregående opplæring ved å sikre god og trygg overgang fra ungdomsskole til videregående opplæring. 

Beskrivelse av tiltaket

Vi ønsker å gi et tilbud til elever i ungdomsskolen som har lav motivasjon og høyt skolefravær. Elever som er i målgruppen blir identifisert i samarbeid med kontaktlærere, og får tilbud om samtaler og oppfølging i forhold til motivasjon og karriereveiledning. Vi ønsker å styrke foreldreinvolveringen ved at de deltar på samtaler med sin ungdom. Tiltaket skal styrke samarbeidet mellom grunnskolen, videregående skole, oppfølgingstjenesten og NAV ved å få til et godt, systematisk og strukturert tverrfaglig samarbeid med fokus på gode relasjoner for den enkelte ungdom. Sammen skal vi bidra til motivasjon for den enkelte, kunnskapsdeling og kompetanseøkning om gode og trygge overganger fra ungdomsskole til videregående opplæring.

Kontaktperson

Linda Kvalheim, linda.kvalheim@vtfk.no, 938 53 132

Jobb Ute

Tiltakets navn

Fadderordning for anleggsgartnerfaget i Vestfold

Tiltakets målgruppe

Elever og lærlinger i anleggsgartnerfaget i Vestfold

Tiltakseier-/e

Jobbute.no

Hovedmålsetning

Øke andelen elever som velger læretid etter vg2 anleggsgartner. Målet er at 75 % skal velge læretid ved prosjektets slutt 

Beskrivelse av tiltaket

Vi ønsker å trygge overgangene for elever og lærlinger som velger å bli anleggsgarntere i Vestfold. 

Vi vet at det er i overgangen mellom ungdomsskole og videregående, og i overgangen mellom videregående og læretid at mange elever faller av. 

Gjennom en fadderordning ønsker vi å følge elevene fra de tar sitt yrkesvalg og frem til fagbrevet er bestått. Vi vil skape en trygghet for disse elevene, og gi dem opplevelsen av å være en del av et felleskap. 

Gjennom sosiale og faglige samlinger vil fadderne, som er unge fagarbeidere i bedriftene, bli kjent med elever og lærlinger. Skoleelevene får et kjent ansikt som de møter både i utplasseringer og som lærlinger, og lærlingene får en trygghet de har i sin nærhet gjennom de første årene i arbeidslivet. Samlingene vil styrke både elever og lærlinger, men også fadderne.

Anleggsgartnerbransjen i Vestfold har gjennom Jobbute.no et unikt samarbeid, som det finnes få like av i Norge. Tilliten mellom bedrifter og skole er med på å legge tilrette for gjennomføringen av faglig samarbeid, i tillegg til felles rekruttering.

#jobbenerbestute

Kontaktperson

Arne-Olav Kleivsgård, arneolav@gjennestad.no, 994 57 010

KFUK/KFUM Forandringshuset

Tiltakets navn

Forandringshuset Sandefjord

Tiltakets målgruppe

Primærmålgruppe 13-26 år

Tiltakseier-/e

KFUK-KFUM

Hovedmålsetning

Forandringshuset gir rom for barn og ungde menneskers liv og engasjement. Sammen skaper vi åpne og trygge fellesskap som gjør det mulig for unge mennesker å forandre verden! 

Beskrivelse av tiltaket

Forandringshuset arbeider for at ungdom skal oppleve fellesskap, finne sitt engasjement og sin flokk. Målet er å skape felles møteplasser for unge i Sandefjord. Her vil de få mulighet til å delta, engasjere seg i ulike aktiviteter og utvikle ferdigheter. Aktivitetene skal gi deltakerne en opplevelse av mestring. Møteplassen skal også bygge broer til andre steder og tilbud i nærmiljøet, og sikre deltakelse fra de av oss som av ulike årsaker opplever utenforskap og marginalisering.

Forandringshuset har ulike tilbud og prosjekter under følgende kategorier:

 1. Aktiv fritid og kultur
 2. Inkludering og samfunnsengasjement
 3. Utdanning, arbeid og entreprenørskap

Vi vil:

 • Ansette ungdommer til å planlegge og gjennomføre aktiviteter for andre barn og unge
 • Gjennomføre ledertreningskurs for å hjelpe ungdom til å finne sine interesser og ressurser og gjennom dette få motivasjon til å fullføre skolegang
 • På lengre sikt vil vi også jobbe aktivt inn mot lokalt næringsliv og bygge bro mellom ungdom som sliter med å få jobb og bedrifter som sliter med å få arbeidskraft.

Vi vil også:

 • Ha fokus på ledertrening og andre kurs der ungdom får relevant kunnskap (om egne ressurser, å ta eierskap til egen medvirkning og påvirkning og hvordan  bruke dette for å styrke egne og andres sjanser til medvirkning) 
 • Ha fokus på å etablere arbeid/arbeidstrening for ungdom i målgruppen. Målet er å etablere flere muligheter for arbeidstrening og ansvar innen  ulike interessefelt og bidra til at ungdom får jobb enten internt (teknisk  produksjon, aktivitetsledere, kafé, el) eller eksternt.

Kontaktperson

Rebekka Dvergastein Dahle, rebekka.dahle@kfuk-kfum.no, 414 12 465

Larvik kommune; Nødvendig nærvær for barn og ungdom

Tiltakets navn

Nødvendig nærvær for barn og ungdom

Tiltakets målgruppe

Barn og ungdom fra ca. 10 år til 16 år

Tiltakseier-/e

Larvik kommune

Hovedmålsetning

Utvikle og tilby rett tiltak til rett tid til de som står i fare for å falle ut eller de som har falt ut av skoledeltakelse med mål om å forebygge frafall, i tillegg bidra til at de som har falt ut kommer tilbake. 

Beskrivelse av tiltaket

Flere barn og unge har bekymringsfullt fravær fra skole. Vi vet at dette gir store konsekvenser for det enkelte barn og familien rundt, i tillegg til store samfunnsøkonomiske utfordringer. Vi vet også at våre tiltak og tjenester ikke treffer godt nok. Vi strever både med å forebygge bekymringsfullt skolefravær og å hjelpe de med stort fravær tilbake. Erfaring og forskning viser at det er viktig å etterstrebe helhetlige tjenester, samtidighet i innsats og å oppdage, identifisere og sette inn rett tiltak tidlig. Satsingen på Nødvendig Nærvær for barn og unge skal føre til:

 • bedre samhandling og samskaping mellom involverte parter 
 • tidlige treffsikre tiltak
 • differensiering av oppgaver, slik at vi bruker rett kompetanse på å løse oppgaven
 • skape foreldrenettverk som gir flere robuste foreldre 
 • økt foreldreinvolvering  
 • etablering av modell og verktøy for oppfølging av familier
 • nye samarbeidsformer med  frivillige organisasjoner 
 • kompetanseheving og trening for ledere og ansatte 

Kontaktperson

Rikke Hellum, rikke.janet.hellum@larvik.kommune.no, 970 52 146

NAV Horten og Voksenopplæringen; Rollemodellbyrået

Tiltakets navn

Rollemodellbyrået

Tiltakets målgruppe

Hortensere med flerkulturell bakgrunn som er på vei ut i jobb og arbeidsgivere som ønsker å bli bedre på mangfold og inkludering

Tiltakseier-/e

NAV Horten og prosjektet Internasjonale Horten sammen med Horten Voksenopplæring 

Hovedmålsetning

Hovedmålet er å få flere fra målgruppen ut i varig jobb. Rollemodellene bidrar ved å støtte de som er på vei ut i jobb, og ved å fortelle arbeidsgivere hva de har opplevd som viktig på sin arbeidsintegreringsreise.

Beskrivelse av tiltaket

Rollemodellbyrået er en av tre hovedsatsninger i det treårige stat - kommune samarbeidet Internasjonale Horten. Gjennom Rollemodellbyrået skal vi samle en gruppe på ti mennesker med opprinnelse utenfor Norden, som har kommet til Norge og har måttet starte på nytt. Felles for dem alle er at de har klart å få seg ny jobb i Horten etter ankomst. Den jobben som er lagt ned i å finne sin plass i arbeidslivet er verdifull kompetanse som vi ønsker at de skal dele på to ulike måter. 

 1. Ved å guide/støtte de fra målgruppa som er på vei ut i arbeidslivet 
 2. Ved å dele sin historie kan arbeidsgivere bli klokere på hva god integrering på arbeidsplassen kan være. 

Rollemodellene vil motta en kompensasjon for å delta, samt få faglig påfyll på arbeidsreltatere tematikker som kan være med på å bygge deres kompetanse videre. Vi mener det er viktig at det er målgruppa selv som får definere narrativet om hva god arbeidsintegrering er og hvordan det ser ut i praksis. 

Rollemodellbyrået er et samarbeid med Horten Voksenopplæring, da vi ser at vi jobber ut mot og har kontakt med samme målgruppe. Arbeidet som gjøres hos Voksenopplæringen med Jobbsjansen er relavant og fører med seg viktige perspektiver og muligheter for Rollemodellbyrået.  

Kontaktperson

Aurora Nereid, aurora.nereid@horten.kommune.no, 971 15 049

New Use

Tiltakets navn

Kompetansemodul: tømrer i bygg- og anleggsfag

Tiltakets målgruppe

Unge voksne med interesse for tømrerfaget, som står utenfor eller som står i fare for å havne utenfor skole eller jobb

Tiltakseier-/e

NewUse

Hovedmålsetning

Øke oppslutningen av gjennomførte skoleløp innenfor bygg- og anleggsfag og redusere arbeidsledigheten blant unge

Beskrivelse av tiltaket

Gjennom vår nye kompetansemodul vil unge voksne med interesse for tømrerfaget få en grunnleggende opplæring i elementær praksis og teori i faget.

Tiltaket skal favne om de som opplever utenforskap - enten på og utenfor skole, eller utenfor arbeidslivet. Tiltaket er bygget opp som et praktisk løp over fem måneder, og gjennomføres primært i vår bygg- og anleggshall, samt i våre undervisningslokaler.

Modulen bygger på lærerplanen for Vg3: opplæring i bedrift, og gjennom individuell kartlegging, undervisning, veiledning og oppfølging, skal vi gi deltakerne den konkrete opplæringen som er nødvendig for å gjøre seg til en attraktiv arbeidstaker. På denne måten vil den enkelte deltaker ikke bare få en grundig innføring i faget, men i samarbeid med Opplæringskontoret for tømrerfaget i Vestfold, vil den enkelte også kunne få fratrekk i læretid ved videre utdannelse.

Tiltaket omfatter også videre oppfølging i bedrift, der vi kvalitetssikrer at arbeids-/lærlingperioden gjennomføres fordelaktig for både deltaker og arbeidsgiver - og på denne måten er vi med på å skape gode forutsetninger for videre tilhørighet i arbeidslivet.

Kontaktperson

Johnny A. Akerholt, johnny@newuse.no, 980 81 125

 

Sandefjord videregående skole; Inkludering av mangfold

Tiltakets navn

Inkludering av mangfold

Tiltakets målgruppe

Elever som opplever utenforskap og sviktende motivasjon for skole

Tiltakseier-/e

Sandefjord videregående skole, NAV ungdomsavdeling og IMDI

Hovedmålsetning

Forebygge frafall og bidra til at elevene er motivert til å være på skolen, og fullføre utdanningen

Beskrivelse av tiltaket

Sandefjord kommune er blant kommunene i landet som skårer høyest på unge uføre og unge utenfor arbeid og utdanning. Utenforskap er en stadig økende utfordring og det kreves tiltak også i regi av skolen for å kunne forebygge frafall og marginalisering i større grad. 

Første tiltak er sertifisering av ansatte som kursholdere i Flexid, og starte opp Flexid kurs på skolen. Den grunnleggende ideen i Flexid er at krysskulturelle skal bli bevisst og stolt av den personen de er, som deltaker i et mangfoldig samfunn, og forstå at deres flerkulturelle erfaringer er verdifulle både for dem selv og samfunnet. Fleixd instruktører kurser grupper med elever gjennom 12 temaer. Gjennom teori, lek og rollespill bevisstgjøres deltakerne på følelser som oppstår, når kulturelle verdier og praksiser møtes i en hverdag hjemme og ute. En trygg identitet er grunnlaget for å kunne jobbe med egne og andres fordommer, møte rasisme og ta bevisste valg for egen fremtid. 

Andre tiltak er motivasjonsgrupper med en metodikk utviklet av miljøterapeuter på SVGS. To voksne leder gruppene, hvor opp til åtte elever deltar. Et viktig bidrag til trygghet og åpenhet i motivasjonsgrupper, er at de voksne også deltar med egne personlige utfordringer og mål. Holdningen er at alle har noe å jobbe med i livet, uavhengig av alder.

Tredje tiltak er møteplassen «Pusterom», for elever som opplever utfordringer i forhold til sorg eller utenforskap. Dette organiseres som en utvidet lunsj en dag i uken, og skolens miljøterapeuter og elever fra elevrådets livsmestringsgruppe bidrar sammen med å skape en trygg og hyggelig møteplass. Det serveres gratis varm lunsj.
Et LHBTQ nettverk er fjerde tiltak, og skal være en trygg og inkluderende møteplass for skeive ungdommer. Erfaringen er at mange skeive ungdommer opplever ekstra utfordringer i hverdagen. Dette gjelder spesielt våre krysskulturelle elever. Organisering av nettverket skjer i et samarbeid mellom skolen, minoritetsrådgiver (IMDI) og Forandringshuset.

Kontaktperson

Olav H. Frøysnes, olav.froysnes@vtfk.no, 987 69 882

Sandefjord videregående skole; Relasjonskompetanse

Tiltakets navn

Program for videreutvikling av ferdigheter innen relasjonsbygging

Tiltakets målgruppe

Matematikklærere på Sandefjord videregående skole (SVGS)

Tiltakseier-/e

Sian Stickler, avdelingsleder IB og Randi Djupvik, avdelingsleder realfag

Hovedmålsetning

Ivareta elever som strever med matematikkfaget eller matematikkundervisningen, slik at de består faget og ikke faller ut av opplæringen. 
Alle lærere som underviser matematikk på SVGS, har gode ferdigheter innen relasjonsbygging.
Elevene er trygge i matematikkundervisningen, møter fram til timene og har jevnlig kontakt med faglæreren sin.

Beskrivelse av tiltaket

Matematikk er et fag vi vet at mange elever synes er vanskelig. Det er forskjellige årsaker til det. Noen har gått glipp av undervisning og har derfor ikke grunnlaget som er nødvendig når de kommer til VGS, andre har ikke opplevd mestring i faget og har en forventning om at det er vanskelig og at de ikke kommer til å klare faget nå heller. Vi jobber for gode relasjoner mellom lærere og elever slik at elevene kan ta opp sine utfordringer med læreren istedenfor å slutte med faget. Når elevene har gode strategier for å lære matematikk og de opplever mestring i faget, kan vi forhindre at de faller ut og ikke fullfører videregående skoler.

Når alle elever er en del av matematikkfaget og føler seg trygge i klasserommet er de inkludert i fellesskapet. 

Det første året av prosjektet har vi samlet alle matematikklærere på skolen og invitert Marit Lysebo til å holde forelesninger / work shop der vi fokuserer på gode relasjoner og trener på hvordan vi møter ulike elever.

De neste årene jobber vi videre med dette, enten i små grupper av lærere som har like elevgrupper, eller i større grupper der vi kan utveksle erfaringer om hvordan vi snakker med og møter elevene. 

Kontaktperson

Kristin Normann, kristin.normann@vtfk.no, 414 58 175

Våre Unge Larvik; Larvik lærlingkontor

Tiltakets navn

Larvik lærlingkontor 

Tiltakets målgruppe

Unge i alderen 15-25 år

Tiltakseier-/e

Larvik kommune

Hovedmålsetning

Larvik læringkontor skal bidra til å realisere den politisk vedtatte læringesatsningen i Larvik kommune samt styrke opplærings-, kvalifiserings- og arbeidsmuligheter i Larvik kommune for utsatte unge

Beskrivelse av tiltaket

Vi etablerer Larvik læringkontor som en del av Våre unge-satsingen for å samordne, utvikle og koordinere de ulike fagmiljøene som jobber med ulike deler av opplærings- og kvalifiseringsløpene for arbeid i Larvik kommune.

Opprettelsen av Larvik lærlingkontor samordner kommune, videregående opplæring og NAV i et felles fag- og kompetansemiljø for å utvikle sømløse og individuelt skreddersydde opplærings- og kvalifiseringsløp for unge i målgruppen inn mot ansettelse i kommunen. 

Det vil resultere i nye måter å jobbe på for de ulike fagpersoner som har ulike roller og ansvar/ delansvar for opplæring, kvalifisering og ansettelse av unge i målgruppen og den nødvendige tilretteleggingen og oppfølgingen underveis. 

Larvik læringkontor vil også bidra til innovasjon i kommunens rolle som arbeidsgiver gjennom å øke inkluderingskompetansen og utvikle nye samarbeidssystemer både internt og mellom forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune knyttet til opplæring og kvalifisering av utsatte unge.

Vi har erfart at det er mange ulike aktører som har ansvaret for hver sin “del” av prosessen fra utdanning til lære, samtidig som det er liten tradisjon i kommunen for å ta inn unge fra alternative opplæringsløp som vekslingsmodellen, praksisbrevkandidater og lærekandidater. 

Ny samordnet og samskapt praksis gjennom etableringen av Larvik læringkontor skal erstatte uhensiktsmessig fragmentering, og sikre gode systemer og tjenester i overgangen fra opplæring til lære/praksis og arbeid. 

Kontaktperson

Frøydis Straume, froydis.straume@larvik.kommune.no, 464 44 022

Innsatsområdene i ordningen som går ut 2025

 • Styrke overgangen fra grunnskole til videregående opplæring
 • Styrke arbeidet med overgang fra skole til læreplass
 • Forebygge frafall i skolen eller fra læreplasser og/eller bidra til at de som har falt ut, eller står i fare for å gjøre det, kan komme tilbake
 • Fremme inkludering i samfunns- og arbeidsliv

Målsetting: I fellesskap utvikler vi varige tiltak og arbeidsmåter som forebygger utenforskap og fremmer inkludering

Publisert: 04.06.2024 Oppdatert: 04.06.2024 kl.13:01